کتاب «دریاچه ارومیه» نوشته مهرداد مهرپور محمدی منتشر شد

کتاب «دریاچه‌ی ارومیه»

لینک دریافت کتاب

 

چنان­‌که در این کتاب خواهید خواند، دریاچه‌­یِ ارومیه قربانیِ مطامعِ اقتصادی و نیازهایِ امنیتیِ رژیمِ ضدِ انسانیِ جمهوری اسلامی گردیده است. نابودیِ پوشش گیاهیِ منطقه، استفاده‌یِ سو­ء از منابعِ آب و خاک، غارتِ تولیداتِ دریاچه مانندِ «آرِتمیا»، احداثِ جاده در
داخلِ دریاچه و… همه‌گی مواردِ زیان‌­باری بوده­‌اند که به طورِ مستقیم و یا غیرِمستقیم توسطِ حکومتِ جمهوری اسلامی صورت گرفته است و پی‌آمدهایِ منفیِ آن­ها، دریاچه و مجموعه تالاب­‌هایِ پیرامونی­‌اش را در شرایط بسیار نامناسب و بحرانی قرار داده است.