بازهم برمی ‌خیزم

مایا آنجلو

Maya Angelou

برگردان یوسف صدیق (گیلراد) 

 دایرة المعارف روشنگری

• شاید از من

با دروغ‌ های بیمارگونه و زهر‌آگینت

• بنویسی در تاریخ

• شاید به تمامی در لجن لگد‌مالم کنی

• من اما باز‌هم، همچون غبار برمی‌خیزم.

*****

• شادابی ‌ام را تاب نمی آری؟

• نومیدی تسخیرت کرده چرا؟

• زیرا چنان گام برمی‌دارم

• که گویی در اتاق نشیمنم

• چاه‌ های نفت در فوران اند.

*****

• درست بسان ماه‌ ها و بسان خورشید‌ها،

با یقین امواج،

• درست مانند امید‌هایی که قامت می ا‌‌فرازند،

• باز‌هم برمی ‌خیزم.

*****

• می‌خواستی ‌ام درهم شکسته ببینی؟

• سرا‌فکنده، غمگینچشم؟

شانه‌ ها فرو‌افتاده چون قطره ‌های اشک،

• درمانده در بحران‌ های عاطفی؟

*****

• غرورم آزار‌ت می ‌‌دهد؟

• بر تو سخت گران می‌‌آید آیا

• که بلند می‌‌خندم، چنانکه گویی

• معادن طلا در حیاط خانه ‌ام حفر می‌‌شوند؟

*****

• شاید با واژه‌ هایت به من شلیک کنی

• با چشم هایت زخمی‌ ام کنی

• شاید با کینه‌ ها‌یت ‌نا‌بودم کنی،

• من اما باز هم، بسان هوا برمی‌خیزم.

*****

• زیبائی زنانه‌ ام آیا آزرده ‌ات می‌‌کند؟

• شگفت می‌‌ نمایدت آیا

• که می ‌‌رقصم آنسان که گویی،

• الماس ‌ها، در میعادگاه ران ‌هایم دارم؟

*****

• فراسوی کلبه ‌های شرم تاریخ

• برمی ‌خیزم

• از درون گذشته‌ ای، ریشه ‌هایش در درد

• برمی ‌خیزم!

*****

• من اقیانوسی‌ام سیاه، پر تلاطم و پهناور،

• در موج‌ هایم تورم و طغیان.

*****

• شب‌ های وحشت و ترس را پس زده

• برمی خیزم.

• به سوی سپیده دمی بغایت شفاف

• برمی خیزم.

• ارمغان‌ ها از نیاکانم به همراه می ‌‌آورم

• من امید و رؤیای بردگانم

• بر می‌‌خیزم

• بر می‌‌خیزم

• بر می‌‌خیزم.

پایان

ویرایش از دایرة المعارف روشنگری

 سرچشمه

اخبار روز:

http://www.akhbar-rooz.com