قربانی تحریم ها مردم میباشند

سخنگوی خارجی فراکسیون چپ آلمان :قربانی تحریم ها مردم میباشند

مصاحبه با سویم داگدلن یک نماینده پارلمان آلمان و سخنگوی حزب فراکسیون چپ در روابط بین المللی است

وبلاگ نادر هدایت

تحریم اقتصادی علیه سوریه و ایران اعضای طبقه ا لیته را قویتر میسازد و بایستی که کمک برای یک ا ماده سازی جنگی نماید . یک گفتگو با سویم داگدلن ، مبتکر فراخوان “همبستگی با خلقهای سوریه وایران

یونگه ولت : شما همراه  با هزار پانصد تن از امضا کنندگان در حمایت از فراخوان برای صلح “همبستگی با خلقهای ایران و سوریه ”  خواستار پایان دادن به آماده سازی برای جنگ و تحریم شدید  ، اشپرینگر و حزب سوسیال دمکرات ، و حتی نماینده حقوق بشر دولت آلمان و دبیرکل حزب دمکرات مسیحی  ها گروهه بیان کردند که “چپ ها همبستگی با قصاب اسد مینمایند”، این جوهره  حرف آنها  بود. آیا اینها نمیتوانند بخوانند یا اینکه شما دارای رفقای بدی میباشید؟

سویم داگدلن: این تهمت است ، اینکه این فراخوان حمایت از دیکتاتور اسد ویا رژیم ملاها میباشد یک دروغ محض است و بخشی از تبلیغات جنگی . هرکس که علیه جنگ است ، مورد تهمت قرار میگیرد که از رژیم آتوریته حمایت میکند.

این اتهامات مزخرف گویی است ، چرا که در حقیقت این سیاست دولت ائتلافی سابق قرمز و سبز آلمان بود که به شدت همکاری  با رژیم سوریه در جهت مبارزه با تروریسم بین المللی و “مهاجرت غیر قانونی ” را به پیش برده و سالها مخالفین رزیم اسد را به سوریه استرداد میکردند. کمیته بررسی پارلمان آلمان در رابطه با “با جنگ عراق و مبارزه با تررویسم بین المللی ” این را روشن کرد که دولت آنزمان سبز و قرمز – سبزها و سوسیال دمکراتها – که همکاری سری عمیقی را با دمشق به حرکت در آورد ، هرچند که در آنزمان این ارزیابی وجود داشت که در سوریه یک “دیکتاتوری کاملا بد” حاکم میباشد. توماس متسیر وزیر دفاع  فعلی ورئیس دفتر سابق صد ر اعظم و عضو  حزب ائتلافی   ا نجلا مرکل  از حزب دمکرات مسیحی ها با این کلمات در کمیته خارجی پارلمان نقل قول میشودکه :”بعضی مواقع بایستی که با شیطان هم گیلاس  خورد .”، چرا که سوریه بایستی که “برای یک سری همکاری امنیتی دوجانبه دیگر در روشن سازی تروریسم بین المللی و مبارزه با مهاجرت غیر قانونی به همکاری کشیده شود.” یک سوال فراکسیون چپ در پارلمان در سا ل دوهزار یازده این را نشان داد که صد وشصت وشش نفر به سوریه از المان برگردانده شده اند .

یونگه ولت :دقیقا  این یک زیر مجموعه حزب شما ، گروه کاری فدرال بی آی ک شالوم چپ های  جوان بود که   این دروغ را “همکاری با قصابان سوریه وایران “را منتشر کرد. معاون فراکسیون حزب چپها  دیتمار بارتچ این را اعلام کرد که شما به نام او سخن نمیگویید . آیا عکس العمل دیگر هم در حزب شما بود ؟

سویم داگدلن:اکثریت حزب چپ ها بدون هیچ اما و اگری علیه جنگ وجنگ طلبی میباشند. واین درشهر  ارفورت با رای گیری نود وهفت درصد به تصویب رسید. اما من از حزب خودمان و بیرون از حزبمان همچنین ، و حتی انسانهای  محافظه کار بسیار حمایت از مواضعم دریافت کردم

.

یونگه ولت: شما اصرار بر برداشتن تحریم دارید . منتقدین میگویند که این مورداستفاده رژیم خواهد بود

 .

سویم داگدلن- تحریم اقتصادی یک ابزار ضد انسانی در سیاست های کشورهای ناتو میباشد. این فقط مردم قربانی میگیرد و بایستی که در خدمت برای آماده سازی جنگ باشد. عراق بهترین مثال  است  . در انجا تحریم ها به یک فاجعه انسانی انجامید: سو ءتغذیه مزمن ، بدتر شدن وضعیت بهداشتی وسلامتی بطور کلی  و رشد سریع مرگ ومیر ، بویژه در نزد کودکان زیر پنج سال . بایکوت یک پیش مقدمه برای برای درگیر شدن در یک جنگ خونین علیه مردم غیر نظامی بود

.

یونگه ولت :- اما از صف حزب چپ ها حامی بایکوت علیه ایران و سوریه با تکیه بر نقض حقوق بشر در  این کشورها وجو دارد که بدین وسیله میخواهند این تحریم ها را حمایت کنند.

سویم داگدلن: کشورهای تحریم کننده عمدتا بر مساله حقوق بشر به عنوان یک هدف عالیه تکیه دارند ، اما در عمل این را ثابت کرده است ، که صف طبقه حاکم بیشتر متحد میشوند. تحریم های جدید علیه ایران و سوریه تنها طبقه الیته را قویتر میسازد که بغیر از این باید ترس از مشروعیت خود داشته باشند.تهدیدهای مکرر تدابیر نظامی در خدمت این خواهد بود که ادامه تسلیح ناتو توجیه شود وهمچنین  بر مسئولیت آنها در ثبات و طولانی شدن عمر این رژیمها را سرپوش بگذارد.

این تاکنون سیاست دولت آلمان بود که از رژیمهای آ توریته ای حمایت کند که میتواند مورد استفاده قرا ردهد ، و اکنون سیاست دولت آلمان بطور فزاینده ای شرکت در سرنگونی نظامی این رژیمهایی است که بر سرراه قرار دارند ، چرا که سیاست خارجی بیشتر وبیشتر بصورت امپریالیستی یک   جهت گیری به نفع منافع سرمایه داران را در بردارد. و بدین شکل در واقع  هدف سیاست خارجی درجهت  سیاست جنگ و آماده سازی برای جنگ تنظیم میشود . این لازم میباشد که در کنار قوی تر کردن قوانین بین المللی و ممنوعیت بکارگیری خشونت در روابط بین المللی و همکاری برای حل نزاعها ، خلع سلاح و همبستگی گلوبال اقدام کرد .