راز ِ گٌل

     رهیاب

چرا تلخی   ، چرا سرخی  ، چرا   با خویش       ناسازی ؟!

چرا سردی ، چه میجوشی ، چه رمزی هست ، چه رازی ؟!

یکی      دروازه میجویی    کزین  خویش ات  برون   آیی؟!

نمی دانی  که  چون  غاری   ز  منزل های      در- بازی ؟!

چرا   اینگونه    بر  جان ات   هزاران   ناز   می خواهی ؟!

نمی بینی   که    همباز ی   در   این   جانست   بی نازی؟!

پس   از   عمری   چو   شمعی  بی تمنّا   سوختن  ،   آنک !

پی ِ  «  زیرا »  چه میگردی  ، پی ِ«  زیرا- چرا » بازی ؟!

چه میگویی    که  : کشتی   رفت  و  من ، در ساحلی ، تنها ؟!

طوافی  گرد ِ دل  کردی   ،  از  این   اکنون    در   آغازی!

ز   میثاقی    که    بربستی     ،    ز زنجیری   که بگسستی ؛ 

در این     شطرنج     می بینی     ،  وزیری گشت سربازی !

یکی   گلواژه ای   می چین    از این    باغ ِ  دل   و می بین ؛

که عطر افشان   چه سان   گوید :  گلی ، عطری و پروازی !

———————————————————- 

                                                   رشت-1371