سرتیتر

نیروهای مولده


پروفسور دکتر گونتر هیدن

برگردان شین میم شین

دایره المعارف روشنگری

·        نیروهای مولده عبارتند از سیستم تأثیر متقابل میان عناصر شیئی ـ مادی و عناصر انسانی ـ سوبژکتیف

 ‪I

عناصر متشکله نیروهای مولده

·        نیروهای مولده شامل عناصر زیرین می شوند :

1

·        انسان هائی که بطور باواسطه و یا بیواسطه در روند کار شرکت می کنند.

 2

·        مدیریت تولید.

 3

·        علم.

·        (علم در عصر حاضر، بمثابه نیروی مولده بیواسطه تلقی می شود. مترجم )

·        مراجعه کنید به علم در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

4

·        وسایل تولید.

5

·        تکنولوژی.

 6

·        سازمان تولید.

*****

·        نیروهای مولده نشاندهنده نکات زیر اند:

الف

·        نیروهای مولده نشاندهنده رابطه انسان با اشیاء و قوای طبیعی جامعه اند.

ب

·        نیروهای مولده نشاندهنده تغییر و تحول رابطه انسان با اشیاء و قوای طبیعی اند.

ت

·        نیروهای مولده نشاندهنده سطح توسعه جامعه اند.

1

·        انسان بکمک وسایل کار بر طبیعت تأثیر می گذارد و بدین طریق، خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیائی طبیعت را مورد استفاده قرار می دهد.

·        ابزارهای تولید ـ به قول مارکس ـ بمثابه «سیستم استخوانبندی و ماهیچه ای تولید» معیار تعیین سطح توسعه نیروهای مولده و در نتیجه، معیار تعیین میزان تسلط انسان بر طبیعت اند.

2

·        نیروهای مولده اصلی و تعیین کننده عبارتند از انسان ها، یعنی توده های خلق که ببرکت کار جسمی و روحی آنها، ابزارهای تولید بوجود می آیند، بکار می افتند و اشیاء طبیعی بر طبق نیازمندی های انسانی تغییر می یابند.

3

·        به همین دلیل،ا توده های خلق سازندگان حقیقی تاریخ و جامعه اند.

4

·        تحولات علمی و علمی ـ فنی در دوران کنونی، سبب می شود که علم هرچه بیشتر به نیروی مولده بیواسطه بدل شود.

5

·        نیروهای مولده عنصر تعیین کننده و انقلابی هر شیوه تولیدی را تشکیل می دهند.

·        مراجعه کنید به شیوه تولید در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

6

·        رشد و توسعه نیروهای مولده تعیین کننده راندمان کار و در تحلیل نهائی، معیار و سرچشمه پیشرفت اجتماعی اند.

7

·        توسعه نیروهای مولده باعث تغییر مداوم مناسبات تولیدی می شود که بنوبه خود  می توانند بر نیروهای مولده تأثیر پیش برنده و یا بازدارنده اعمال کنند.

·        مراجعه کنید به مناسبات تولیدی در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

7

·        چون هر نسل جدید باید از نیروهای مولده موجود آغاز کند و آنها را بر طبق شرایط جدید، توسعه و تکامل بخشد، پس نیروهای مولده ضامن تداوم و توسعه بالنده تولید و جامعه اند.

8

·   «توسعه نیروهای مولده شالوده پیشرفت اقتصادی است و لذا شالوده توسعه همبود انسانی سوسیالیستی است

·        (و. اولبریشت)

مراجعه کنید به تولید، مناسبات تولیدی، شیوه تولید در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

 پایان