پرش به محتوا

ما تروریست هستیم – حقیقت دردآور است اما دروغ میکشد

وبلاگ نادر هدایت

واقعیت جنگ های دروغین ما

پزشک  امریکایی  داهیلا وصفی   فعال صلح مردم کشورش را فرا میخواند که علیه سیاست جنگی تروریستی دولت آمریکا به مقا ومت بپردازند.

ما همه وظایفی  درمقابل قربانیان جنگهای تجاوزگرانه غیر قانونی آمریکا داریم زیرا که تمامی این قصابیها  بنام ما انجام گرفته است. از زمان جنگ دوم جهانی تاکنون نود درصد قربانیان جنگ افراد غیر نظامی غیر مسلح بوده ا ند  و یک سوم انها کودکان . این قربانیان به ما اذیت وآ زاری نرسانده اند . نه در فلسطین ، افغانستان ، عراق و سومالی و هرجا که در آینده هدف بعدی باشد، کشتن غیر نظامیان عوارض های جانبی نیستند، این بخش اجتناب نا پذیر جنگ های مدرن امروزی میباشند. کسانی که مورد حمله واقع شده اند از ما نفرت ندارند به خاطر آ زادی ما . آنها از ما نفرت دارند ، برای اینکه ما هرروز جنایت علیه بشریت را مورد حمایت مالی قرا رمیدهیم ویا خود انجام میدهیم. . باصطلاح «جنگ علیه ترور » تنها یک پوشش برای تجاوزات نظامی است ، که با آن ما کنترل بر منابع را در غرب اسیا میخواهیم بدست آوریم

ما فقیران خود را  میفرستیم و میگذاریم که فقیران را در کشورهای اسلامی مورد حمله قرا ر دا ده و بکشند. ما خون را با نفت تعویض میکنیم. این جنایت علیه بشریت است، وبرای اکثر مردم جهان ما تروریست میباشیم. هرکس در این زمان مسئولیت ما را در مقابل جهان و  اینده انکار میکند ، خود به یک جنایتکار تبدیل میشود. چگونه میتوان با توجه  توجه به همدستی ما در بدترین جنایتها علیه بشریت درعراق و افغانستان و باتوجه به نقض قوانین سازمان ملل و حقوق بین الملل کسی از آمریکاییها جرئت کند ، مقاومت قانونی در مقابل اشغالگری غیر قانونی را مورد ا نتقاد قرا ردهد؟

باصطلاح دشمنان ما در افغانستان ، عراق ، پاکستان و در کلنی هایمان در تمامی  جهان و در همین شهرهای خودمان علیه سرکوب توسط امپریال امریکا مبارزه میکنند وخواستار رفتار احترام ا میز ، که هر انسانی حق انرا دارد   دارا باشند. چون انها از خود در مقابل تجاوز و غارت بوسیله الیته سفید دفاع میکنند آنها را مارک میزنیم به عنوان شورشیان و تروریست ، در حالیکه آنها خواهر وبرادران ما میباشند در مبارزه برای عدالت. غیر نظامیانی که ما با سلاحهای خود تهدید میکنیم ، هیچ امکان  انتخابی ندارند ، اما سربازان آمریکایی  امکان این  انتخاب را دارند ، پنج سال پیش میتوانستند این تردید را داشته باشند ، اما امروز حقیقت را میدانند. سربازان ما خود را از سر وظیفه خود را قربانی نمیکنند -یا بخاطر شرف ویا وطن ، آنها برای بزرگترین کنسرن خدمات نظامی  کلوگ براون و روت جان خود را از دست میدهند

http://de.wikipedia.org/wiki/KBR_%28Unternehmen%29

انها برای آمریکا نمیجنگند ، آنها برا ی جان خود ودر صف رفقای خود ، برای اینکه ما آنها را به جنگ فرستادیم. آنها در جنگ در عراق از آ زادی ما دفاع نکردند ، آنها تنها پایه واساس برای چهارده پایگاه نظامی آمریکا  را برقرار کردند که در خدمت این میباشد که آزادی کنسرنهای آکسون موبیل و بریتیش پترلیوم را دفاع کنند

آنها نبایستی که دمکراسی برقرا رکنند ، آنها میبایستی که شرایط را برای ادامه استثمار اقتصادی بوجود بیاورند ، که این بعدا ز پایان ا شغالگر ی هم بتواند ا دامه یابد. مرد م عراق امروز بخاطر «کمک «آمریکا رنج میبرند از حملات خشونت امیز بر خانه هایشان ، جوخه های مرگ ، نقاط کنترل ، دستگیریها ، حکومت نظامی ، سوقصدهای خونین و همچنین خشونت ممتد. ما باید این را جرئت کنیم که درمقابل این وحشت مقاومت میکنند ، که با جنگ امپریال صلیبی خود برای انها فراهم آ وردیم ، بسیار روشن موردحمایت قرار دهیم . و ما باید ا ین را جرئت کنیم  که مخالفین جنگ در آمریکا را مورد حمایت قرا ردهیم -همچنین زمانی که در ارتش آمریکا ، این قهرمانان واقعی ، این را انجام میدهند -مخالفت با جنگ در ارتش آمریکا – ، برای چیزی که آنها قسم یاد کرده اند ، آنها یعنی درواقع قانون اساسی امریکا در مقابل تمامی دشمنان داخلی واخرجی ، همچنین علیه سلول های ترور در واشنگتن دی سی ، که هنوز هم خود را قوه های مقننه ، مجریه و قضاییه مینامند.

«بدون مبارزه پیشرفت وجود ندارد»

مبارز حقوق شهروندان سیاه پوست فردریک داگلاس یک بار گفته است

http://de.wikipedia.org/wiki/Frederick_Douglass

«کسانی که برای ا زادی سخنرانی میکنند و لی شورشیان را محکوم میکنند ، کسانی میباشند که میخواهند درو کنند ، بدون ا نکه شخم بزنند. آنها خواستار باران بدون رعد وبرق میباشند. آنها خواستار اقیانوس میباشند بدون سروصدای موج .مبارزه ما میتواند از فراخوانهای اخلاقی ویا اقدامات فیزیکی باشد و یا هردو را در برداشته باشد… اما باید یک مبارزه باشد . قدرتمداران داوطلبانه چیزی نمیدهند . این را هرگز انجام نداده اند، و در آینده هم هرگز انجام نخواهند داد. » هر کدام از ما  واقعا باید ا دامه دهد که خواستار شود، مبازه کند ، منفجر شود ، شخم بزند، سخن بگوید ، رنج ببرد ، تا ما به تحول برا ی عدالت را کمک کرده باشیم . بدون عدالت صلح  نیست

 منبع :von Dr. Dahlia Wasfi  http://www.informationclearinghouse.info/article30066.htm-

ترجمه و گزارش :ن.هدایت    .

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: