جاده خونین به دمشق – جنگ اتحاد سه جانبه علیه کشور مستقل

جیمز پتراس

برگردان : مهرگان

 انتشار  نویدنو

شاهد های آشکار وانکار ناپذیری وجود دارد که قیام برای سرنگونی اسد رئیس جمهور سوریه ، ستیزه ای برای کسب قدرت تحت رهبری رزمندگان مورد حمایت خارجی است که هزاران نفر از سربازها ، پلیس وغیر نظامی ها ، طرف دارهای دولت و مخالف های مسالمت جوی آن را کشته وزخمی کرده اند .

ابراز خشم سیاست پیشگان در غرب وکشورهای خلیج در رسانه های عمومی ، در باره ” کشتار نا عادلانه شهروندان معترض سوری” به نحو مغرضانه برای خنثی کردن گزارش های مستند از تصرف خشونت آمیز محله ها ، روستا ها وشهرک ها توسط دسته های مسلح ، به راه انداختن توپ های متحرک  و کاشتن بمب ها در مسیر جاده ها طراحی شده است .

حمله به سوریه با پول، سلاح وآموزش خارجی حمایت می شود . به دلیل نبود حمایت محلی ، برای کسب موفقیت، در نهایت دخالت نظامی مستقیم خارجی ضروری خواهد بود .به همین دلیل تبلیغات وکارزارعظیم دیپلماتیکی برای دیو نمایی دولت قانونی سوریه به راه افتاده است . هدف این کارار تحمیل رژیمی دست نشانده و تقویت کنترل امپراطوری غربی در خاورمیانه است . در کوتاه مدت ، این امر ایران را در تدارک حمله نظامی از سوی اسرائیل وامریکا بیشتر منزوی خواهد کرد ، ودر دراز مدت ، یک رژیم سکولار مستقل دارای رابطه دوستانه با چین وروسیه را نا بود خواهد نمود.

در راستای فراهم آوری حمایت جهانی پشت این ستیزبرای قدرت مورد حمایت مالی غرب ، اسرائیل وکشورهای خلیج ، چندین اقدام تبلیغی برای توجیه نقض حق حاکمیت کشوری دیگر، پس از نابودی موفقیت آمیز دولت های سکولار عراق ولیبی ، مورد استفاده قرار گرفته اند .

زمینه وسیع تر: تجاوز زنجیره ای

کارزار جاری غرب علیه رژیم مستقل اسد در سوریه بخشی از یک سری از حمله ها علیه جنبش های هوادار دموکراسی و رژیم های مستقل از شمال افریقا تا خلیج فارس است. پاسخ امپریالیستی – نظامی گرایانه به جنبش دموکراسی مصر، که دیکتاتوری مبارک را سر نگون کرد، پشتیبانی از خوانتای غاصب قدرت وکارزار جنایت آمیز زندانی کردن ، شکنجه وکشتار بیش از 10.000 معترض هوادار دموکراسی بود .

در مواجهه با جنبش های دموکراتیک توده ای در جهان عرب ، دیکتاتوری های استبدادی مورد حمایت غرب در خلیج فارس ، قیام های مربوط به خود را در بحرین ، یمن وعربستان سعودی در هم شکستند. حمله ها به دولت سکولار لیبی، که ناتو بمباران هوایی ودریایی عظیمی را در حمایت از دسته های مسلح مزدوران به راه انداخت که در نتیجه آن اقتصاد و امنیت اجتماعی لیبی را نابود کرد، گسترش داده شد . رها کردن مزدوران گانگستر مسلح منجر به وحشی گری زندگی شهری در لیبی و ویرانی کشور گردید . قدرت های ناتو دولت سکولار سرهنگ قذافی را ، همراه با کشتن ونقص عضو او توسط مزدوران خود نابود کردند . ناتوناظر زخمی کردن ، زندانی نمودن ، شکنجه ونابودی ده ها هزار نفر از شهروندان حامی قذافی وکارکنان دولت بود . ناتو از رژیم دست نشانده حمایت کرد ، چون برنامه خونین علیه شهروندان لیبیایی افریقایی تبار صحرای جنوبی ونیز کارگران وگروه های مهاجر صحرای جنوبی افریقا را که ازبرنامه های اجتماعی فراوان قذافی برخوردار شده بودند  را آغاز کرد . سیاست امپریالیستی نابود کن وحکومت کن در لیبی بعنوان ” مدلی” برای سوریه تدارک می شود: ایجاد موقعیت هایی برای قیام توده ای تحت هدایت بنیادگرایان اسلامی ، تامین مالی شده  وآموزش دیده توسط مزدوران غربی وکشورهای خلیج.

جاده خونین از دمشق تا تهران

طبق گفته وزارت امور خارجه ” راه تهران از دمشق می گذرد”: هدف راهبردی ناتو نابودی متحد اصلی ایران در خاورمیانه است ، هدف برای سلطنت های مطلقه خلیج تعویض جمهوری سکولار با یک دیکتاتوری دنباله رو خدا سالار است ، هدف دولت ترکیه پرورش رژیمی متمایل به دستورات سرمایه داری اسلامی به روایت آنکارا است ، هدف القاعده و سلفی ها ووهابی های بنیاد گرای هم پیمان شده ، ایجاد یک رژیم سنی ، پاکسازی شده از سکولارهای سوری ، علوی ها ومسیحی ها ست ، که مانند تخته پرشی برای سرفرازی قدرت در جهان اسلام خدمت خواهد کرد ، وبرای اسرائیل سوریه تقسیم شده در خونابه، سرکردگی منطقه ای اورا بیشتر تضمین خواهد کرد .بدون پیشگویی پیامبرانه نبود که سناتورابرصهیونیست امریکا ، چوزف لیبرمن روز های پس از حمله 11 سپتامبر 2001القاعده قبل از هرگونه بررسی عاملین واقعی حمله در خواست کرد:” اولا ما باید در تعقیب ایران ، عراق وسوریه باشیم”

نیروهای مسلح ضد سوریه تنوعی از چشم انداز های سیاسی متناقض را باز تاب می دهند که تنها به واسطه نفرت عمومی از رژیم سکولار مستقل ، ناسیونالیستی که جامعه پیچیده چند ملیتی سوریه را طی دهه ها اداره کرده است  متحد شده اند. جنگ علیه سوریه آغاز بنا کردن جاده اصلی تجدید فعالیت نظامی گرایی غربی وگسترش آن از افریقای شمالی تا خلیج فارس است ، که با کارزار تبلیغاتی سامانه مند ادعاهای دموکراتیک ، بشر دوستانه وماموریت ” انسانی” ناتو از طرف مردم سوریه پشتیبانی می شود.

راه دمشق با دروغ فرش شده است

یک تحلیل عینی از ترکیب سیاسی واجتماعی رزمندگان اصلی مسلح در سوریه هر ادعایی را که قیام در تعقیب دموکراسی برای مردم آن کشور است رد می کند. بنیادگرایان استبداد سالار ستون فقرات قیام را تشکیل می دهند. کشورهای خلیج تامین کنندگان مالی این جانیان بی رحم پادشاهی های مطلقه هستند.غرب ، پس از قالب کردن یک رژیم بی رحم گانگستر بر مردم لیبی ، نمی تواند ادعای ” دخالت بشر دوستانه” نماید.

گروه های مسلح به شهر ها نفوذ می کنند ومرکزهای جمعیتی را بعنوان سرپوشی برای حمله های خود علیه نیروهای دولتی مورد استفاده قرار می دهند. در طی مرحله ها آنها هزاران شهروند را از خانه ها ، مغازه ها واداره هایی که آنها بعنوان پایگاه نظامی مورد استفاده قرار می دهند به زور بیرون می کنند. ویرانی محله بابا امر در حمص یک نمونه کلاسیک است که در آن دسته های مسلح از افراد غیر نظامی بعنوان سرپوش و بعنوان غذای تبلیغاتی در دیو آسا نشان دادن دولت استفاده کردند .

مزدوران مسلح هیچ اعتبار ملی نزد مردم سوریه ندارند. یکی از اصلی ترین دستگاه های تبلیغاتی آنها در قلب لندن مستقر شده است که به اصطلاح ” ناظر حقوق بشر سوری” است که در هماهنگی نزدیک با دستگاه جاسوسی بریتانیا داستان های ترسناک بی رحمی برای  تحریک  عاطفی به طرف داری از دخالت ناتو تولید می کند. شاه ها وامیرهای کشورهای خلیج پشتوانه مالی این رزمندگان هستند. ترکیه پایگاه های نظامی تدارک می بیند و جریان عبور سلاح های از مرز گذشته و حرکت رهبران به اصطلاح “ارتش آزاد سوریه ” را کنترل می کند. امریکا ، فرانسه وانگلستان تهیه سلاح ، اموش وپوشش دیپلماتیک راتدارک می بینند. جهادگران بنیادگرای خارجی ، از جمله رزمندگان القاعده از لیبی ، عراق وافغانستان، وارد درگیری شده اند .این “جنگ داخلی” نیست . این یک چاله درگیری جهانی، یک اتحاد نامقدس سه جانبه امپریالیست های ناتو ، مستبدان کشورهای خلیج و بنیادگرایان مسلمان علیه یک رژیم مستقل سکولار ملی گرا است . منبع خارجی سلاح ها ،دستگاه تبلیغاتی ورزمندگان مزدورامپریالیسم بد خواه ،  ماهیت “چند ملیتی” ستیزه را آشکار می سازد . سرانجام قیام خشم آلود علیه دولت سوریه کارزار سامانه مند امپریالیستی برای سرنگونی متحد ایران ، روسیه وچین را ، حتی به قیمت نابود کردن اقتصاد وجامعه مدنی سوریه، تکه پاره کردن کشور ورها کردن جنگ های براندازانه پایای فرقه ایی علیه اقلیت های علوی ومسیحی وحامیان دولت سکولار را نشان می دهد.

کشتار وفرار مهاجرهانتیجه خشونت غیر قابل توجیه انجام شده از سوی دولت تشنه به خون سوریه نیست .ملیشیای مورد حمایت غرب محله ها را با زور اسلحه تصرف کرده اند، لوله های نفت را نابود کردند، حمل ونقل رامختل نمودند ودر ساختمان های دولتی بمب گذاشتند. آنها در طی حمله هایشان خدمات بنیادی حیاتی برای مردم سوریه از جمله آموزش وپرورش، دسترسی به مراقبت بهداشتی ، امنیت ، آب ، برق وحمل ونقل را مختل نمودند .  به همین سبب آنها مسئولیت این ” فاجعه انسانی ” را ، ( که متحد های امپریالیست آنها ومقام های سازمان ملل نیروهای امنیتی ومسلح سوریه را مقصر آن می دانند.) به عهده دارند. نیروهای امنیتی سوریه برای حفظ استقلال ملی یک دولت سکولار مبارزه می کنند ، در حالی که اپوزیسیون مسلح به نمایندگی از طرف سرمایه گذاران خارجی خود – در واشنگتن ، ریاض ، تل اویو، آنکارا ولندن – دست به اقدام می زنند.

نتیجه گیری

رفراندم ماه گذشته رژیم اسد میلیون ها رای دهنده سوری را در برابر مبارزه طلبی تهدید آمیز و فراخوان های تروریستی امپریالیسم غربی برای تحریم به پای صندوق ها کشاند. این امر به روشنی حاکی است که اکثریتی از سوری ها یک راه حل مسالمت آمیز وقابل مذاکره را ترجیح می دهند وخشونت مزدوران را رد می کنند.شورای ملی سوریه مورد حمایت غرب و”ارتش ازاد سوریه” مسلح شده از سوی ترکیه وکشورهای خلیج ، هم زمان دعوت های روسیه وچین برای گفتگوی صریح ومذاکراتی را که رژیم اسد پذیرفته است رد کردند. ناتو ودیکتاتورهای کشور های خلیج  در حال هل دادن نمایندگان خود به تعقیب خشن “تغییر رژیم” هستند ، سیاستی که قبلا منجر به مرگ هزاران نفر از سوری ها شده است . تحریم های اقتصادی امریکا واروپا برای متلاشی کردن اقتصاد سوریه ،  با انتظار آن که محرومیت شدید جمعیتی فقیر شده را به اغوش وکلای خشن آنها خواهد انداخت ، طراحی شده اند. در تکرار سناریو لیبی ، ناتو “آزاد کردن” مردم سوریه  را با نابودکردن اقتصاد ، جامعه مدنی ودولت سکولار آن ها پیشنهاد می کند.

یک پیروزی نظامی غربی در سوریه، صرفا طلوع دیوانگی نظامی گرایی را تغذیه خواهد کرد .آن پیروزی غرب ، ریاض واسرائیل را برای به راه انداختن جنگ داخلی جدیدی در لبنان تشویق خواهد نمود. پس از ویران کردن سوریه ، محور های واشنگتن – اتحادیه اروپا ، ریاض – تل آویو به سمت مقابله خونین تری با ایران حرکت خواهند کرد .

نابودی سهمگین عراق ، که با فروپاشی پسا جنگ لیبی دنبال شد ، الگوی وحشت انگیزی از آن چه که برای مردم سوریه در انبار است ارائه می کند: فروپاشی شتابناک استادنداردهای زندگی ،تکه پاره شدن کشور ، پاکسازی قومی ، حاکمیت دسته های  فرقه گرا وبنیاد گرا ، و نا امنی کامل زندگی ودارایی

درست همان گونه که “چپ ها” و ” ترقی خواهان” وحشی گری بیرحمانه در لیبی را ” مبارزه انقلابی دموکرات های یاغی” ارزیابی کردند وسپس با شستن دست های خون آلود خود متعاقب خشونت قومی در برابر لیبیایی های سیاه دور شدند، همان دعوت به دخالت نظامی علیه سوریه را تکرار می کنند. همان لیبرال ها ، ترقی خواه ها ، سوسیالیست ها ومارکسیست هایی که از کافه ها ودفتر هایشان در منهتن وپاریس، غرب را به دخالت در ” فاجعه انسانی” سوریه دعوت می نمایند، تمام علاقه به میگساری خونین مزدوران پیروزمند شان را پس ازآن که دمشق ، حلب وسایر شهر های سوریه توسط بمباران ناتو تسلیم شدند از دست خواهند داد.

1 Comment

  1. تشکر از شما خانم مهرگان و از سایت مجله هفته و سایت روند از ترجمه و انتشار این مقاله خوب و جاندار
    در مورد روشنفکران حقوق بشر نما این اولین بار و آخرین بار نخواهد بود که بنفع ارتجاع و امپریالیسم رجز خوانی میکنند در دوران اوج گیری نازیسم آلمان و فاشیسم بسیاری از همین روشنفکران تا آنجا پیش رفته بودند که سبیل هیتلری گذاشته و هیتلر را ناجی بشریت قلمداد میکردند . بهمان گونه که از جورج بوش جنایتکار یک چهره طرفدار حقوق بشر ترسیم کردند و بست نشینان ایرانی مقیم خارج برای وی به به چه چه سر داده بودند

Comments are closed.