گوناگون, سرتیتر

وصف حال (2)

رهیاب

ما 

  اگر حالمان خوش نیست 

  نه از آنروست که ناخوش احوالیم !

ما 

  چندان ازسرچشمه ی آینده نوشیدیم 

  که جام حال مان 

  در انتظار سرکشیدن 

                           خشکید !

آنک !

        گذشته است که بر کوله بارمان

                          بردوش میکشیم!

———————————————————- 

                            عسلویه 

                         24/11/83

 وصف حال یک را در اینجا بخوانید