پرش به محتوا

گاهنامه مجله هفته شماره ۲۱ با مطالب زیر منتشر شد

گاهنامه مجله هفته شماره ۲۱ با مطالب زیر منتشر شد

هوشنگ ماهرویان در جدال با مارکسیسم ٣

خشونت علیه زنان در آمریکای مرکزی ٢٢

ظهور کاپیتالیسم بی نیاز از دموکراسی ٢٥

تین ایجرهای جنگ جو و بشارت رهایی ایران ٣٠

منابع مداوم مارکسیسم : درک جنبش به مثابه یک کل ٣٢

سیاست برابر سازی کافی نیست ٣٨

ساز و کار خون گیری از اقتصاد مردم ٤١

دیکتاتوری مالی جهانی و ایران ٥٢

مفهوم بازتولید در نظریات لویی آلتوسر و پیر بوردیو ٥٥

قذافی دیکتاتور بر ویرانه‌های کشور و کشتار مردمش می‌گرید!؟ ٦١

حالا نوبت شماست ٧٢

مفهوم لنینی «طبقه» و زمان حاضر ٧٥

کارنامه هفتاد سال شعر آزاد نیمایی ٨١

تل آویو دربارۀ تهدید اتمی ایران دروغ می گوید ٩٥

استثمار بی رحمانه زنان کارگر برای انحصارات معروف مد در دنیا! ١٠٢

درباره داور و ایران به زمان رضا شاه ١٠٥

بحران هسته ای ایران راه حل نظامی ندارد ١١٨

پوپولیسم مبتذل اقتصادی ١٢٢

تضادهای سوسیالیسم ١٢٨

بهر جنگ آماده شو! ١٣٢

منو بگیر!»  ١٣٥

تدارک برای “باند ونگ “ ١٣٨

کنفرانس گروه جی ۲۰ بحران اقتصادی وساختاری ١٤٢

سیاست کنونی آمریکا در قبال ایران، ناگزیر به جنگ منتهی خواهد شد ١٤٨

اگزیستانسیالیسم کاتولیکی (مسیحی) ١٥١

نفت، رانتخواری و استبداددرایران ١٥٤

من نگرانم ١٥٩

صدای چکمه‌های فاشیسم ١٦١

دیالک تیک تمدن زدائی ١٦٥

من می‌‌ترسم ، پس من هستم! ١٧١

دترمینیسم (تعین مندی گرائی) ١٧٩

قصه ی عقاب نوک طلائی برای بچه های خوب ١٨٦

سنگهای جنوبگان ١٨٩

دو شعر از زندان اوین ١٩٠

رویا ها را پرچم کردیم ١٩٢

 

بقیه شماره های گاهنامه هفته را از اینجا دریافت کنید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: