بی رنج این سفر

برزین آذرمهر

بی رنج این سفر

در جامه ی جوانی خود ا یستاده ام،

                                     آ ماده ی سفر! 

در کام این خطر،

من شیر می شوم؛

آماده  و

         ! پذیره ی شمشیر می شوم

از خویشتن به در،

وز خشم شعله ور٬

چون خیل مردمان به تنگ آمده ز ننگ

در می شوم به جنگ ِ خدایان رنگ رنگ،

آنان که قاهرانه،

                به زنجیر  زور وزر

چون برده ام،

                             میانه ی میدان           

                                                             فکنده اند ! 

رهپو وچاره گر

طاغی و خیره سر،

تن میزنم ز قدرت اینان و عاقبت٬

بگرفته توشه ای که بود در خور سفر

پا در رکاب ِ توسن ِ شبگیر 

                           !                                      می نهم

در جنگ با سپاه سیاهی

افتاده از نفس

بشکسته این قفس،

رهوار و          

           هوشیار،

چابک سوار ِ مرکب تقدیر 

                                                               می شوم! 

بی رنج این سفر

مقهور ومحتضر،

می پرسم از خدای خرد -هر زمان   

                                                                                   که ام؟                                                                             

 در دهر از چه ام؟    

هر بار باز می شنوم،

                       از درون خویش

بی رنج این سفر

زنهار!

 در ضمیر  زمان 

                         مو ش حفره ام!