اسرائیل ٬ تروریسم و نژادپرستی را در مدارس دولتی تدریس میکند

اسرائیل ٬ تروریسم و نژادپرستی را در مدارس دولتی تدریس میکند

نوشته: دکتر الیاس عاقله٬ محقق و تاریخنگار لبنانی


ترجمه:احمد مزارعی

تایپ و ویرایش:آمادوراشتراک

توضیح مترجم:اینروزها در ادبیات سیاسی٬ نام اسرائیل مترادف با حزب کمونیست کارگری و منصور حکمت نیز میباشد.مرحوم منصور حکمت (۱) علاقه وافری به اسرائیل داشت و مرتب از دمکراتیک بودن دولت اسرائیل صحبت میکرد.با وجود این اعضای شاخه های حکمتیه٬ نسبت به مقام «شامخ این رهبر عالیقدر» نمک بحرامی کردند.حقش این بود که مقبره و معجر ایشان را در اسرائیل و در کنار آریل شارون دفن میکردند و یا اینکه در «خظیره القدس» بهائیها در شهر حیفا. البته حالا هم دیر نشده.اگر از دولت اسرائیل درخواست کمک کنند٬ آنها نه فقط کوتاهی نخواهند کرد٬ بلکه بسیار خوشحال خواهند شد.

    و اما ترجمه مقاله: اسرائیل٬ تروریسم و نژاد پرستی…

   ایجاد جامعه ای نظامی در اسرائیل٬ که مرگ و زندگی آنان برای جنگ باشد٬ نیازمند آنست که آنانرا از دوران طفولیت اینچنین پرورش دهند.هیچ وسیله ای بهتر از این نیست که از همان دوران کودکی که عقل آمادگی پذیرش هر چیزی را دارد٬ برنامه کودکان را نظامی کنند.خانم «ایرنا کازین» محقق اسرائیلی مینویسد: «برنامه های درسی در اسرائیل آنچنان تنظیم شده که نظامیگری را تبلیغ و تمجید میکنند و ذهن کودک را آماده میکنند که آمادگی و علاقمندی خدمت در ارتش اسرائیل را پذیرا باشد.خدمت در اراتش اسرائیل از مهمترین وظیفه های مذهبی تبلیغ میشود که فرد را آماده خدمت در ارتش کند».

   اولین درسی که دانش آموز اسرائیلی میآموزد٬ عمده ترین تأکید را بر روی تعصب٬ نژادپرستی٬ فرق قائل شدن٬ تندروی و بنیادگرائی در مذهب٬ بغض و ترس از دیگرانیکه به ملت منتخب خداوند یعنی یهودیان ظلم میکنند٬ ملتی که خداوند به آنان وعده سرزمین موعود یعنی فلسطین را داده است (۲). در اینجاست که کودک اسرائیلی کشف میکند که از حق بزرگی برخوردار است٬ زیرا خداوند ٬ ویرا یهودی آفریده تحت عنوان «شعب الله مختار» و کودک متوجه میشود و در حقیقت از بچگی و در مدرسه میآموزد که این امتیازی که حضرت باریتعالی به یهودیان اعطا کرده٬ موجب بخل و حسد و نفرت غیر یهودیان شده و لذا میکوشند به یهودیان ستم روا بدارند. در ادبیات آموزشی کودکان بطور عموم غیریهودیان را «اغیار» مینامند.همچنین به کودکان آموخته میشود که «اغیار» عبارتست از ارواح حیواناتیکه در جسم انسانهائی قرار شده تا در خدمت شعب الله مختار قرار گیرد و این ملت منتخب حضرت باریتعالی بتواند از وجود آنان متمتع شود.از سوی دیگر به کودکان آموزش داده میشود که «سرزمین موعود» در گذشته بتوسط مسلمانان سرقت شده و وظیفه مقدس مذهبیست که بنابه رغبت خداوندی عمل شده و سرزمین موعود( از نیل تا فرات٬ قبرس و دریاچه رضائیه) از کافران و دزدان باز ستانده شود و پس از این شعب الله مختار٬ باید دست به اقدام ساختن هیکل خداوند خود بنماید.

   کتابهای درسی اسرائیل با اندیشه های صهیونیستی٬ متعصبانه٬ تفرقه افکنانه و نظامیگری شگفت انگیزی عجین شده است.محقق دیگر اسرائیلی که استاد دانشگاه حیفا در اسرائیل است٬ یعنی آقای «ایلی بوریا» به تحقیقاتی در کتابهای درسی تاریخ مدارس اسرائیل پرداخته تحت عنواندرگیری اسرائیلیها در کتابهای درسی تاریخ عبری» که در این تحقیقات نتیجه میگیرد که کتابهای درسی مذکور در مدارس اسرائیل سهم عمده ای در ادامه جنگ اعراب و اسرائیل داشته و قراردادهای صلح را با فلسطینیها دچار بن بست مینماید.وی نتیجه میگیرد که این کتابها کودکان را با روحیه نفرت از اعراب و مسلمانان علی العموم بشکل ویژه ای تربیت میکند٬ بطوریکه آنانرا از انسان بودن جدا کرده٬ بلکه صفتهائی از نوع تروریست٬ عقب مانده٬ جنایتکار٬ کثیف متصف میکند و آنانرا تشبیه به حیوان میکند.محقق دیگر اسرائیلی «زیگر ید لیحمان» در شرح نظرات سایر محققان در این زمینه میافزایدما اسرائیلیها مایلیم اعراب و مسلمانان را بیگانه تصور کنیم٬ با دید اروپائي بودن خود٬ آنانرا آسیائیهائی که دشمنان آرمانهای ملی ما هستند و از نگاه سوسیالیستی خود آنانرا بدترین نوع عقب افتادگان تصور کنیم».

   در سپتامبر سال ۲۰۰۵ ٬ هیئت عالی خاخانهای اسرائیلی به ریاست «دوف لینور» فتوائی دینی را برای آریل شارون نخست وزیر اسرائیل فرستاد و در آن اقدامات زیر را برای او و ارتش اسرائیل حلال دانست: قتل شهروندان فلسطینی آنچنانکه پادشاهان سابق اسرائیل همچون شاه شاوول و شاه داوود انجام دادند.این دو پادشاه از طرف خداوند مأموریت یافتند که همه «اغیار» یعنی مسلمانان را بدون استثنا از کودک و پیرمردانشان را ذبح کنند.

   این فتواهای دینی متعصبانه همراه با کتب دینی در مدارس تدریس میشود.همراه تدریس این فتواها از جنایتکاران جنگی اسرائیل بعنوان قهرمان ملی و انسانهای مقدسی که «اغیار» یعنی فلسطینیها را در اسرائیل بقتل رسانده اند٬ نام برده میشود.در این کتابهای درسی برای مثال از کتاب «باروخ قهرمان» که بتوسط خاخام دیگری بنام «جینزبرگ» تألیف گردیده٬ تمجید میشود.باروخ٬ یک یهودی متعصب بود که در مسجد حرم ابراهیم در سال ۱۹۹۴ ٬ ۲۹ نمازگزار فلسطینی را که در حال رکوع بودند به گلوله بست و آنانرا بقتل رساند.

   هم اکنون برای این تروریست٬ مکان مقدسی با ضریح ساخته اند که تبدیل به زیارتگاه یهودیان شده است و از وی بعنوان شخص مقدس یاد میکنند.

زیرنویسها از مترجم است:

(۱)- شاعر مترقی عسکر آهنین به احترام منصور حکمت٬ شعری سروده که وصف کامل العیار ایشانست:

منصور منم آریمن حکمت دورانم – نیمی ز رضا خانم – نیمی ز واتیکانم – نه اینم و نه آنم – گر من بکشم غبه – آید به امامیه – هرکس که سئوالیه – ماراست جوابیه – منصور منم آری – من حکمت دورانم*

*شعر فوق باید به شیوه قهرمانان پهلوان پنبه ای خوانده شود.

(۲)- فئودور داستایوفسکی٬ در مقاله مفصلی که تحت عنوان «مسئله یهود» در مجله یادداشتهای نویسنده» شماره ماه مارچ ۱۸۷۷ ٬ نوشته توضیحاتی میدهد که امروز نیز ما مشابه همانها را در کتب درسی دانش آموزان اسرائیلی با کمی فرق مشاهده میکنیم.داستایوفسکی در قسمتی از مقاله خود تحت عبارت  stutus in stutu  ٬ از قول آموزه های خاخامهای یهودی چنین مینویسداز میان ملل دیگر خارج شو٬ شخصیت تنهای خود را حفظ کن و بدان که تنها تو در درگاه پروردگار وجود داری.دیگرانرا سرکوب کن یا بده به برده تبدیلشان کنند و یا هر آنگونه که مایل هستی از آنان بهره برداری کن.اعتماد داشته باش که همه ملتها تسلیم تو خواهند شد….مطمئن باش که همه چیز اصلاح خواهد شد و وعده خداوند تحقق خواهد یافت».

1 Comment

  1. بیوه بیسواد مرحوم منصور حکمت که این روز ها با بی شرمی تمام پول گرفتن از اسراییل را جزو افتخارات خود محسوب میکند، از همان کمک های مالی اسراییل بود که در هایگیت لندن و در ” مقابل” مقبره مارکس برای ” ژوبین ” ش قبر خرید، تمام هدف چاکری منصور حکمت به امپریالیستها این بود که به کمونیسم هر چه بیشتر ضربه بزند، و گر نه بنیادگرایی یهود با بنیادگرایی اسلام مگر فرقی دارد؟ چطور آن یکی دموکراتیک میشود و این یکی ” تروریست”؟؟؟ هر دوی آنها تروریست پیشه و حافظ منافع بورژازی خونخوار هستند.

Comments are closed.