"آنجا اگر نان است"

 

آنجا اگر شهریست
اگر شهریست زیبا
نه بسان شهر ما

ما را در سپیده ای روبه امید خبر بده
آنجا اگر لبخندیست,لبخند
نه بسان لبخند اندوه ما
ما را خبر بده
آنجا اگر مرگیست
مرگی زیبا
مرگی با قامت افراشته
نه بسان مرگه خمیده در زانو
ما را خبر بده
آنجا اگر پایان,زیستن همگان است
زیستن شاد است
نه بسان زیستن به پایان مرگ زانو زده
ما را خبر بده
آنجا اگر نانیست
نانی برای یک دنیا گرسنگی
نانی برای یک کودک خشکیده
نه بسان خواستن نانی به زیر پای آنان
ما را خبر بده
ما را امید نان بده
میدانم که آنجا شگفت زیباست
میدانی که کنار ما ارتشی از انسان
برای نان خواهند جنگید
با قامتی افراشته
با مرگی زیبا
که آنان را به زانو خواهد کشید
میدانم که آنجا همین زمین ساده است
میدانیم که آنجا نزدیک نزدیک است
نزدیک بسان نزدیکی به خواستن نان

علی رسولینزار