لیبرالیسم غربی شکست خورده است

دومه نیکو لوسوردو

رفیق دومه نیکو ‘لوسوردو’ در مراسم رونمايي ترجمه انگليسي كتاب جديدش به نام ‘ليبراليسم؛ يك ضدتاريخ Liberalism: a Counter-History’ در دانشگاه كينگز كالج لندن گفت:

ليبراليسم به صورت تاريخي متضمن دو گونه ‘طرد’ يا دفع است. اين دو نوع طرد عبارتند از طرد سوژه هاي استثمار شده كه در وضعيت ‘برده’ به طور كامل مجسم مي شود و ديگري طرد طبقه كارگر و محروم از داخل جامعه ليبرال.

وي افزود: به عبارت ديگر و بر خلاف تصور غالب، ليبراليسم قرار نيست به همه مردم حق و حقوق مساوي عطا كند و به همين سياق هم قرار نيست جهانشمول باشد. به عبارت ديگر ليبراليسم بيش از آنكه در پي ‘جذب’ باشد، ‘دفع’ و طرد مي كند.

اين فيلسوف کمونیست سرشناس ايتاليايي اظهارداشت: در اين بين البته طبقه كارگر داخلي و سوژه هاي استثمار شده هستند كه طرد مي شوند. مواهب ادعايي ليبراليسم يعني آزادي، فردگرايي و حاكميت قانون شامل حال اينگونه افراد طرد شده نمي شود.

رفیق لوسوردو توضيح داد: به طور تاريخي ليبراليسم همواره مشغول طرد كردن اينگونه انسانهاي طبقه پايين بوده است كه به بهترين شكل مي توان آن را در دفاع ليبراليسم از برده داري مشاهده كرد. به گفته او رهبران طرفدار آزادي و ليبراليسم در آمريكاي قرن نوزدهم خودشان برده دار بوده اند.

”جرج واشنگتن و توماس جفرسون از روساي جمهوري آمريكا هستند كه برده داشته اند. جان لاك فيلسوف معروف ليبرال نه تنها برده دار بود و با فلسفه اش برده داري را توجيه مي كرد كه حتي در’ كمپاني سلطنتي آفريقا’ Royal African Company كه يك كمپاني تجارت برده بود نيز سهام داشته است.”

‘لوسوردو’ همچنين تاكيد كرد كه دوران اوج رشد و موفقيت ليبراليسم در تاريخ معاصر همزمان است با دوران اوج برده داري. در اين عصر كه او آن را عصر كلاسيك ليبراليسم مي نامد، خانواده برده معنا ندارد و تك تك اعضاي خانواده و حتي كودكان به طور جدا جدا در بازار آزاد قابل معامله هستند. به قول توماس جفرسون كه خودش برده دار بوده ‘بدترين نوع سلطه بشر عليه بشر در روشن ترين دوره تاريخ اتفاق افتاده است.’

اين متفکر کمونیست ايتاليايي در ادامه گفت كه فلسفه «دموكراسي آمريكايي »به تقليد از فلسفه انگليسي، فلسفه دموكراسي نژاد برتر Master Race Democracy بوده است.

 بر اساس اين فلسفه فقط نژاد سفيد آنگلوساكسون است كه لياقت دموكراسي را داشته و ذهنش آنقدر پيشرفته هست كه بتواند مسووليت اداره كردن خود را به دست بگيرد.

”بر طبق اين نظريه ساير نژادها توان اداره خودشان را ندارند. حتي فيلسوف معروف ‘آلكسيس دوتوكويل’ كه طرفدار دموكراسي بود آن را فقط براي مردم فرانسه مي خواست و در عوض براي سلطه بر الجزاير و بر ساير اعراب نسخه هاي عملي به دولت فرانسه مي داده است. توكويل حتي در داخل فرانسه مخالف كاهش ساعات كار و تشكيل اتحاديه هاي صنفي بود.”

دومه نیکولوسوردو گفت: در حدود دهه 1880 در انگليس طبقه كارگر را به عنوان يك نژاد مي شناخته اند كه بايد از گهواره تا گور كار كند و كارگر باقي بماند. آنها معتقد بودند همانطور كه يك سياه نبايد رنگ پوستش را به عنوان علامت برده بودن كه از طرف خدا به او داده شده هرگز فراموش كند، يك كارگر نيز نبايد سرنوشت قطعي خود به عنوان كارگر بودن را هرگز فراموش كند.

اين فيلسوف معاصر همچنين با برشمردن مثالهاي ديگر از ساير انديشمندان قرن نوزدهمي ليبرال و افرادي مانند ديزرائيلي و عقايد و علايق نژادپرستانه او، اين طور نتيجه گرفت كه تاريخ ليبراليسم همواره ملازم با برده داري و نژادپرستي بوده است.

‘دومه نيكو لوسوردو’ در بخش ديگري از سخنان خود درباره ‘دخالت بشردوستانه’ كه اين روزها باب محافل سياسي و فلسفي شده است توضيحاتي داد. او گفت دخالت بشردوستانه به عنوان يك بهانه استعماري و توجيه آن توسط ليبراليسم يك موضوع جديد نيست و سابقه تاريخي دارد.

وي در اين زمينه جنگ ترياك (بين چين و انگليس در حدود دهه 1840) را مثال زد و گفت: جان استوارت ميل در كتاب معروف خود ‘درباره آزادي’ On Liberty به طور مشخص جنگ ترياك را يك جنگ ليبرال معرفي مي كند. جان استوارت ميل استدلال مي كند كه جنگ ترياك براي آزادي خريدار و فروشنده ترياك و براي آزاد شدن بازار ضروري است.

لوسوردو سپس در تبيين وضعيت سياسي آمريكا به اين نكته اشاره كرد كه فقط در آمريكا شما مي توانيد اين ادعا را در مورد خودآگاهي سياسي (نه فقط در بين عامه مردم كه در فضاي سياسي) پيدا كنيد كه مي گويد ما مردم برگزيده خدا روي زمين هستيم. اين طرز تفكر سالهاست كه در بقيه دنيا و به ويژه در اروپا از صحنه سياسي خارج شده است.

وي همچنين گفت: بهتر شدن وضع زندگي براي مردم عادي در داخل نظام هاي ليبرال نتيجه ضروري و برآيند نيروهاي داخلي ليبراليسم نبوده و فقط نتيجه مواجهه آن با انقلاب هاي سياسي اي بوده است كه ليبراليسم را متوجه برخي تصحيح هاي ضروري كرده بود.

وي در پايان اظهارداشت: هم اكنون ما مواجه با فلاكت فلسطيني ها هستيم چون دولتهاي ليبرال طرفدار حق مالكيت، اين حق را براي مردم فلسطين به رسمت نمي شناسند…اينجاست كه فلسفه طرد و دفع در ليبراليسم به خوبي نمايان مي شود. اينجا فلسطيني ها به دلايل نژادي از حق مالكيت ليبرال طرد مي شوند.

در مراسم رونمايي كتاب جديد آقاي لوسوردو در لندن، گريگوري اليوت مترجم انگليسي كتاب، رابين بلك برن استاد تاريخ دانشگاه اگزتر و ريچارد سيمور نويسنده و روزنامه نگار منتقد حضور داشتند.

گريگوري اليوت كه خود استاد فلسفه در دانشگاه كينگز كالج مي باشد در اين مراسم گفت: آقاي لوسوردو از جمله فيلسوفان معاصر ايتاليايي است كه بيش از 20 كتاب به رشته تحرير درآورده و اكثر اين كتابها به زبانهاي فرانسه و آلماني ترجمه شده اند.

وي افزود: متاسفانه اين فيلسوف هنوز به اندازه كافي در جهان انگليسي زبان شناخته شده نيست و به سنت فلاسفه ايتاليا در جامعه سياسي فعال است.

‘ريچارد سيمور’ نويسنده و روزنامه نگار نيز در اين مراسم گفت: غرب همواره به طور فعال مشغول فراموش كردن تاريخ سياه برده داري در عصر كلاسيك ليبراليسم است. به گفته او آنچه كه به طور تاريخي به نام ‘غرب’ شكل گرفته خود را ذاتاً ليبرال مي داند و رقيب تاريخي خودش يعني اسلام را ذاتاً در تضاد با ليبراليسم معرفي مي كند.

وي ادامه داد ‘از اينجاست كه روايت تضاد و برخورد تمدني شكل مي گيرد.’ او همچنين اشاره كرد كه ليبرالهاي امروزي خودشان را در تضاد با اسلام معنا مي كنند و اين موضوعي است كه در روزها و ماه هاي اخير سوژه مداخله بشردوستانه در كشورهاي اسلامي را توجيه مي كند.

سيمور گفت: مداخله بشردوستانه همواره مبتني بر پيش فرض پايين بودن طبقه و نژاد سوژه مورد حمايت است. به همين دليل است كه طبقه متوسط سفيد پوست آمريكايي هيچ وقت سوژه مداخله بشردوستانه نمي شود.

‘رابين بلك برن’ استاد دانشگاه اگزتر نيز در اين مراسم سعي كرد برخي از استنادهاي تاريخي لوسوردو را مورد نقد قرار دهد.

وي گفت: غرب فلسفه هاي ديگري هم به جز ليبراليسم داشته است. شايد بتوان برخي از مثال هاي لوسوردو را به عنوان فلاسفه محافظه كار و نه لزوماً ليبرال طبقه بندي كرد.

وي همچنين به فلاسفه ليبرالي اشاره كرد كه به گفته وي در زندگي روزمره خود نيز تا حدي صادق بوده اند و جان ديوئي فيلسوف آمريكايي را در اين زمينه مثال زد.

وي افزود: ما بايد بتوانيم بين زندگي عادي افراد و فلسفه آنها تفكيك قائل شويم و به خاطر اشتباه يك فرد، كل يك فلسفه را زير سوال نبريم.

برای آشنائی بیشتر با آثار این متفکر کمونیست میتوانید به اینجا مراجعه کنید