مرورآماری براعتصابات واعتراضات کارگران ایران درسالی که گذشت ! – کارمشترک : احمد راستی، رضا رئیس دانا وامیر جواهری لنگرودی

 

سالی که گذشت(۱۳۸۹)،سال بد وفلاکت بار 

برای همه لایه های طبقه کارگرایران بوده است.

کارمشترک : احمد راستی، رضا رئیس دانا وامیر جواهری لنگرودی 

roozshomar_k@yahoo.com

اسفند ۱۳۹۰ برابر با  مارس۲۰۱۲

برای دریافت متن کامل لطفا کلیک کنید 

یادداشت:

خواننده گرامی!

درآخرین روزهای پایانی وشروع سالی جدید ما هنوز درگیر جمعبندی سال۱۳۸۹هستیم. طی این مدت ماعمدتا نیروی خودرابرای استخراج اخبارروزشمارکارگری وفراهم آوردن جدولهای آماری،ازمیان نزدیک به پنج هزارخبرجمع آوری شده بخدمت گرفتیم. آنچه امروزازنظرتان می گذرد، حاصل کارجمعی ما درامرارائه جمعبندی آماری وتحلیل اجمالی سالانه است تاآنچه راکه طی سال پیش،برطبقه کارگرومزدوحقوق بگیران ایران گذشته است بابرشماری جدولهای آماری عرضه داشته،شما را به داوری پیرامون این کارکوچک مان فراخوانیم.

نکته گفتنی اینکه؛ازمیان چندین هزارخبرکه جنبه های گوناگون “گزارش”،”تحلیل”،”پیام”،” اطلاعیه های کارگری” ،”پیام های پشتیبانی های داخلی وبین المللی درحمایت ازمبارزات کارگران ایران” ،” گزارشات یاری های مالی” وغیره طی سال گذشته انتشاریافته که ما توانستیم به آن اخباردسترسی یابیم.

کارجمعی ما،همه آنها را دراستخراج آماری جدولهایمان جا نداد. تنهادریک مورد مشخص برای اینکه به پاره ای ابهامات پاسخ گوییم مثلادررابطه با “عدم دریافت به موقع حقوق های معوقه ” درسطح صنایع بزرگ وکارگران کارخانجات ومراکزتولیدی، خدماتی وکارهای پروژه ای به روشنگری وداده های بیشتری دست یابیم. به کارمستقل دیگری دراین زمینه اقدام ورزیدیم.بدین معنی که ازمیان بیش از۴۳۵۵خبر،ما حدود ۷۴۴خبرمربوط به حقوق های معوقه کارگران،را عینا استخراج کردیم. نتیجه گری خود راعینا درجمعبندی آورده ایم ومجددا نیزاین محوررا بشکل جداگانه با جزئیات خبرهای مربوط به آن انتشارخواهیم داد.امیدواریم که درزمینه اخراج کارگران نیزبتوانیم کارمستقل دیگری را به انجام برسانیم.

ذکریک نکته درامراستخراج خبروارزیابی مادرتنظیم جدولهای آماری موجود مهم می نماید.آناینکه؛ مابه ازاء آمارهای جمع آوری شده برپایه روزشمارکارگری هرسه ماهه یکبار،- که طی سال مداوما توسط رفیق مان(امیرجواهری)انتشارمی یافت*؛ازدل منابع خبرهای جمع آوری شده ازخبرگزاری های رسمی بویژه؛ ایلنا،ایسنا،مهر،فارس ویامطبوعات حکومتی …،وحتی برخی سایت های گرایشات درون رژیم،همه وهمه تعداد تحرکات ذکرشده مربوط به حرکات بزرگ کارگری بویژه صنایع کلیدی نظیر(نفت – پتروشیمی- ذوب آهن- ایران خودرو- معادن – نساجی ها- ماشین سازی وغیره ) رابدلیل اهمیت آنها درسطح مطبوعات ورسانه هاانعکاس یافته است واین همه آن چیزیست که درتدوین – روزشمارکارگری – ما طی سال انعکاس یافت. درحالیکه بسیاری ازاخبارکارگری تنها به تحرکات کارگران درسطح منابع یاد شده مربوط نمی گردند. مثلااخبارکارگری کارگاه های صنوف ویا دارقالی درون خانه ها وزیرزمین ها وکارگاهها ی قالی بافی درمناطق قالی بافی کشور،کارگاههای ۱۰ نفره و ۵ نفره وزیرآنها،حتی بخش های گسترده خدمات کشوری (هردوبخش دولتی وخصوصی شده )،یامشاغل کاذب آن سطح ازکارگرانی که ازروستاها ی کشورکنده شده ودرحاشیه کلان شهرهای تهران،تبریز- اصفهان- مشهد – شیرازوسایراستان هاوترمینال اتوبوس ها،راه آهن،بازارتهران،سطح خیابان ها ومراکزاستان ها وشهرهای نزدیک خود به کارمشغولند،کارخانگی زنان ویاکودکان خیابانی کاروغیره …همه وهمه اجزای مهم اخبارکارگری کشورند که د رروزشمارکارگری ما جای خاصی ندارد. دراین میان،تنها جزیی ازواحد های سازمان یافته بخشی ازکارگاهها وواحد های کوچک مثل خبازان شهرسقزدرکردستان ایران،ازقسمت های نامبرده بالاگزارشی – بدلیل محدودیت دسترسی به آن دسته اخبار- درمیان نیست ومتاسفانه روزشمارکارگری ما فاقد این مجموعه ازاخبارمبارزات کارگری ایران اند واین بخش ها رابازتاب نمی دهند.مثلا برپایه گزارشات رسمی منتشره کارگران شاغل درکارگاه ها و واحدهای کوچک تولیدی- خدماتی بخش بزرگی ازطبقه کارگر کشور را تشکیل می دهند. با استناد به برآوردهای “خانه کارگر” جمهوری اسلامی، آمارکارگران شاغل درکارگاه های کوچک را ۷ میلیون نفراعلام داشت.(خبرگزاری دولتی کار ایران –ایلنا ،آذرماه) ازسوی دیگر، وزارت صنایع جمهوری اسلامی، درآمارسال ۱۳۸۷خود، رسما تاکید می کند که بنگاه ها و واحدهای کوچک نزدیک به ۹۰ درصد صنایع تولیدی ایران را تشکیل داده و ۶۳ درصد اشتغال کشوردراختیاراین گونه واحدها وبنگاه ها ست.ایضا خبرگزاری دولتی کارایران- ایلنا،دردی ماه سال گذشته،ازقول مسئولین “خانه کارگر” جمهوری اسلامی، که یک تشکل حکومتی است، گزارش داده بود که، کارگران واحدهای تولیدی- صنعتی کوچک اجبارا باید تعهدی محضری را امضاء کنند که درصورت وقوع حادثه هنگام کارهیچ حقوقی را طلب نکنند. همچنین خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا، اسفند ماه سال قبل، گزارش داد: “کارگاه هایی که کارگرانشان زیر۱۰نفرهستند ازشمول قانون کارخارج بوده وکارفرمایان با میزان حقوقی کمترازمصوبه شورای عالی کاردرمورد حداقل دستمزدها کارگران را استخدام می کنند. دراین کارگاه ها اغلب قراردادها موقت وسفید امضاء است”.

باتوجه به آمارهای ارائه شده بالا،می توان به اهمیت حمایت ازکارگران شاغل درکارگاه های کوچک وهمچنین به نقش وتاثیرآنان درجنبش کارگری امروزکشورپی برد. ازاینرومی توان گفت: تحرکات کارگران به مراتب وسیع تروگسترده ترازاین مجموعه ایست که درروزشمارکارگری درتمامی سال ۱۳۸۹هرسه ماه یکبارفراهم آمده است. همانگونه که پیشترگفتیم؛ بعبارتی دیگرآمارجدول شده مابرپایه اخبارروزشمارکارگری جمع آوری شده،دربرگیرنده همه اعتراضات واعتصابات واجتماعات مطالباتی کارگران درسطح صنایع بزرگ وکارخانه های تولیدی یا واحد های خدماتی بزرک راپوشش می دهد وفاقد اخبارمربوط به بخش های صنوف وکارگاههای سراسرکشوراست. همه انتظارما این است که بتوانیم،خبرهای مورد ذکررا ازمجاری فعالان مستقل کارگری درون کشوربه چند و چون این اخباردست یابیم وآنها را درآینده فهرست نماییم .