سرتیتر

چپ باید از نو ظهور کند – مصاحبه با اکرم اسماعیل عضو اتحاد سوسیالیستی خلق مصر

په تر  شه فر  از قاهره Peter Schäfer, 

روزنامه مارکسیستی یونگه ولت  دنیای جوان
برگردان:ناهيد جعفرپور 

اولين انتخابات بعد از سرنگونی مبارک. 28 نوامبر در مصر انتخابات انجام می پذيرد.

در باره اکرم: اکرم اسماعيل 31 ساله بعنوان مهندس ماشين سازی بکار مشغول است ودر قاهره زندگی می کند. وی از سال 2006 عضوی فعال برای سازماندهی همکارانش بوده است و از سال 2008 تا 2011 حزب چپ تاگامو را رهبری نموده است. بعد از انقلاب 25 ژانويه وی اتحاديه مترقی جوانان انقلابی را تاسيس نمود و از ژوئن 2011 عضو فعال اتحاد سوسياليستی مردم مصر می باشد.

پرسش: حزب اتحاد سوسياليستی مردم تنها حزب چپی است که بعد از سرنگونی مبارک بنيان گرديد. نظر شما در رابطه با انتخابات 28 نوامبر مصر چيست؟ 

پاسخ: ما انتظار حضور قوی در اين انتخابات را نداريم. در مصر هنوز هم انتخابات مسئله ای سياسی نشده است: فاميل های بزرگ، تفکرات قبيله ای وفرقه گرائی مذهبی در انتخابات آتی هم نقش مهمی را بازی خواهند نمود. چند نفر از کانديدا های ما اما به پارلمان راه پيدا خواهند نمود. اگر ما بتوانيم 10 نماينده به پارلمان بفرستم پيروزی بزرگی بدست آورده ايم.

پرسش: شما تصميم گرفته ايد در انتخابات شرکت کنيد در حالی که چپ های ديگر مخالف هستند. دلایل شما و آنها چيست؟ 

پاسخ: اگر که اسلامی ها و عناصر سنتی بر مجلس تسلط يابند اين انتخابات می تواند مرگ انقلاب را معنی دهد. به اين دليل برخی از نيروهای انقلابی بر عليه شرکت در اين انتخابات هستند. آنها از اين حرکت می کنند که ما هيچ شانسی نداريم. اما ما فکر می کنيم که چپ ها و نيروهای انقلابی بايد در تمامی مجادلات سهيم باشند. ما می خواهيم پروژه های راديکال و دمکراتيک انقلابی را در ميان مدت به بديل انتخابات تبديل کنيم. ما بعنوان حزب چپ مردم مصر می خواهيم در سياست آتی مصر وزنه ای باشيم. نيروها نمی توانند به اثبات برسند و يا در مبارزات اجتماعی دخالت گر باشند اگر که در زندگی سياسی جامعه سهيم نباشند. حتی اگر که اين زندگی سياسی از سوی منطق عناصر سنتی و فرقه های مذهبی کنترل گردد. بايد در اين سياست شرکت کرد تا بتوان به نيروئی بلقوه تبديل شد. ما بايد تلاش کنيم بر گفتمان تاثير بگذاريم. ميليتانت بودن به مفهوم اين است که دائما بخشی از روند سياسی باشی حتی اگر که اين روند نابالغ و ناپخته باشد. بايد شرکت داشت تا همه جا بتوان در مقابل نيروهای سنتی و فرقه های مذهبی با تمام قدرت ايستادگی نمود و در مقابلشان موضع گرفت.

پرسش: در ميان يک سيستم که در آن نمی توان وابستگی های سياسی و فاميلی را از هم جدا نمود چگونه يک گروه کوچک مانند حزب شما می تواند حضور خود را نمايان کند و به بهترين نتيجه در انتخابات دست يابد؟ 

پاسخ: ما بايد تلاش کنيم نيروهای فعال انقلاب را بعنوان گردانندگان ساخت يک فضای سياسی و دمکراتيک در مقابل عناصر سنتی و فرقه های مذهبی به صحنه بکشانيم. همانطور که گفتم موضوع در اينجا بر سر مبارزه عليه تفکرات قبيله ای و فرقه گرائی مذهبی و تفکرات نازل سنتی است. بنا براين ما فعالان سياسی و اتحاديه های کارگری را کانديد می کنيم تا نقش مهمی را در تحولات انقلابي، اعتصاب و حمايت از سازمانهای مستقل بازی نمايند.

پرسش: دقيقا اين انتخابات چگونه پيش خواهد رفت؟ 

پاسخ: حزب برابری و توسعه مصر و حزب آزادی مصر در انتخابات شرکت دارند همچنين کانديداهائی از ائتلاف جوانان انقلابی شرکت می کنند. اين ها تشکيل شده اند از گروه های جوانانی که تحولات انقلابی را از 25 ژانويه سازماندهی نموده اند. همچنين جوانانی که برای عدالت و آزادی حرکت می کنند و جنبش 6 آپريل را تشکيل می دهند. افزون براين جريانات و احزابی که هنوز بطور رسمی اعلام موجوديت نکردند هم در اين انتخابات کانديد شده اند. آنها اعضای جوان اخوان المسلمين هستند که در مقابل رهبريت قرار گرفته و نمی خواهند در آن حزب باشند. آنها با موضع راديکالشان در باره ادامه روند انقلاب در مقابل اهداف سازمان مادر قرار گرفته اند.

پرسش: حزب شما در حال حاضر 6000 عضو رسمی دارد. بنظر می رسد برای کشوری چون مصر با 70 ميليون جمعيت زياد نباشد. همزمان شما موفق شديد در فاصله 6 ماه حزبی را تشکيل دهيد که روند ثبت خود را بپايان رسانده و ليست انتخاباتی با حضور جغرافيائی تهيه نموده است. آيا اين تناقض ندارد؟ 

پاسخ: رژيم سابق مصر نيروهای سياسی را سرکوب و ايزوله نمود و فضائی غير سياسی را به وجود آورد. ما از رژيم قبلی احزابی بسيار ضعيف را به ارث برديم. همچنين نيروهای اسلامی که بعنوان تنها نيروها در دوران سرکوب عملکرد داشتند. برای ما تاسيس يک حزب چپ بعد از انقلاب يک مبارزه طلبی بود. بازيگران ليبرال و اسلامی هم احزاب خود را بسيار سريع بعد از انقلاب تاسيس نمودند و حمايت های مالی فراوان دريافت کردند.

وجود سازمان های چپ در شکل حزب بسيار مهم می باشند. تا بتوانند در زمان بعد از انقلاب از نو حضور فعال داشته باشند. ما در تمامی مصر از گروه های چپ سنتی و کانديداهای چپ حمايت خواهيم کرد. هم چنين از صد ها انسان جوان که از طريق انقلاب سياسی شده اند. ما بدين طريق قانونا 5000 عضو با 300 نماينده از ده استان را به ثبت رسانده ايم. اگر ما از اين حرکت کنيم که زندگی سياسی مصر هنوز کافی و مهيا نيست و انسانهای فعال سياسی در اقليت هستند پس تعداد اعضای ما کم نيست و اين تعداد کم کم رشد خواهد کرد.

پرسش: بيش از نيمی از کانديداهای شما انسانهای جوان زير 35 سال هستند و يک چهارم آنها زن می باشند. جوانان و زنان چه چيزی را در اين ليست انتخاباتی شما جالب می بينند؟ 

پاسخ: زنان در حزب ما در مجموع نقش مهمی را بازی می کنند. به ويژه در شهرهای بزرگ. چهار زن که در ليست ما هستند در انتخابات دبير خانه ما انتخاب شدند. آنها در دبير خانه با 11 مرد حزب را رهبری می کنند. در مناطق روستائی و شهرهای کوچک سهم شرکت سياسی زنان با مشکل روبروست. با وجود اينکه در آنجا ها اعضای زن زيادند اما مردان با تجربه در سازمان حزب بروشنی بيشتر از زنان می باشند. اما برای حزب قوت و تقويت زنان اهميت فراوان دارد. کميته کار ما بسرپرستی فاطمه رمضان که زنی با تجربه از اتحاديه کارگری است و 40 ساله است خود را روی تشويق زنان و سهيم کردن آنها در امور رهبريت متمرکز نموده است. برخی از عملکردهای فاطمه روشن نمود که زمانی که زنان فعال سياسی بشوند از شکل گيری رهبری ای با نقش سنتی جلوگيری خواهد شد. زنان جوان فعال چپ نقش مهمی را در بلوک چپ و سازماندهی و شرکت فعال زنان در اعتراض ها داشتند. سهم شرکت زنان در رهبريت های قديمی و جنبش های سياسی گذشته بسيار کم بود. برای مثال تنها تعداد کمی زن در ميان شخصيت های شناخته شده جنبش کفايه وجود داشتند. يکی از آنها کريمه ال هفنوی است که در بالای ليست انتخاباتی ما قرار دارد. اما در مجموع ما در ليستمان چهره های شناخته شده زن کم داريم و بيشتر کارگران زن و فعالان جوان زن که آنها هم در سطوح ملی شناخته شده نيستند و تنها در سطوح منطقه ای آنها را می شناسند. در واقع اين خود يک اعلام مبارزه طلبی در جامعه ای است که تصورات سنتی از يک نماينده مجلس دارند که بايد حتما يک مرد قديمی پرنفوذ و شناخته شده باشد.

پرسش: و گروه های جوانان؟ 

پاسخ: گروه های جوان انقلابی بايد در روند سياسی جذب شوند و با کمک انتخابات به جامعه مصر معرفی گردند. البته اين آسان نيست زيرا که غالب ائتلاف های انتخاباتی زير نفوذ احزاب بزرگ قرار دارند آنها از کانديداهای جوان حمايت نمی کنند و از آنجا که شانس حمايت خانواده های بزرگ و قبيله ها از آنها زياد نيست، اين کار مشکل خواهد بود. حزب ما تصميم گرفته است که اين گروه های جوان را بپذيرد و در راس ليستمان قرار دهد. برای ما اتحاد گروه های جوانان انقلابی جزئی از يک حزب سياسی است که البته اين مسئله برای آنها هم جذاب است. دقيقا اين مسئله به محتوای کار ما هم برمی گردد که ما آنرا با جوانان مطرح می کنيم. اسم ليست انتخاباتی ما » انقلاب ادامه دارد» است.

 

۱ دیدگاه

  1. جامعه انقلابی رهبران خودرادر پروسه مبارزه در بین مردم و زحمتکشان پرورش میدهد اکرم یکی از جوانان خلاق کشور مصر است که توانست حزب چپ آنهم در جامعه دیکتاتور زده و مذهبی مصر ایجاد کند و با شور انقلابی و با اعتماد بمردم زحمتکش ، توده مردم و جوانان و تکیه به آنها مبارزه را ادامه دهد چه زیبا جامعه مصر را تشریح میکند و چه خوب از واقعیتها حرف میزند و چه خوب میشود از انقلاب هنوز ناتمام مصر آموخت خانم ناهید جعفر پور تشکر از شما که همت کردید و این تجارب رادر اختیار ما ایرانیان قرار دادید زنده باشید

    دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.