سرتیتر

ضرورت ایجاد کمیته های ضد جنگ در سطح بین المللی عاجل است!

مجيد تمجيدی  

با وجود تقويت احتمال حمله نظامی اسرائيل به ايران فضای ضد جنگ در ميان ايرانيان خارج از کشور بشدت ضعيف است. اگر در اسرائيل ماهها است که فعالين ضدجنگ فعال شده و در حد توان خويش به انحاء مختلف از جمله با استفاده بهينه از فضای مجازی تلاش دارند جنبشی عليه جنگ ايجاد نمايند در ميان ايرانيان خارج از کشور اين فضا نکوهش آميز و شرم آور است.

فضای ضعيف ضد جنگ در ميان ايرانيان خارج از کشور البته دلايل مختلفی دارد. در داخل کشور بخشی از مردم از سر استيصال در تقابل با جمهوری اسلامی به جنگ عليه ايران دخيل بسته اند. بعلاوه شخصيت ها و گروههای متعدد سياسی نه تنها فعاليتی برای روشنگری در مورد عواقب خانمان سوز جنگ بر زندگی ميليونها انسان ساکن ايران و عواقب مخرب آن بر شيرازه جامعه انجام نمی دهند بلکه بخش قابل توجهی از آنها کنفرانس ها و مجامع خود را به تريبون تبليغ جنگی تبديل کرده اند. مشکل اين بخش عدم آگاهی از عوارض جنگ نيست. اينها تصميم سياسی گرفته اند و به هر قيمتی در کمپ جنگ و منافع غرب و امپرياليسم رکاب می زنند. فعالين واقعی جنبش های اجتماعی که با هزار جان کندن و پرداخت بيشترين هزينه طی سالهای متمادی خشتی را روی خشتی گذاشته اند می دانند که با شيپور آغاز جنگ کل زحماتشان در عرض يک شب بر باد ميرود. در سطح بين المللی پس از جنبش عظيم ضدجنگ در مقطع حمله آمريکا به عراق اين جنبش بشدت ضعيف شده است. اين جنبش در زمان حمله نيروهای غربی به ليبی و اکنون در مورد دخالت نظامی در سوريه دچار تفرقه نظری شده است. در خلاء يک جنبش ضدجنگ امپرياليستی اعتراض محکمی نيز عليه تهديدات اسرائيل و حمله قريب الوقوع عليه ايران انجام نمی گيرد.

تا آنجا که به حمله نظامی عليه ايران برمی گردد اين فضا می تواند سريعا عوض شود. افکار بين المللی و فعالين ضد جنگ در رابطه با حمله نظامی به ايران واکنش متحدتری در مقايسه با حمله به ليبی و دخالت نظامی در سوريه نشان خواهند داد. اين پيش بينی دلايل متعددی دارد. با وجود سرکوب شديد فعالين جنبش های مختلف در ايران افکار عمومی بين المللی از وجود فعالين جنبش های متعدد در ايران از جمله جنبش کارگري، زنان، حقوق بشر، دانشجويی و غيرو و هزينه های گزافی که آنها برای کسب حقوق خويش پرداخته و از تداوم اين مبارزات مطلع است. نکته بعدی اينکه وقتی پای اسرائيل در ميان باشد فعالين جنبش ضدجنگ در سطح بين المللی واکنش قوی تر و متحدتری نشان خواهند. در اين مورد فعالين ضدجنگ در کشورهای عربی و کشورهايی نظير ترکيه نيز بسيار فعالتر خواهند شد. بعلاوه بخش قابل ملاحظه ای از فعالين ضدجنگ در کشورهای مختلف را فعالين ايرانی تشکيل ميدهند. ارتباط تنگاتنگ اين فعالين با فعالين ضدجنگ در کشورهای مختلف کانال بالقوه ای است که ميتواند سريعا فضای بين المللی عليه جنگ را تقويت نمايد.

در مقابله با تهديدات نظامی اسرائيل عليه ايران راه انداختن جنبش قدرتمند ضدجنگ در سطح بين المللی ضرورتی عاجل است. فعالين ايرانی ضدجنگ ميتوانند و اين امکان را دارند که به راه افتادن مجدد جنبش قدرتمند ضدجنگ ياری رسانند. ضروری است که در هر شهر و کشوری کميته های ضدجنگ همانند مقطع حمله آمريکا به عراق ايجاد شود. فعالين، شخصيت ها و سازمانها و احزاب ضد جنگ ايرانی می توانند استارت اين کار را مقدمتا با فراخون يک تجمع ميان خود و تمرکز امکانات و روابط برای فراخون عمومی تر برای تشکيل کميته ضدجنگ در هر شهر و کشوری بزنند. به نظر می رسد وقت زيادی برای انجام موفقيت آميز اين کار نمانده است