لکه ننگی که هر گز از دامان سرمایه داران پاک نخواهد شد

لکه ننگی که هر گز از دامان سرمایه داران پاک نخواهد شد

در هشتم مارت ۱۹۰۸ کارگران چهل هزار کارخانه نساجی در نیو یورک از کار دست کشیده وخاستارکمتر نمودن ساعت  کار طولانی، دست مزد و مزایای بهتر ، پیوستن به اتحایه کارگری، آموزشهای حرفه ای و ممنوع کردان کار کودکان شدند .

در طول اعتصاب سرمایه داران و صاحبان کارخانجات برای سرکوب  اعتصابات کارگری درب یک کارخانه را که کارگران زن  دست از کار کشیده و میخواستند به اعتصاب بپیوندند ، کاملا بسته و آن کارخانه پنبه بافی‌ را کاملا آتش زدند به طوری که ۱۲۸ نفر از کارگران زن در آنجا به طور کامل سوختند.  تصویر ذیل بخشی از کارگران زن هستند که در آنجا کاملا سوختند .