دشت خاوران!

بیادهزاران جانباخته کشتاروحشیانه تابستان1367

از:حسن جداری

ای صبا ،گر بگذری بر طرف دشت خاوران

بوسه زن برخاک پاک آن زمین خون چکان

زیر خاک خاوران،گنجینه ها،پنهان شده است

برسرقبر جوانان،دّراشگی برفشان

زآن گل اندامان که در این خاک، منزل کرده اند

سربسرباغ و گلستان گشته، دشت خاوران

نام والای شما ثبت است در تاریخ عشق

ای شهیدان بخون غلطان بی نام ونشان

خاک پاک خاوران،بگرفته در بر، تنگ تنگ

پیکر آغشته در خون هزاران نوجوان

نوجوانانی، همه دارای عزمی آهنین

پاکبازانی، همه پیکار جوی و جان فشان

دشمنان بی امان حاکمان مرتجع

حاکمان را وحشت از این بندیان قهرمان

آنکه در اعماق این خاک سیه، خوابیده است

در شهامت، دارد از حلاج و از بابک ،نشان

هرعزیز خفته در اعماق این خاک سیاه

داستانها گوید از کین توزی ضحاکیان

آنکه فرمان داد برکشتار فرزندان خلق

مظهر جوروجنایت بود و ضحاک زمان

قتل عامی این چنین،تاریخ، کم دارد بیاد

تف براین وحشی صفت ها،تف بر این آدمکشان!

 

2 Comments

  1. خیلی زیبا ست
    لبریز از احساس و عاطفه و هومانیسم است، این شعر حسن جداری عزیز
    عمر شاعر دراز باد

Comments are closed.