سياسی, سرتیتر

سیاستهای احمقانه اردوغان٬ ترکیه را بکجا میبرد؟

شبکه وحده اخباریه:سایت نویسندگان اردنی
مترجم:احمد مزارعی

تایپ و ویرایش:آمادور – اشتراک

   ترکیه اردوغانی پیامهای شدیداللحنی را از مسکو و تهران دریافت داشته که مبادا دست بعمل احمقانه و ماجراحویانه حمله به سوریه بزند.دوکشور مذکور مخالفت شدید خود را با هرگونه جنگ چه محدود و یا نامحدود٬ برعلیه دولت مستقل سوریه اعلام داشته اند.آنچه در پایتخت کشورهای تصمیم گیرنده منطقه ای و بین المللی میگذرد ٬نشاندهنده آنستکه ترکیه از درون دچار یک بحران بسیار شدید قرار دارد که ممکنست به جنگ داخلی منجر شود.

   اردوغان با مخالفت شدید حزب ملت٬ که از رقبای سرسخت وی در کشور است٬ روبروست.از طرفی اردوغان با استقبال از مخالفان دولت سوریه و دادن امکانات آموزشی برای جنگ و تخریب برعلیه  سوریه٬ دچار اشتباه بزرگ منطقه ای و بین المللی گردید.وی چنین فرض کرد که با طرفداری از طرف هر ضد طرف دیگر٬ یعنی همپیمان شدن با آمریکا و مجموعه کشورهای منطقه خلیج فارس (عربستان٬ قطر٬ امارات ٬ بحرین…) میتواند به آرزوهای خود که همانا تسلط بر سوریه و برکل کشورهای شرق عربیست٬ موفق شود٬ اما کارها بر وفق مراد پیش نرفت(۱). با گذشت زمان و مقاومت ملت و ارتش سوریه و طولانی شدن زمان جنگ٬ همگان ٬ یکی پس از دیگری کنار کشیده و مایلند ترکیه بتنهائی وارد جنگ با سوریه شود که پایانش این خواهد شد که ترکیه از معادلات منطقه ای خارج خواهد شد.هم اکنون در داخل ترکیه٬ نیروهای حزبی بسوی خفقان و بن بست میروند.ملت ترکیه اعتمادش را نسبت به «حزب عدالت و توسعه» از دست میدهد و در حقیقت کل هئیت حاکمه «اردوغانی» که متعلق به کبوترهای اخوان المسلمین بودند٬ در جامعه  بی اعتبار میشوند.

   آقای اردوغان در بیست ماه گذشته٬ یکچهارم دست آوردهای اقتصادی دهساله خود را از دست داده است. در همین زمان بیش از نصف مردم از حزب وی رویگردان شده و در منطقه٬ ایران و عراق به مخالفان ترکیه تبدیل شده و در عرصه بین المللی روسیه و چین در موضع مخالف ترکیه قرار گرفته اند.در مقابل مجموعه حوادث مذکور داخلی و خارجی٬ اردوغان راه نجات خود را در جنگ و اشغال سوریه میبیند٬ اما در اینمورد٬ اردوغان اخطارها و پیغامهای بسیار شدید اللحنی را دریافت داشته که وی را از هرگونه عمل ماجراجویانه در سوریه برجذر داشته اند.هنگامیکه دولت ترکیه هواپیمای روسیه را بطریق غیرقانونی فرود آورد و بازرسی نمود٬ از روسیه اخطارهای بسیار شدیدی دریافت داشت و ترکیه متوجه این امر شد که سوریه در عرصه منطقه ای و بین المللی تنها نیست و این مسئله بسیار جدی است.

   آقای اردوغان به انتقادهائیکه از طرف نزدیکانش در مورد سیاستهای ناصوابش در سوریه ایراد میشود٬ گوش فرا نمیدهد.او تنها به خود و به وزیر خارجه اش که دیده بصیرتش نابینا شده مینگرد و بس.منطق چنین میگوید که اردوغان و حکومتش امروز از درون و بیرون در محاصره قرار دارند و وقتی نتواند این حقیقت را ببیند٬ آسانترین کارها همانستکه دامن خود را به آتش کشیده و بر بحران و مشکلات کشورش بیفزاید.

   جناب اقای اردوغان٬ دوره آل طغرل برای هیشه پایان یافته٬ اعراب از قیافه های شما ٬ از اولین خلیفه عثمانی تا آخرین آنها متنفرند.تو کوشش داری با تشبث بگذشته و نه اکنون٬ مردگان را دوباره زنده کنی٬ اما تو از آنهائیکه خود را در کشورهای عربی «اخوان المسلمین» مینامند٬ چیزی بدست نخواهی آورد.فکر نکن که چهره تو در نزد ما مقبولیت دارد.ما از مرگ امپراطوری عثمانی مسرور شدیم.آن امپراطوری که برای ما بجز عقب ماندگی٬ استعمار٬ از دست دادن فلسطین٬ جداشدن استان انطاکیه از سوریه طبیعی٬ سوغات شوم دیگری نداشت.ما خوب میدانیم و فراموش نمیکنیم که آزمندیهای تو هیچ علاقه ای به کشورهای شرق عربی ندارد٬ بجز آنکه آنانرا بزیر سلطه خود درآورد. تو و هر آنکسیکه ترا خوابزده کرد که گویا سوریه لقمه چربی است که میتوانی آنرا بسادگی قورت بدهی٬ گم شوید و به جهنم بروید.ما نمیخواهیم بتو تبریک بگوئیم که کشورت نیز در معرض تقسیم قرار دارد.این برنامه ایستکه امپریالیسم و صهیونیسم در صددند همین امروز و پیش از حمله تو به سوریه در مورد کشورت باجرا درآورند(۲).

   آقای اردوغان٬ شما میتوانید جنگ برعلیه سوریه را براه انداخته و به پیشرفتهای محدوی نیز در ظرف چند روز دست یابید و البته شما اهداف دیگری در منطقه غیر از سوریه دارید که از حدود جغرافیائی بلاد شام خواهد گذشت٬اما مطمئن باش که شما توانایی متوقف کردن جنگ را نخواهید داشت و از همه مهمتر اینکه پیروزی هم بدست نخواهید آورد و نخواهی توانست دولت ملی و قدرتمند سوریه را هم در هم شکنی و حتی از محدوده جغرافیائی خود هم تجاوز نخواهی کرد و ارتش قدرتمند عربی سوریه «حمایت کننده سرزمین» (اصطلاحیکه عامه مردم در مورد ارتش بکارمیبرند) در سرتاسر خاک مقدس سوریه با تو درگیر خواهد شد.از همه مهمتر عراق نیز با همه تجربیات خود دست بسته نخواهد ایستاد (۳) و این بجز ایران و روسیه که در هنگام شروع جنگ٬ همه معاملات منطقه ای را درهم خواهند ریخت.آقای اردوغان شما ببینید در بیست ماه گذشته در نتیجه درگیری با سوریه دچار بحرانها و مشکلات اقتصادی و سیاسی داخلی شده اید و دل بستن درگروی جنگ به امیدهای واهی٬ کل بحران جنگ و عواقب شوم آن بدرون ترکیه انتقال خواهد یافت.ترکیه هم اکنون بدون وارد شدن به جنگ برعلیه سوریه دچار بحران است.جنگ چریکی و فرسایشی با حزب پ ک ک٬ با شدت و گستردگی ادامه دارد.از طرفی غرب٬ آمریکا و اسرائیل اجازه نخواهند داد ترکیه در این جنگ پیروز شود(۴). ترکیه اردوغانی٬ امروز در آتشی که برای سوریه بپاکرده بود خود میسوزد.همه توطئه های رنگارنگ برعلیه سوریه شکست خورده و افشا شده است.

   آقای اردوغان٬ اکنون در برابر شما دو راه بیشتر وجود ندارد که هریکی از آن دو بدتر از دیگریست٬ ولی این حقیقت اکنون در برابر شماست. یا اینکه به میل خود جبهه جنگ ظالمانه اتان را برعلیه سوریه رها کرده و از میدان بدر شوید و یا اینکه کاسه زهرآگین رودر روئی سیاسی با رژیم سوریه را سربکشید.کوشش شما در جهت حرکت بسوی جنگ و رودر روئي با ارتش سوریه٬ ترکیه را بطرف تلاشی و نابودی سوق خواهد داد٬ چیزیکه اسرائيلیها میخواهند.

   آقای اردوغان٬ ترکیه در محاصره جغرافیائی دشمنان استسوریه٬ عراق٬ ایران و روسیه» و شخص شما باعث این محاصره هستید.تو میخواهی در این محاصره شکاف ایجاد کنی٬ اما محاصره کنندگان این اجازه را بتو نخواهند داد.هم اکنون مطبوعات ترکیه و بین المللی از افت اقتصادی و بحران داخلی صحبت میکنند.در استانهای متعدد ترکیه نیز این علامات را میشود بوضوح مشاهده کرد٬ زیرا موضعگیریهای شما به سوریه و اهالی این استانها آسیب فراوان وارد کرده است.اشتباهات شما مشابه اشتباهات سایر کشور و امپراطوریهائی استکه در نتیجه چنان سیاستهایی سقوط کردند و بعضی از آنها سالیان درازی است از آن رنج میبرند.از اینجهت ما ترا نصیحت میکنیم پیش از آنکه وارد جنگ با سوریه شوی٬ آخرین عمامه ای که سلاطین آل عثمان ٬ قبل از شعله ورشدن جنگ جهانی اول پوشیدند٬ تو نیز بپوشی و منتظر پایان جنگ بمانی٬ زیرا همان حادثه دوباره در عهد تو اتفاق خواهد افتاد و درست درنظر بگیر که فضای سیاسی خاورمیانه امروز سال ۲۰۱۲ ٬ درست مشابه سالهای ۱۹۱۲ ٬ میباشد که جنگ جهانی اول آغاز شد.

زیرنویسها از مترجم:

(۱)سایت «دبکا اسرائیل» که منتقد دولت اسرائیل است٬ چندی پیش سندی انتشار داد مبنی براینکه آمریکا در همکاری با عربستان از سال ۲۰۰۵ مبلغ ۲ میلیارد دلار برای راه انداختن جنگ اخلی در سوریه سرمایه گزاری کرده و مسئول پیشرد این برنامه نیز٬ امیر بندر٬ از مسئولان امنیتی و کهنه کار عربستان بوده است.آمریکا٬ ترکیه و عربستان امیدوار بودند که با شروع شورش و خرابکاری در سوریه ٬ کمتر از دو ماه دولت سوریه سقوط کند.نخست رژیم صهیونیستی اسرائیل نفس راحتی بکشد٬ پس از آن نیروهای مقاومت در منطقه را سرکوب و خاورمیانه را ببلعد٬ اما خوشبختانه «شتر پنبه دانه را در خواب دیده بود».

(۲)طرح تقسیم ترکیه٬ جداکردن کردستان و الحاق آن به کردستان بزرگ نیز در چهارچوب «خاورمیانه بزرگ» منظور شده است.از این نظر ترکیه خود نیز همچون سوریه که قرار بود به چهار بخش تقسیم شود٬نیز در معرض تقسیم و تجزیه امپریالیستی قرار دارد.به «مرز خون»٬ نوشته رالف پیتر مراجعه کنید.

(۳)مقاومت قهرمانانه ملت بزرگ عراق علیرغم ۱۳ سال تحریم جنایتکارانه امپریالیستی٬ آنچنان درسی به همه تجاوزگران غربی داد که آنان از این پس «دم به تله نخواهند داد». اگرچه جنگ عراق ظاهرا آمریکا براه انداخته بود٬ اما همه کشورهای «دمکراسی» غرب در این جنایت هولناک مستقیم یا غیرمستقیم شرکت داشتند.خاورمیانه پس از انقلاب بهمن وارد مرحله نوینی شده که علیرغم افت وخیزها و گذر از تندپیچهای سیاسی٬ اما به رهائی از سلطه استعمار و امپریالیسم نائل خواهد شد.

(۴)سیاست امپریالیستهای رنگارنگ٬ تضعیف و متلاشی کردن همه کشورهای منطقه بقصد تسلط بر نفت٬ بازار و همه مواد اولیه این کشورهاست.بقول استروفسکی٬ یکی از رؤسای موساد: « ما هم بدولت سریلانکا و هم تجزیه طلبان آنگونه اسلحه میفروختیم که هیچکدام پیروز نشوند.همین برخورد را ما با کردها داشتیم.هدف ما این بود که کردها در حد تضعیف کردن صدام بجنگند و نه اینکه پیروزی چشمگیری بدست آورند».

   اکنون کشورهای «دمکراسی» غرب همین توطئه شوم را برای طرفهای درگیر جنگ سوریه به پیش میبرند.بامید اینکه ملتهای ستمدیده خاورمیانه موفق شوند و خود را از اینهمه توطئه برهانند.