گاهنامه مجله هفته شماره ۱۷ منتشر شد

«سرمایه انحصاری» …. صفحه ۱

«بیگانگی» …. صفحه ۱۰

نقش‌آفرینی زنان ایرانی ارمنی در انقلاب مشروطه …. صفحه ۱۷

یک متفکر خطرناکم! …. صفحه ۱۹

سرگذشت ناجیان و انحلال طلبان …. صفحه ۲۱

“انقلابات” سبز، آبی و سپید و سناریوی نظام پادشاهی …. صفحه ۲۷

زنده باد دیکتاتوری پرولتاریا ( سابقه کمونیسم ستیزی در دوران امپریالیسم ) ( ۲ ) …. صفحه ۳۰

تقسیم کار …. صفحه۳۳

انقلاب علیه «سرمایه» …. صفحه۳۲

فروپاشی آرمانشهر لیبرال- دموکراسی …. صفحه۳۷

لذت از ملیّت …. صفحه۴۰

کوتوله موسوم به ماتریالیسم – نکاتی درباره ژیژک و مسیحیت …. صفحه ۴۲

انقلاب و حزب از دیدگاه گرامشی – یک کاربست مدرن …. صفحه ۴۳

دولت و مبارزه طبقاتى در ایران – انباشت سرمایه در دوره آغازین جمهوری اسلامی …. صفحه ۵۴

اسرائیل، نسخۀ مشابه آپارتاید …. صفحه ۸۶

ازساده دلی های نخستین رئیس جمهور ایران …. صفحه ۸۹

خوان گسترده خصوصی سازی حمل و نقل عمومی در شهرها و رانندگانی که قسط آن را می دهند …. صفحه ۹۷

نقدی بر «دیالک تیک روشنگری» مکتب فرانکفورت …. صفحه ۱۰۲

سه قلوهای نولیبرالی – پیشینه و مکانیزم نهادهای مالی جهانی …. صفحه ۱۱۴

امپریالیسم و «جنگ اینترنتی» …. صفحه ۱۲۰

تراژدی یونانی یا بن بست جهانی کردن …. صفحه ۱۲۴

رهائی زنان در کنار کارگران …. صفحه ۱۲۸

از بحران جهانی تا حاکمیت جهانی …. صفحه ۱۳۳

امپریالیسم در دوره رقابت دو سیستم …. صفحه ۱۳۷