فراخوان زنان عرب برای حیثیت و برابری


ترجمه بهروز عارفی

ما زنان عرب، در گیر در مبارزه برای دموکراسی، حیثیت و برابری ، ما بازیگران صف نخست مبارزه برای تغیرات استثنائی در جهان عرب، ضروری می دانیم که به افکار عمومی جهان  یادآوری کنیم که زنان حق دارند، یکسان با مردان از نسیم آزادی و حیثیت که این منطقه جهان را فراگرفته، بهره مند شوند.

از دیرباز، زنان برای کسب دستاوردها، به اقتضای شرایط کشورشان مبارزه می کنند. اما، این دستاوردها کمتر از میزان آرزوهای انان است و در نتیجه وضعیت آنان از جمله عقب افتاده ترین جهان است.

خشونت در همه سطوح دولتی و خصوصی  رواج بسیار داشته و تصمیمات بسیار اندکی برای پایان دادن  به این آفت اتخاذ شده است.

در ببیشتر کشورهای عربی، قانون خانواده، طرد و تبعیض را نهادین کرده است.

قوانین دیگر نظیر قانون تابعیت، برخی قوانین مدنی و جزائی به تبعیض شدت بخشیده است. این قوانین، حقوق بسیار ابتدائی و آزادی های اساسی زنان و ختران خردسال را زیر پا گذاشته است،  مثل  چند همسری، ازدواج با کودکان، نابرابری ها در ازدواج، طلاق، قیمومت کودکان و نیز در مالکیت و ارث.

برخی قوانین حتی به خویشاوندان مرد اجازه می دهد که زنان و دختران را به قتل رسانده و درچارچوب «جنایت ناموسی» مستوجب تخفیف شوند.

اگر اکثر کشورهای عربی (به استثنای سودان و سومالی) با تمایل کم و بیش، «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» مصوبه سازمان ملل  در سال 1979 را امضا کرده اند، اما این تصویب در وضعیت و شرایط زنان هیچ تاثیر واقعی نگذاشته است.

امروز که جهان عرب در مسیر ایجاد دموکراسی برای تحکیم دولت قانون و حقوق انسانی قدم بر می دارد، ما معتقدیم که گرچه برابری بدون دموکراسی به دست نمی آید، برخورداری کامل از این دموکراسی نیز بدون برابری کامل میان مردان و زنان میسر نیست.

به این دلیل، ما از دولت ها، احزاب سیاسی، جامعه کشورها درخواست می کنیم تا برای کسب حیثیت زنان، برابری آنان با مردان، که یک بار دیگر به بهانه ساختگی اولویت ها زیر پا گذاشته می شوند، از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

درواقع، هیچ دموکراسی نمی تواند به ضرر نیمی از جامعه شکل بگیرد. ما همه با هم در مبارزه حضور داشتیم و همه با هم  آینده بهتری خواهیم ساخت.

ما احقاق نکات زیر مطالبه می کنیم:

  • حفظ دستاوردها، برابری کامل و موثر و ثبت حقوق زنان در قانون اساسی
  • تصویب قانون و آئین نامه های دولتی برای رفع خشونت نسبت به زنان.
  • امضای «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» و رعایت کامل الزامات ان بدون هیچ ملاحظاتی.
  • تصویب قانون برای حفاظت از زنان در مقابل نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و تبعیضات و به ویژه تبعیضات خانوادگی.
  • اتخاذ تصمیمات مقتضی مثبت برای تضمین دسترسی زنان به مشاغل تصمیم گیری و شرکت کامل آنان در زندگی سیاسی و اجتماعی.
  • نکوهش صداهائی که، اینجا و آنجا، برای تبعیض علیه زنان و به نام قرائت عقب مانده از برداشت های مذهبی بلند می شود و همچنین آن هائی که می خواهند از شرکت تمام و کمال و  قاطع زنان در یک زندگی شرافتمندانه و با رعایت حقوق انسانی جلوگیری کنند.

سهیر بلحسن، تونسی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر؛ بشری بالحاج حمیده، وکیل موسس و رئیس پیشین جمعیت تونسی زنان دموکرات؛ شاهیناز عبدالسلام، بلاگ نویس و فعال زنان در مصر؛ نوال السعداوی، پزشگ روانشناس، نویسنده و فمینیست تاریخی مصر؛ تهانی راشد، نویسنده سوری، سمر بزبک، نویسنده سوری؛ عزت کامل مقهور، وکیل بین ا لمللی و عضو شورای حقوق بشر لیبی؛ وسیله تامزالی، فمینیست و نویسنده الجزایری

منبع: لوموند، هشتم مارس 2012