پرولتاریای جهان اتحاد!

خدا مراد فولادی
 

 

 
همه ی شهرها در تصرفِ تواند
در نخستین روز ماهِ می
همه ی خیابان ها و کارخانه ها
همه ی دست ها و قلم ها
از نیویورک تا پکن
 تا لندن و مسکو
تا خواهر خوانده ی شان تهران
که کارگری ترین محله اش
همه ی این سال ها
از کهریزکِ جنوب
تا شمال و
کهپاره های در بندش
اوین بوده است .
سالی یک بار
اتحادمان در مشت
و مشت های مان درهوا
به حرکت در می آید
به نامِ ارتش ِ رهایی بخشِ کار
 و فراموش می کنیم
به همراه مشت های مان
بیرون بیاوریم
سلاح ماتریالیسم ِ دیالکتیک را
 از قفسِ کتابخانه ها
و کامل کنیم
وحدتِ آگاهِ طبقاتی مان را .
این است که
سندِ مالکیت ِ جهان
به نامِ سرمایه است هنوز
حتا همین امروز
که سنگ سنگِ بنای سرمایه
در تصرفِِ اراده ی ماست .