بر چادر نشسته ایم

علي يزداني

 

اين است مزدي كه خدايان سود

بر ما

 نازل كردند

بارش دود گرسنگي

در شب بهره كشي

بر اين سلوك اعتراض كرديم

در شيكاگو فريادمان را به اين توحش مقدس

با گلوله جواب دادند

و در ليون و پاريس با يك خروس قندي

و چتري وارونه بر سر برهنه مان

در برلين با صليب شكسته و …

تولد گل سرخ بر لجنزار اشرافيت را افراطي گري نام نهادند

و تابلوي رويش ممنوع بر دروازه هاي جهان آويختند

تار و پود نقش متحدمان بر دارقالي زندگي جمعي را بر نتافتند

و هر رنگمان را بر داري آويختند

فاجعه ي دنياي وارونه را بديهي ترين نمود رشد ناميدند

جغد هاي هرزه نويس اين برده داران عصر فروش و قمار بزرگ

طبيعت را فروختند

انسان را فروختند

 حقيقت را فروختند

سود كارمان را سرمايه نام نهادند و فروختند

بهشت را فروختند

و در آخر بر سر سفره و لباس تن و سرپناهمان با هم به قمار نشستند

اين سوداگران آز پيشه يك درصدي

در اين شب مهيب بهره كشي

 اينك بر چادر نشسته ايم

مقابل ديوار وال استريت در نيويورك

ميان ميدان التحرير در قاهره

و در همه ي خيابان هاي لندن, پاريس,آتن, رم , مادريد , ليسبون … تا سئول

و همه ي كمپ هاي كارگري

و حلبي آباد هاي اين زمين ناامن

و همچنان به جرم ساختن چتري واقعي

براي رهايي از تگرگ سياه گرسنگي

باتوم را , وگاز فلفل و زندان و مرگ را باز تجربه مي كنيم

تا برآمدن صبح برابري

http://kanoonmodafean1.blogspot.de/2012/05/blog-post_04.html

(ويژه نامه كانون مدافعان حقوق كارگر به مناسبت روزجهاني كارگر1391)