گاهنامه مجله هفته شماره ۲۴ با مطالب زیر منتشر شد

برای دریافت لطفن کلیک کنید

برابری و مسئله های آن    4

لیبرالیسم غربی شکست خورده است    10

جامعه بورژوائی و دولت: هگل، مارکس و دو نوع از لیبرالیسم    12

به دورانی جالب خوش آمدید    23

ژیژک در ایران    32

فروید زنده است!    34

نه، دست به کاری نزن، چیزی بگو    37

تئوری توسعه    39

دیالک تیک مطلق و نسبی    44

دیالک تیک استقلال و وابستگی    46

مونیسم (یکتاگرائی)    47

انسان تک ساحتی هربرت مارکوزه    49

هگل و تئوری جهش    52

فوکو، «نقد» و «روشنگری»    57

چه بدیلی برای سرمایه‌داری؟ سرمایه‌داری پس از کمونیسم    60

تنوری مارکسیستی لیبرالیسم نو    64

حضور کارل مارکس در جنبش “اشغال وال استریت”    70

دوازده افسانه درباره گرسنکی    76

مقاومت، تنها روزنه امید    79

چهار بحران نظام معاصر سرمایه‌داری جهانی    81

دست از خوش باوری ها باید برداشت تقسیم ایران استراتژی امریکاست!    88

انقلاب های اعراب و تصویر ذهنی دمکراتیک    91

سارکوزی در چنبره برنار آنری لِوی    93

آیا بهار عربی به زمستان زنان عرب خواهد انجامید؟    95

جنگ بخاطر نفت ایران به تعویق می افتد؟    97

در سراشیب سقوط    99

یک سال بعد، انقلاب کارگری کماکان به تعویق می افتد    102

فراسوی جهانی شدن لیبرالی : دنیایی بهتر یا بدتر؟    104

تنوری مارکسیستی لیبرالیسم نو    112

بوم‌شناسی و گذار از سرمایه‌‌داری به سوسیالیسم    118

انقلاب در پرتغال و یونان برای پیروزی به چه نیازمند است؟    124

جهان پر از تلاطم و ضرورت جسارت تاریخی    127

« پرولتاریا و حزب کمونیست »    131

چشم انداز و برنامه رسانه ای    134

مکث کوتاهی حول و حوش مفهوم حجاب، پوشش و برهنگی    135

«تحریم هوشمندانه»: هم استراتژی، هم تاکتیک    139

ناتو مشت آهنین سوسیالیسم ضد سرمایه داری!    149

از دعوی مبارزه « ضد سرمایه داری» تا تئوری استمداد از ناتو!!    151

حکیمی، ناتو، نوری‌زاده    153

دو فراکسیون    155

نشریه آلترناتیو به دنبال تحریف تاریخ!    157

یادداشت‌های روزانهٔ چه‌گوارا – قسمت دوم – دسامبر ۱۹۶۶ بولیوی    160

دو پاراگراف و ادعاهای جهانشمول – بهانه ای برای سنجش مانیفست نشریه مهرنامه    164

در دفاع از «منطق استثمار» – نقدی بر مقاله‌ی «برادر جان، جنگ طبقاتی تمام شده»    171

هستی انکار شده پناهجو     175

 در اندوه خودکشی محمد رهسپار    175

بس کن‌ای آفتاب!    177

گلسرخی‌؛ گل سرخ همیشه جاوید    178

از زبان ِ ‌برگ…    180

بی رنج این سفر    182

وارطان سخن نگفت!    183

عریان چون زیبا    187

لاک‌پشت‌ها و خرگوش‌ها – به یادِ بنیان‌گذارانِ سازمان چریک های فدایی خلق    189

سرودِ مردی که خودش را کُشت    190

پس از هفت سال    192