جها ن در خوا ب سنگین است . . .

 

بر ز ین آ ذ ر مهر

 

جها ن در خوا ب سنگین است . . .

 

 

 

جهان خواران اغواگر

جها نی رابه خواب اندر فرو برده ،

کنون

       درزیرچشم ما

 بد ون هیچ ترسی گو یی از فردا


به هرسویی که می خواهند

می تازند

و بردار و ندا رمرد م بی‌چا ره ی هرسرزمینی

                                            دست می یازند !

جنا یت می کنند

با دست‌های با لداری زآتش و پولا د

به غارت می برند

بود ونبود خلق‌ها را

                              درهمه عالم !

مبدل می کنند

شادی اندک را

                                 به یک ماتم !

و می تازند

غول جنگ را

ا ندرحریم مردم بی‌چا ره‌ای که

دستشان دیگر

ازآن چیزی که روزی بود برروشان گشا د ه

ا ین چنین کوتاه ست !

پس ازلیبی که شد ویران

کنون برطبل جنگ تا زه‌ای هرروزمی کو بند !

رسیده نوبت سوریه ی سرگشته درآتش !

گراین هم بگذ رد بروفق امیا ل و مرادشا ن

هجو م آ رند این‌هاران گیتی

بی محابا

             برسرایران !
و

   اما

        ما ؟

 که این سان مانده خاموش ایم ،

ا گرتا فرصتی با قی ست ،

به این تهدید بنیان کن نیاند یشیم ؟

نبند یم راه را برسیل جاری شقا وت‌ها ،

که بنیان می کند درزیرنام” یاری”و

یا خدعه وارانه شعاری

چون ” دفاع ا زحق وآ زاد ی”؟ !!!


نگیریم پرد ه گر ،

ازچهره ی د یوانی ملعونی که پنهانند

                                                     زیر آ ن ؟

نگردیم همچو سدی برهجوم سیل این فرهنگ پرنیر نگ ؟

چه خواهد ماند مان فردا، به رخ

جزسرخی یک شر م ؟

چه خو اهد ما ند مان فردا به جان

 جزلکه ی یک ننگ ؟