ما به عصربربریت باز گشته ایم

ما به عصربربریت باز گشته ایم.