‫منازعات کارگری حاصل قانون کار کره جنوبی ‬

‫Photo General NewsLabor IssuesSocial Issues

جمي وست‬

برگردان: بابک پاکزاد‬

در اول جولاي در کره جنوبي قانون جديد پيرامون کار غيردائم و موقت به اجرا درآمد. اصول و مباني اين قانون، حمايت از کارگران غيردائمي و غيرثابت بود اما در عمل، روش سرهم کردن و اجراي قانون مذکور تنها به حمايت از تعدادي اندک و بي ثباتي و ناامني فزاينده براي تعداد کثيري منتهي شد.‬

تهيه و تصويب اين قانون بسيار طول کشيد و در طرح اوليه کليه طرف هاي ذي نفع اتحاديه هاي کارگري، گروه هاي حافظ منافع بازرگانان و صاحبان کسب و کار و دولت مشارکت کرده و در روند تنظيم و نوشتن لايحه حضور داشتند. با اين حال در همان ابتدا با کناره گيري کنفدراسيون پيشرو و مترقي اتحاديه هاي کارگري کره (KCTU)، فرآيند سه جانبه گرايي دچار اختلال شد. اين اقدام از آن جهت صورت گرفت که براي کنفدراسيون محرز شد قانون مذکور تنها به گسترش اشکال موقت، قراردادي و موردي کار منتهي مي شود. کميسيون سه جانبه ابداً تلاش نکرد تا به دغدغه هاي KCTU پاسخ گويد و در عوض با فدراسيون محافظه کار اتحاديه هاي کارگري کره (FKTU) بر سر لايحه مذکور به توافق رسيد. اوايل پاييز 2006 در حالي که اعتراضات بالا گرفته بود لايحه مذکور به تصويب رسيد و در اول جولاي به اجرا درآمد.‬

پس از تصويب لايحه، دولت و همچنين تعداد اندکي از کمپاني هاي بزرگ اعلام کردند آنها چندين هزار کارمند را که هم اکنون با قرارداد موقت مشغول به کار هستند دائمي و ثابت خواهند کرد. با اين حال هر چه به روز اول جولاي نزديک تر مي شديم بيشتر روشن مي شد که تعداد بسياري از کارفرمايان بخش خصوصي و همچنين خود دولت به اخراج کارگران موقت اقدام کرده يا آنها را ناگزير مي کنند قراردادهاي کوتاه مدت امضا کنند. مقاله اخير روزنامه ليبرال چپ هانکيوره به برخي از اين سوءاستفاده ها اشاره کرده است. در مقاله مذکور به تحقيق صورت گرفته از سوي KCTU و FKTU رجوع شده که بر اساس آن موارد زيادي از اخراج، بازنويسي مجدد قراردادها و ديگر اقدامات نامطلوب در روند استخدامي کمپاني ها در تمام بخش ها (از بيمارستان ها و مراکز خدمات پستي گرفته تا بانک ها و فعاليت هاي ساختماني) مشاهده مي شود.‬

براي مثال به گزارش هانکيوره بر اساس تحقيق صورت گرفته از سوي FKTU و بازديد از 65 کمپاني بين روزهاي 4 تا 22 جولاي، Korea Expressway Corporation در حال بيرون سپاري (out source) دو هزار تن از کارگران موقت خويش است و کمپاني هايKorea Post وkoreas Postal Service نيز برنامه دارند تا سه هزار نامه رسان و باربر بسته هاي پستي و کارگران خدمات پستي را با کارگراني از آژانس هاي تامين نيروي موقت تعويض کنند. جالب اينجا است که هر دو کمپاني از کمپاني هاي تابعه دولت هستند. ديگر بررسي هاي صورت گرفته از سوي خود روزنامه هانکيوره و همچنين بررسي هاي محققان ديگر بيانگر اقدامات مشابه در کمپاني هاي ديگر است. جاي تعجب نيست که با آغاز اقداماتي از اين دست و اجراي قانون جديد، منازعات کارگري بالا گيرد. برجسته ترين مورد اين اعتراضات در رسانه ها، مربوط به کارگران فروشنده فروشگاه هاي زنجيره يي Homever و New Core بود که در تملک Koreas E- Land Group قرار داشت. در اين فروشگاه ها، صندوقداران که اغلب زن هستند در محل کار تحصن کرده و اقدام به اعتصاب نشسته کردند که اعتراضات وسيعي را در حمايت از اين اقدام در گوشه و کنار برانگيخت و توجه پليس را نيز به خود جلب کرد و به اين ترتيب منجر به بسته شدن فروشگاه هاي E-Land شد. حمايت عمومي از اين مبارزه و اعتراض عليه روش هاي استخدامي E-Land پس از آنکه گروه هاي مدني افشا کردند کمپاني مذکور براي دائمي نکردن قرارداد کارگران از اسناد جعلي استفاده کرده بسيار تشديد شد. دولت براي ميانجيگري ميان اعتصابيون و کارفرما پا درمياني کرد، اما تاکنون هيچ اقدامي براي حمايت از تقاضاي کارگران مبني بر ارتقا به موقعيت ثابت و دائم صورت نداده است. علاوه بر اعتصاب در E-land و Homever، کارگران زن کمپاني KTX، که همان سيستم حمل و نقل با قطار پرسرعت کره است در اعتراض به عدم پاسخ کارفرما و دولت به تقاضاهايشان مبني بر برابري جنسيتي، ايمني شرايط کار و امنيت شغلي در دوم جولاي دست به اعتصاب غذا زدند.‬

آنها از ماه مارس 2006 در اعتصاب به سر برده و با حملات پليس دست و پنجه نرم مي کردند. اين در حالي است که حتي کميسيون ملي حقوق بشر دولت نيز اظهار داشته است که KORAIL بايد در ساختار استخدامي تبعيض آميز و جنسيتي خود تجديدنظر کند.‬

آنچه در مورد دور اخير اعتصابات پيرامون کار غيردائم جلب توجه مي کند اين است که حرکت هاي مذکور به شکل وسيعي از سوي کارگران زن سازماندهي شده اند.‬

آنها هم هدف برخي اقدامات نامطلوب و هم هدف سياست هاي مربوط به تجديدنظر در ساختار نيروي کار قرار گرفته اند. اين امر برخي از فعالان جنبش کارگري کره را اميدوار کرده است که فعاليت هايشان به نوزايي در جنبش اتحاديه هاي کارگري تحت هدايت و رهبري زنان منتهي شود. زنان کارگر در اوايل دهه هفتاد با اعتصابات قهرمانانه در بخش هاي نساجي و توليد لامپ و تجهيزات برقي جنبش دموکراتيک نوظهور اتحاديه هاي کارگري را هدايت و رهبري کردند‬