وصف ِ حال

 

رهیاب


سپیده دم از آئینه پرسیدم :

«ما ، سر ِ پیازیم آخر

یا ته ِ پیاز؟! »

گفت :

« آنانکه سر ِ پیاز بودند ،

به تیغ سپرده شدند !

وانانکه ته ِ پیاز ،

به کناری پرتاب !

و ما لابد مغز ِ پیازیم کاینچنین

در دیگ ِ داغ ِ روزگار

جزغاله می شویم ! »

———————————————————————————————–

زندان اوین

تیرماه 1370

 

1 Comment

Comments are closed.