شکست مفتضحانه سازمان سیا در لبنان

حزب‌الله لبنان توانست به درون سازمان جاسوسی آمريکا نفوذ کند و شعبه عملياتی آن را در کشور درختان سدر خنثا نمايد.


منبع: دنيای جوان

تارنگاشت عدالت


تودهنی آن قدر محکم بود که دستگاه جاسوسی و شکنجه آمريکا فعاليت خود را در لبنان تقريباً به طور کامل متوقف کرد. افسران بلندپايه سازمان سيا در ماه‌های اخير نوميدانه کوشيدند خسارات وارده را محدود کنند و آن بخش از جاسوسان خود را که هنوز رسوا نشده اند، قبل از آن‌که گرفتار حزب‌الله شوند، از کشور درخت‌های سدر خارج نمايند. اين مطالب توسط چهار نفر از کارمندان قديم و جديد سازمان جاسوسی آمريکا به طور مستقل در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت. شعبه مخفی سازمان سيا در لبنان که برای جمع‌آوری اطلاعات مهم در رابطه با روند تکاملی در خاورميانه، به ويژه سوريه و ايران دارای اهميت ويژه‌ای بود، عملاً منحل گرديده است. و آن‌چه که به حزب‌الله مربوط می‌شود بايد گفت که سازمان جاسوسی آمريکا در تاريکی مطلق به سر می‌برد.

هر چند که چهار نفر مزبور در مقابل رسانه‌ها موفقيت لبنان را در افشای حلقه جاسوسی که عليه حزب‌الله ايجاد شده بود، با اکراه پذيرفتند ولی در عين حال شيوه کار بی‌نظم و بی‌فکر سازمان سيا در محل را مسؤول اين افتضاح جاسوسی اعلام داشتند. بنا براظهارات آنان دو نفر از مأمورين حزب‌الله از طرف سازمان سيا به عنوان جاسوس جلب شده بودند. آن‌ها خيلی سريع دريافته بودند که ملاقات‌های مخفی آن‌ها با افسران مسؤول خود، هميشه در رستوران‌های ثابتی صورت می‌گيرد. پس از آن، اين اماکن از سوی نيروهای ضداطلاعات حزب‌الله زير نظر گرفته شد و به ‌اين‌صورت رفته‌رفته ممکن شد چندين جاسوس و تعداد زيادی از افسران مسؤول شناسايی شوند. پس از آن حزب‌الله در يک شبيخون کليه جاسوسان شناسايی شده را دستگير کرد و از آن تاريخ اطلاعی در مورد جاسوسان سيا در دست نيست.

در ماه ژوئن سال جاری، دبيرکل حزب‌الله، حسن نصرالله دستگيری چندين تن جاسوس را که به صفوف اين سازمان رخنه کرده بودند، اعلام کرد. اين افراد اعتراف کرده بودند که از طرف افسران سازمان‌های جاسوسی ايالات متحده آمريکا که خود را عضو کادر ديپلماسی سفارت آمريکا در لبنان معرفی کرده بودند، اجير گشته اند. کشورهای غربی اين اطلاعات را تبليغات محض اعلام کردند و بی‌اهميت جلوه دادند. ولی اکنون با افشاگری‌های چهار مأمور سابق و جديد سازمان سيا اين شکست مفتضحانه که کوشش به کتمان آن شده بود، ابعاد ديگری به خود می‌گيرد.

در حالی که آمريکايی‌ها می‌بايست احساس خطر می‌کردند. در آوريل ٢٠٠۹ لبنان توانست به همت حزب‌الله در سطح کشور چندين حلقه جاسوسی اسرائيلی را با بيش از ١٠٠ جاسوس افشا کند. در بين دستگيرشدگان مأمورين نيروهای انتظامی کشور و تکنيسين‌های شرکت‌های مخابراتی و ارتباطی نيز وجود داشتند. با در نظر گرفتن اين پيش‌زمينه، کوشش اسرائيل و کشورهای ديگر که مايلند با طرح شنودهای تلفنی جعلی، حزب‌الله را مسؤول قتل نخست‌وزير سابق لبنان رفيق حريری معرفی کنند- که در حال حاضر توسط سازمان ملل متحد بررسی می‌گردد، مفهوم ديگری پيدا می‌کند.

تعداد زيادی از جاسوسانی که در سال ٢٠٠۹ دستگير شده بودند، در اين حين اعتراف کرده‌اند که برای اسرائيل هدف‌های مورد نظر اسرائيل در لبنان را در سال ٢٠٠۶ رديابی کرده بودند. اگر اتهام آن‌ها در همکاری برای قتل شهروندان لبنانی ثابت شود، خطر اعدام آن‌ها را تهديد خواهد کرد.

ولی تنها ضداطلاعات لبنان در سال‌های اخير موفق نبوده است. بنا براظهارات چهار جاسوس آمريکايی در تهران يک شيوه مخفی سازمان سيا در ارتباطات اينترنتی با جاسوسان جيره‌خوار خود در ايران کشف گرديد که از آن طريق به افشای چندين جاسوس آمريکايی در ايران انجاميد.