سرتیتر

شیوه تولید

پروفسور دکتر گونتر هیدن

برگردان شین میم شین

دایره المعارف روشنگری

·        شیوه تولید به وحدت مناسبات تولیدی و نیروهای مولده اجتماعی اطلاق می شود.

1

·        شیوه تولید ـ در مقایسه با دیگر شرایط زندگی اجتماعی (انسان، محیط جغرافیائی و غیره) ـ شرط تعیین کننده برای وجود جامعه است.

2

·        جامعه بشری تنها در سایه تولید مادی می تواند، استمرار یابد،  دوام آورد و توسعه یابد.

3

·        تنها شیوه تولید است که می تواند دیگر کردوکارهای انسانی را امکان پذیر سازد.

4

·        شیوه و نوع  تولید اجتماعی تعیین کننده خصلت فرماسیون های اجتماعی است.

·        مراجعه کنید به فرماسیون اجتماعی در تارنمای دیارة المعارف روشنگری

5

·        به عبارت دیگر شیوه و نوع تولید اجتماعی تعیین کننده عناصر زیرین است:

الف

·        هم تعیین کننده ساختار اجتماعی است.

ب

·        هم تعیین کننده نهادهای سیاسی، قضائی و غیره است.

ت

·        هم تعیین کننده خصلت استنباطات سیاسی، اخلاقی و غیره  انسانها ست.

پ

·        و در نتیجه تعیین کننده  مجموعه شیوه زندگی آنها ست.

6

·        به قول مارکس،«شیوه تولید حوایج مادی روند زندگی اجتماعی، سیاسی و معنوی انسانها ـ بطورکلی ـ را مشروط می سازد

7

·        انسانها در روند تولید، طبیعت را تحت تأثیر خود قرار می دهند و نعمات مادی لازمه را فراهم می آورند.

8

·        انسانها در روند تولید به دستاوردهای زیر نایل می آیند:

الف

·        توانائی ها، لیاقت ها و استعدادهای خود را توسعه می دهند.

ب

·        وسایل لازم برای تولید را توسعه می دهند و تکامل می بخشند.

ت

·        نیروهای مولده اجتماعی را توسعه می دهند.

ث

·         و از این طریق تسلط خود را بر طبیعت کمال می بخشند.

9

·        انسانها در روند تولید نه تنها بر طبیعت، بلکه علاوه بر آن، در جریان همکاری، بر یکدیگر تأثیر می گذارند.

10

·        بنابرین تولید تحت هرشرایطی به معنی از آن خود کردن طبیعت بوسیله انسانها در فرم اجتماعی معینی و بواسطه فرم اجتماعی معینی است.

11

·        روابط اجتماعی اساسی انسانها با یکدیگر در روند تولید را مناسبات اقتصادی، یعنی مناسبات تولیدی تشکیل می دهد.

الف

·        روابط انسان ها با طبیعت را نیروهای مولده تشکیل می دهد.

ب

·        مناسبات تولیدی نشان می دهد که وسایل تولید لازم برای وجود جامعه و توسعه آن در دست کدام طبقه اجتماعی قرار دارند.

12

·        تغییر شیوه تولید به تغییر کل زندگی اجتماعی منجر می شود.

الف

·        تغییر شیوه تولید از توسعه نیروهای مولده، یعنی از طریق کردوکار فعال انسانها برای گسترش تسلط خود بر طبیعت ناشی می شود.

ب

·        از این رو، نیروهای مولده متحرکترین و انقلابی ترین عنصر شیوه تولید اند.

ت

·        توسعه نیروهای مولده پس از رسیدن به مرحله معینی، تغییر مناسبات تولیدی را (که در این مرحله، توسعه آنها را ترمز می کند) الزامی می سازد و این تغییر در کلیه جوامع طبقاتی از طریق مبارزه طبقاتی و انقلاب اجتماعی صورت می گیرد.

13

·        تحول کلیه مناسبات اجتماعی به تغییر شیوه تولید مربوط می شود:

الف

·    به قول مارکس، «انسان ها با توسعه نیروهای مولده، شیوه تولید خود را تغییر می دهند و با تغییر شیوه تولید خود، یعنی با تغییر نحوه تهیه نیازمندی های زندگی خود، همه مناسبات اجتماعی خود را تغییر می دهند.

ب

·        آسیاب دستی جامعه ای با اربابان فئودال می طلبد و آسیاب بخاری جامعه ای با سرمایه داران صنعتی

14

·        پیدایش و زوال شیوه های مختلف تولید در جریان تاریخ بشریت روند تاریخی قانونمندی است.

الف

·        هر شیوه تولید نوینی ـ در مقایسه با شیوه تولید قدیمی ـ شیوه تولید برتر و پیشرفته تری است.

ب

·        زیرا آن بر سطح توسعه بالاتری از نیروهای مولده استوار شده و امکان توسعه بزرگتر و آزادتری را برای آنها فراهم می آورد.

15

·        تاریخ واقعی بشریت با شیوه تولید سوسیالیستی آغاز می شود که امکانات بی حد و مرز توسعه را برای نیروهای مولده فراهم می آورد و با منافع همه اعضای جامعه انطباق دارد.

 مراجعه کنید به مناسبات تولیدی، نیروهای مولده، زیربنا و روبنا در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

پایان