میکیس تئودوراکیس : نامۀ سرگشاده به مردم اروپا


گاهنامۀ هنر و مبارزه

6 نوامبر 2011

یونان : نامۀ سرگشاده به مردم اروپا

نوشتۀ میکیس تئودوراکیس موسیقی دان، مرد سیاسی و متفکر یونانی

ترجمه توسط حمید محوی

در حالی که یونان تحت قیومیت «تروئیکا» قرار گرفته است، که دولت تظاهرات را برای تضمین بازارها سرکوب می کند و اروپا در پی برون رفت مالی است، آهنکساز یونانی ، میکیس تئودوراکیس به مردم یونان بریا مبارزه فراخوان داده و به مردم اروپا هشدار می دهد که با ریتمی که امور مالی توسط بانکداران اداره می شود، به بازگشت فاشیسم به قارۀ اروپا خواهد انجامید.
گزیده ای از نامۀ سرگشادۀ میکیس تئودوراکیس :
«مبارزۀ ما تنها برای یونان نیست، بلکه برای اروپایی آزاد، مستقل و دموکراتیک است. باور نکنید، وقتی دولت هایتان مدعی می شوند که از پول شما برای کمک به یونان استفاده کرده اند (…) طرح آنها برای «نجات یونان» تنها به بانک های خارجی کمک می رساند، و مشخصا همان هایی که با وساطت سیاستمداران و دولت های که در خدمت دارند، الگوی سیاسی شان را تحمیل کردند یعنی الگویی که به بحران کنونی انجامید.

راه دیگری به جز جایگزین ساختن الگوی اقتصادی اروپای کنونی که برای مقروض ساختن ایجاد شده است، و بازگشت به سیاست تشویق تقاضا و گسترش، و به سیاست پروتکسیونیسم در پیوند با نظارت مالی. اگر دولت ها بر بازار تسلط نداشته باشند، توسط همین بازار بلعیده خواهند شد و در نتیجه دموکراسی و تمام دست آوردهای تمدن اروپایی نیز با آن از بین خواهد رفت.

دموکراسی در آتن به دنیا آمد و چنین رویدادی زمانی ممکن گردید که سولون قرض فقیران به ثروتمندان را منحل اعلام کرد. امروز به بانک ها نباید اجازه داد که دموکراسی اروپایی را از بین ببرند، و مبالغ هنگفتی را که خودشات به شکل قرض ایجاد کرده اند بالا بکشند.

ما از شما نمی خواهیم که از مبارزۀ ما پشتیبانی کنید، و نه به این علت که سرزمین ما گهوارۀ افلاتون و ارستو، پرکیکلس و پروتاگوراس بوده و مفهوم دموکراسی و اروپا در این سرزمین شکل گرفته است(…)

ما از شما می خواهیم که از منافع خودتان دفاع کنید. اگر امروز به قربانی کردن جوامع یونانی تن در دهید، ایرلند، پرتقال و اسپانیا را به پای بانک ها بیافکنید، به زودی نوبت خود شما فراخواهد رسید. شما روی ویرانۀ جوامع اروپایی نمی توانید به سعادت برسید. ما به سهم خودمان تأخیر داشتیم، ولی امروز بیدار شده ایم.(…)

در مقابل استبداد و تمامیت خواهی بازاری که  اروپا را به تخریب و بازگرداندن آن به وضعیت جهان سومی تهدید می کند، مقاومت کنید! در مقابل این بازاری که ملت های اروپایی را در تقابل با یکدیکر قرار می دهد و می خواهد قارۀ ما را به ویرانه مبدل ساخته و بازگشت فاشیسم را تشویق کند، مقاومت کنید!»
میکیس تئودوراکیس

28 اکتبر 2011

Grèce : Lettre ouverte aux peuples d’Europe

par Mikis Theodorakis

Mondialisation.ca, Le 5 novembre 2011