دو شعر از زندان اوین

 

تنهایی

 

در لحظه های ارغوانیِ

                         روزانِ پر خروش،

    پیدایی رنگین کمانِ      

                         موج وارگان،

                                  پرنده های مهاجر،

                                                        بر حلقه های تیرکی؛

قوی سپید تنهایی را

                       بر شانه ام نشاند

و آواز تنهایی

                بلند!

اوین 1365 – م.ا

****************

 

 

مرا بپا خیز!

 

نه ….؟!!

          این زخم کهنه را

                             مرحم تنهایی نیست

و بر هفت آب

               نشویند.

*****

شبانگاهان

            از کوچۀ تنگ خویش میگذرم

           و در زیر پوست شب،

                                    دوباره و دوباره؛

                                                       جوانه میزنم.

*****

 در خود،

          ترا میجویم

و تو،

     در رهگذر تاریخ

                          ایستاده ای!

*****

گلِ سرخِ روئیده بر دستانت،

                                مرا هدیه ایست

و من

     در لحظه های

               شهر تو

                        جاری.

*****

مرا بپا خیز

             با تو حرفی دارم

مرا بپا خیز و

               بر انتظارت

                            عبور کن

 

اوین سالن 3 – اتاق 62 –سال 1365 – م.ا