سياسی, سرتیتر

کریسمس در آمریکا در سایه بحران

وبلاگ نادر هدایت

کریسمس سال دهزار یازده در آمریکا همراه با توده های فقیر شده از یک طرف و فزونی یافتن ثروت از طرف دیگر بوده است . میلیونها انسان در فقر و نا امیدی در آمریکا بسر میبرند ، در حایکه تعداد انگشت شماری در ثروتی غرق میباشند که  فرعونهای مصر ویا اشراف در دوران لوی چهاردهم تنها میتوانند در رویاهایشان آنرا دیده باشند .  

پاتریک مارتین ، منبع :لینکه سایتونگ ، ترجمه وگزارش :ن.هدایت

 

دوائردولتی و و سازمانهای خیریه هرروز جریان رو به رشد بدی را به ثبت میرسانند:پنجاه میلیون آمریکایی در زیر خط فقر رسمی اعلام شده  زندگی میکنندِ، صدها میلیون نفر فقط مقدار کمی بالاتر از خط فقر رسمی   و در وضعیت سختی بسر میبرند که با دستمزدهای گرسنگی خود را برروی آب نگه دا رند

پنجاه میلیون کارگر یا بیکار میباشند ویا با ساعتهای کار کمتر زندگی میکنند. ، پنجاه میلیون نیز بیمه نداشته و یک هفتم همه  آمریکایی ها از کوپن غذا زندگی را میگذرانند.تعداد خود اشتغالی یا اشتغالگری مستقل طی پنج سال گذشته دومیلیون کمتر شده است . تقریبا شش میلیون از بیکاران بیشتر از شش ماه بیکار میباشند.

بحران بر بازار کار تنها سالها نیست که تاثیر بد گذاشته است، بلکه دهها سال است . در امریکای سرمایه داری این کنسرنهای بزرگ میباشند که همچنان  علی رغم این رکورد سود وثروت را برا ی سوپر سرمایه دارها میشکنند.، اما کمتر قادر میباشند که برای مردم اشتغال کار بوجود بیاورند.

بنا به یک تحقیقات شرکت مشاورتی مک کنزی بعد از رکود سال هزار ونهصدوهشتاد ودو ششماه تداوم داشت ، تا دوباره اقتصاد آمریکا و بازار کار تا به سطح قبل از بحران رسید. در بحران سال هزار ونهصد ونود ویک این ده ماه طول کشید تا بازار کار خود را بازسازی به سطح قبلی  کرد.و در بحران دوهزار یازده سی ونه ماه!

در دره امروز بازار کار چهل وهشت ماه گذشته است ، و اکنون شش میلیون بیکار بیشتز از دسامبر سال دوهزار وهفت وجود دارد . بنا به گفته مک کنزی این پیش گویی وجود دارد که برای باز یابی بازار کار به سطح قبلی شصت ماه لازم میباشد تا دوباره سطح بازار کار به سطح سال دوهزار و هفت برسد، اما با این سرعتی که ایجاد اشتغال میشود ، این هفتاد وهشت ماه بطول خواهد انجامید ، تا دوباره یک صد وچهل وشش میلیون نفر یک محل کار داشته باشند.-مانند قبل از رکود. .احتمالا این رکود دوباره بدتر نمیشود.

تعداد افزون بیکاریهای بیشمار علت بحرانهای اجتماعی  است که جوانان و مسن ها را آینده را تاریک مینماید. در سال جاری در مجموع یک میلیون ششصد هزار کودک بطور ممتد ویا کوتاه بی خا نمان بوده اند . ودر بین کارگران جوان بین هیجده  تا بیست وچهار سال بالاتر از رکودهای بزرگ بوده است ، در آنزمان بیست درصد .تقریبا بیست وپنج درصد  تمامی مردان آمریکایی که بین بیست وپنج و سی چهار سال دارا میباشند در نزد پدر ومادر خود زندگی میکنند .

کسانی که زندگی فعال کاری انها به پایان میرود، بسیار چیزی   ندارند  که بتوانند در اقع برای زمان بازنشستگی شادی

کنند .بنا به گزارش انستیتوی

:Employee Benefit Research Institute

 

چهل وشش درصد از امریکاییها کمتر از ده هزار دلار برای زمان بازنشتستگی ذخیره کرده اند، و بیست ونه درصد کمتر از هزار دلار.

از زمان شروع بحران وام در سال دوهزار وهفت خانه های میلیونها خانواده به اجبار به حراج گذاشته شد.تقریبا دوازده میلیون نفر در این خانه ها سکونت داشتند .

تمامی حاکمیت ونهاد های سیاسی ، دولت اوباما تا کنگره ، با سردی کامل  با رنج مردم برخورد میکنند. دمکراتها و جمهوری خواهان تنها نمایندگی جناحهای مختلف طبقه الیته میباشند.

در حالیکه اکثریت مردم آمریکا در مشگلات بزرگ غرق میباشند که بتوانند نیازهای اساسی اجتماعی و اقتصادی خود را برطرف کنند، اریستوکراسی مالی در یک جهان دیگر زندگی میکند. اخیرا یک واقعه ای رخ داد که این مساله را بخوبی به نمایش میگذارد.

بطوریکه نیویورک تایمز اطلاع داد ، یک عضو این اریستوکراسی ، یک عضو گروه سیتی ساندی وایل ، یک آپارتمان در پنت هاوس در مانهاتن به ارزش هشتاد وهشت میلیون دلار به یکاترینا ریبو لوواوف ، دختر یک الیگارش روس بنام دیمتری ریبولولوا فروخت . این شخص دارای مونوپول صنعت کود سابق شوروی را دارا میباشند.

یک مبلغ بالا برای یک آپارتمان برای یک نفر تنها که هزینه میشود ، البته منجر به خشم و تنفر میشود. هشتاد وهشت میلیونی که برای پنت ها وس در آ درس پا نزده پارک مرکزی که صاحبش تغییر یافته بود، این بیشتر از بودجه سالیانه Metropolitan Transportation Authority (68 Millionen Dollar)

و بیشتر از بودجه سالیانه شهر دیترویت با پنجاه و هشت میلیون دلار مییباشد. این معادل پولی است که تمامی مدارس نیویورک برای وعده های غذایی مدارس در سال  هزینه میکنند.

با حدس تقریبی با احتیاط با این هشتاد وهشت میلیون دلار میشود دو هزار شغل برای بیکاران ایجاد کرد، با یک درآمد سالیانه چهل وچهار هزار دلار . هرچند که شرکت  وایل و ریبولوواوف روس به «ایجاد کنندگان کار » بایسستی به ایجاد کنندگان اشتغال تعلق داشته باشند  ، که توسط دمکراتها و جمهوری خواهان حمایت میشوند  ، اما هیچکد ا م ازا ین ها دراین ابعاد چنین ایجاد کاری را انجام داده اند. اینکه شوفر ، نگهبان ، کلفت ها و محافظین را برایشان شغل ایجاد میکند ، که خود را تحقیر کنند   ، که برای راحتی و امنیت این میلیاردرها تلاش  میکنند ، بیشتر یک بار برای جامعه میباشند تا یک همراه کننده ویار  جا معه

اما یک مقیاس برای ارزیابی دیگر هم برای از بین بردن منابع جامعه وجود دارد . ساندی وایل از معروفترین ها برای ادغام کنسرن بیمه خود با سیتی بانک میباشد . وبدین شکل گروه سیتی ایجاد شد که اولین «سوپر بازار مالی » این نوع میباشد که در موقعیتی است که که در هر محدوده مالی دخالت کند.

بین سال نود و هشت تا نود ونه وایل شروع به یک کمپین لابی گری دورتادور کنگره که توسط جمهوری خواهان کنترل میشد، نمود و کاخ سفید تحت اختیار بیل کلینتون را بدین جا بکشاند که

Glass–Steagall Act

را لغو کند .این قانون در هنگامه رکود بزرگ بعداز درهم شکسته شدن بورس در سال هزار ونهصد وبیست ونه به تصویب رسید و جامعه توطئه گران مالی مانند وایل را غیر قانونی میداند.

وایل به کنگره و کلینتون صد میلیون دلار رشوه داد .و با همین قیمت در پنت هاوس در ماه گذشته در مانهاتن پنت هاس خودر ا به فروش رساند.