تاریخ یک مفهوم

دکترمجید مددی

مقاله اید ئولوژی و دستگاه های اید ئولوژیک دولت که یکی از نوشته های بسیار بااهمیت و شاید هم مهم ترین نوشته آلتوسر است و از کتاب لنین و فلسفه برگرفته شده به یک معنی سبب ساز تدوین این کتاب – علم و اید ئولوژی – است؛ نوشته ای که نخستین بار مرا با عمق اندیشه و ژرف نگری آلتوسر آشنا کرد و موجب شد تا با وسواس به خواندن آثار و بررسی و مقایسه آنها با آثار سایر اندیشمندان مارکسیست که گروه مارکسیست های هگلی، را تشکیل می دهند، بپردازم. نخست ببینیم اید ئولوژی چیست و از کی در علوم اجتماعی به کار گرفته شده است.

واژه یا اصطلاح اید ئولوژی نخستین بار توسط دستوت دتراسی (Destutt de tracy) از پیشگامان فرانسوی پوزیتیویسم و پیرو مکتب اصالت حس (Sensualism) در ۱۷۹۶ به کاربرده شد. دتراسی با اید ئولوژی می خواست علم جدید «ایده شناسی» را بنیان نهد؛ مانند بیولوژی (زیست شناسی) که موجودات زنده را مطالعه می کند، یا فیزیولوژی (تن کردشناسی) که اعضای بدن را مورد بررسی قرار می دهد. او معتقد بود باید ایده ها را به مثابه ابژه های مستقل در هر گونه معنای فیزیکی آنها در نظر گرفت و ریشه ها و روابط آنها را با یکدیگر با روش های تجربی مورد مطالعه قرار داد. در نظر مارکس، اما اید ئولوژی محصول طبقات اجتماعی است… قدری از نزدیک تر به موضوع بنگریم و ابعاد متفاوت این هزار توی پیچیده را از نظر بگذرانیم.
اید ئولوژی یکی از مقوله های محوری در نوشته های انتقادی مارکس و انگلس است، هر چند که نه خود او و نه انگلس، هیچ کدام آنطور که باید به صورتی روشمند به آن نپرداخته و این مفهوم به قولی گریز پا و گنگ و پیچیده
(Elusive) را جز اینجا و آنجا در آثارشان مورد بررسی قرار نداده اند. البته در نوشته های گرامشی، لوکاچ و مانهایم و دیگران می توان به تحلیل های جالب توجهی درباره این مفهوم و کارکردش دست یافت که پرتو روشنی بخشی بر آن افکنده و تا حدودی ابهام از آن زدوده است. با این همه، هنوز هم هنگامی که می شنویم برخی سخن از «اید ئولوژی علمی»، یعنی مارکسیسم بر زبان می آورند و آن را در برابر «اید ئولوژی غیرعلمی» که «بازتابی از روابط اقتصادی» جامعه طبقاتی است که منافع خاصی را «نمایندگی» می کند، به این تردید دچار می شویم که به راستی این مفهوم مبهم و دوپهلو به درستی تبیین و توضیح نشده و هنوز جا دارد تا درباره آن گفت وگو شود. خاصه آنکه حرف آخر مارکس و انگلس پیرامون این مفهوم همان «آگاهی کاذب» است که شاید بهتر و دقیق تر از هر نظریه پرداز دیگری، آلتوسر در آثار خود به آن پرداخته است. پیش از آنکه خلاصه ای طرح گونه از نظریه آلتوسر درباره اید ئولوژی ارایه دهیم، ببینیم کالینیکوس
(A. Callinicos، Marxism and philosophy) در این زمینه چه می گوید:
«… بحث های مارکس درباره اید ئولوژی دربردارنده دو عنصر متمایز و متعارض اند. نخستین عنصر همان است که من آن را مفهوم معرفت شناختی از اید ئولوژی خواندم. در این مفهوم اید ئولوژی مجموعه ای از«باورهای کاذب» در نظر گرفته می شود که از رابطه دوگانه ای تشکیل می شود؛ نخست رابطه با واقعیت که اید ئولوژی بازتاب باژگونه آن است و دوم، پیوند با شناخت راستین و علمی از آن واقعیت. مفهوم اخیر را می توان در اندیشه و آثار فیلسوفان روشنگری – فیلوزوف های رادیکال تر یافت.»
اما آلتوسر با شناخت دقیق نقش اید ئولوژی در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی جامعه در تلاش برای رهایی مارکسیسم به مثابه «علمِ» تغییر جامعه از قید تفسیر و تعبیرهای انسان باورانه از آن و محدود کردنش در چارچوب مکتبی فلسفی همانند دیگر مکاتب فلسفی که به گفته خود مارکس تنها به تفسیر جهان می پردازند و دانشی برای تغییر آن ارایه نمی دهند؛ با تئوریزه کردن این مقوله به ظاهر فلسفی می خواهد کاربست آن را در حفظ و استحکام سیستم ها به درستی نشان دهد و ثابت کند که حفظ منافع و تداوم «وضع موجود» در گرو آن است.
«ایدئولوژی و دستگاه های ایدئولوژیک دولت» نوشته بسیار بااهمیتی است که هر چند با نقدهایی از سوی برخی اندیشه وران «چپ نو» مواجه شده، با وجود این اکنون می توان آن را در نظریه مارکسیستی مفهومی محوری دانست که بدون توجه شایسته به آن، تحلیل های سیاسی و درک و دریافت ما از چگونگی شرایط و ویژگی های اجتماعی – فرهنگی جامعه، درست و رسا نخواهد بود.
آلتوسر با اشاره به این گفته مارکس که «اگر در یک نظام اجتماعی (Social –formation) همزمان با تولید، شرایط تولید بازتولید نشوند، آن نظام اجتماعی یک سال هم دوام نخواهد آورد، پس، شرط نهایی تولید همانا بازتولید شرایط تولید است»؛ می گوید: حال اگر این بازتولید شرایط تولید پیشین را فراهم آورد، بازتولید ساده است و چنانچه این شرایط را بسط دهد، «بازتولید گسترده» است.
می دانیم که هر نظام اجتماعی منبعث از یک شیوه تولید مسلط است. بنابراین، موجودیت هر نظام اجتماعی موکول به آن است که همزمان با تولید و برای ممکن ساختن تولید، شرایط تولید نیز بازتولید شوند. پس هر نظام تولیدی باید:
۱) نیروهای تولیدی یا مولد موجود و۲) روابط تولیدی موجود را بازتولید کند. در اینجا آلتوسر اشاره ای به استدلال های مارکس در جلد دوم کاپیتال در همین مورد می کند و می گوید: حتی اقتصاددانان بورژوا نیز معتقد شده اند که امر تولید ممکن نیست مگر شرایط بازتولید وسایل تولید تامین شود؛ یعنی جایگزین چیزهایی که در جریان تولید، مصرف یا مستهلک شده اند. نکته قابل تامل در اینجا به گفته آلتوسر این است که اقتصاددانان بورژوا در بحث پیرامون بازتولید وسایل تولید تنها در سطح بنگاه تولیدی رضایت می دهند! در حالی که می دانیم بازتولید در وضعیت واقعی خود در سطح یک بنگاه تولیدی انجام نمی شود و سطح گسترده تری را به خود اختصاص می دهد (ملی و بین المللی) برای مثال، وسایل تولید بنگاه A نیازمند تولید بنگاه دیگری، B است که این وسایل را تولید می کند و… و این بازتولید در چنان مقیاسی صورت می گیرد که در بازار ملی و جهانی عرضه بر تقاضا منطبق شود. در بالاتاکید بر بازتولید وسایل و ابزار تولید بود، حال ببینیم بازتولید نیروی کار چگونه تامین می شود. این بازتولید با پرداخت مزد صورت می گیرد. مزد دریافتی توسط کارگر صرف مخارج زندگی کارگر، خانواده او و آموزش و پرورش فرزندان او می شود. مقدار مزد تنها حداقلی برای نیازهای بیولوژیک فرد نیست بلکه «حداقلی تاریخی» است (در نتیجه مبارزه طبقه کارگر برای بهبود وضع معیشتی خود). این حداقل، به گفته آلتوسر، از لحاظ تاریخی متغیر است، هزینه آموزش کارگر برای ایجاد مهارت و بهتر شدن نیروی کار که از راه سیستم آموزشی – یکی از دستگاه های اید ئولوژیک دولت – صورت می گیرد. ناگفته نگذاریم که آموزش مقررات، نظام نامه ها، حسن سلوک و بالاتر از همه «اطاعت» از دستور بخش لایتجزای بازتولید نیروی کار است که این بازتولید «نه تنها مستلزم بازتولید تخصصی است، بلکه همزمان، بازتولید تبعیت از مقررات نظم مستقر نیز هست.» اکنون باید دید روابط تولیدی چگونه بازتولید می شوند. پرسش نخست در اینجا چنین است: جامعه چیست؟ و آلتوسر در پاسخ به این پرسش به تبیین «زیرساخت» و «روساخت» می پردازد و ویژگی انقلابی مفهوم مارکسیستی «کل اجتماعی» (Social whole) را در برابر مقوله «کلیت» (Totality) هگل قرار می دهد و به عنوان تز مشهور «ماتریالیسم تاریخی» معرفی می کند. او در توضیح این تز می گوید که مارکس هر جامعه را متشکل از سطوح یا وجوهی در نظر می گیرد که بر پایه تعیین کنندگی (determination) ویژه ای به هم متصل شده اند. این سطوح عبارتند از زیرساخت یا بنیان اقتصادی (یعنی وحدت نیروهای تولیدی و روابط تولید) و روساخت که خود دارای دو وجه است؛ وجه حقوقی – سیاسی (حقوق و دولت) و اید ئولوژی (اید ئولوژی های مختلف مذهبی، اخلاقی، حقوقی، سیاسی و…، که گویای تفاوت اساسی میان مارکس و هگل است. اما به دید آلتوسر، شاخص تاثیر یا تعیین کنندگی این طبقات چنین است:
۱- استقلال نسبی روساخت نسبت به زیرساخت
۲- عمل متقابل روساخت بر زیرساخت.
و آلتوسر بر آن است که درک و دریافت ویژگی اساسی ماهیت روساخت تنها با حرکت از دیدگاه بازتولید ممکن است.
ولی دستگاه های اید ئولوژیک که بخش عمده ای از مقاله آلتوسر به آن اختصاص یافته است. آلتوسر با بیان اینکه باید میان «قدرت دولت» و «دستگاه دولت» تمایز قائل شد، به واقعیت دیگری توجه می کند.
برای آنکه این یادداشت بیش از این به درازا نکشد، در ارتباط با مقوله دستگاه های اید ئولوژیک دولت، تنها به نقش دستگاه های آموزشی و فرهنگی اشاره می کنیم و می گذریم. پین (Michael Payne، Reading knowledge) در نوشته ای درباره آلتوسر و تاثیری که او از گرامشی پذیرفته می گوید:
«شگفت نیست ببینیم همان گونه که قدرت دولت، از هگل و مارکس تا گرامشی و آلتوسر، مورد ارزیابی دوباره قرار گرفته، زبان متن های مربوط به آن نیز همراه با تکامل تدریجی نظریه سیاسی تحول یابد. برای مثال، مارکس میان دولت و جامعه مدنی تفکیک قائل می شود؛ گرامشی تحت تاثیر کروچه، میان دولت سیاسی و دولت اخلاقی یا فرهنگی تمایز می گذارد و آلتوسر در جهت تمایزگذاری میان دستگاه های مختلف دولت عمل می کند.» و سپس به پاره متنی از آثار گرامشی اشاره می کند که ظاهرا بیشترین اهمیت را برای طرح آلتوسر داشته است:
«به باور من موجه ترین و قطعی ترین نکته ای که می توان درباره دولت اخلاقی، یا همان دولت فرهنگی، گفت این است که هر دولتی تا آنجا اخلاقی است که یکی از مهم ترین وظایفش ارتقای دانش توده های عظیم مردمی به سطح فرهنگی و اخلاقی خاصی باشد که با نیازهای نیروهای تولیدی برای پیشرفت، و از این رو، با منافع طبقات حاکم هماهنگ باشد. مدارس در نقش کارکرد آموزشی مثبت و محاکم قضایی در قالب کارکرد آموزشی، مهم ترین و شاخص ترین عملکردها و وظایف دولت در این مفهوم اند، اما در واقعیت جمع کثیری از دیگر فعالیت ها و اقدامات به اصطلاح خصوصی نیز در راستای همین هدف قرار دارند. اقدامات و فعالیت هایی که دستگاه سیاسی و فرهنگی طبقات حاکم را شکل می دهند.»
(A.Gramsei،Prison Notebooks.p258)
با توجه به همین نقش تعیین کنندگی دستگاه های ایدئولوژیک دولت (آموزشی، فرهنگی، اخلاقی) در استحکام بخشیدن به پایه های حاکمیت طبقاتی است که آلتوسر انقلاب کبیر فرانسه را می ستاید؛ اما از زمان انقلاب به بعد، مدرسه، هم پیمان یا خانواده، به مثابه توانمندترین سرچشمه اید ئولوژی جایگزین کلیسا شد. پین معتقد است در اینجا آلتوسر استعاره ای موسیقایی را در بررسی شیوه تاثیرگذاری مدرسه به کار می برد که با دیگر کارکردهای اید ئولوژیک درهم تنیده است؛ مدرسه، گویی «پارتیتور اید ئولوژیکی را مهیا می کند که تم ها یا موضوع های بزرگ و مهمی را دربرمی گیرد؛ مضامینی چون انسان باوری (اومانیسم) کلاسیک، معجزه، تمدن یونان پیشامسیحی، شکوه رم به عنوان شهر جاودان و خیزش ملی گرایی اروپایی که هماهنگ با دیگر دستگاه های اید ئولوژیک دولت به تحقق می پیوندد.»
بنابراین، می توان گفت که در این شبکه عظیم اید ئولوژیک که در خدمت نظام سیاسی و منافع خاص طبقه حاکم است تنها معدودی آموزگاران استثنایی وجود دارند که هر یک به گونه ای «قهرمان» بوده و به آموزش علیه نظام اید ئولوژیکی که گرفتار آن شده اند، اقدام می کنند؛ البته این کار مستلزم پرداخت هزینه سنگینی است. اما غالب آنان بر این توهم پا می فشارند که مدرسه به لحاظ اید ئولوژیک خنثی است که در اینجا «آگاهی راستین و اراده آزاد» دانش آموزان منظور نظر است که از راه آموزش فضایل رهایی و مسوولیت پذیری به آنان به دست می آید. ناگفته پیداست که این ادعا با توجه به کیفیت آموزشی و برنامه ریزی های حساب شده برای آموزش و پرورش در سطح کلان، سخن یاوه و توهمی بیش نیست.
بی مناسبت نیست که در پایان این یادداشت نکته جالب توجهی را نیز خاطرنشان کنم که چندان بی ارتباط با بحث درباره مقوله آموزش نیست و اینکه ادعا می شود آنچه در مدرسه آموزش داده می شود آگاهی راستین و فضایل رهایی و مسوولیت پذیری به دانش آموزان است. به یکی از این فضایل و مسوولیت پذیری ها توجه کنیم.
من در برخی از نوشته هایم اشاره کرده ام که اواخر دهه ۶۰ میلادی که در انگلستان به تحصیل اشتغال داشتم با اندیشه و آثار لویی آلتوسر، اندیشه ور و فیلسوف برجسته و نامور فرانسوی که سیطره شهرتش سرتاسر اروپا و آمریکا را فرا گرفته بود، آشنا شدم. مطالعه غیرسیستماتیک و پراکنده من از آثار آلتوسر، با توجه به دشواری و پیچیدگی مفاهیم و زبان اختصاصی برای بیان این مفاهیم، آن زمان این اجازه را به من نمی داد که خطایی کنم و دست به ترجمه نوشته ای از او، یا حتی تالیفی بی مایه درباره اندیشه وی بزنم. این کار زمان می خواست و پژوهشی ژرف که آن زمان هنوز مهیا نبود. سال ها گذشت و مطالعاتم در این زمینه، چرا که در حقیقت بخشی از پژوهش های دانشگاهی ام نیز بود؛ عمقی و مایه ای یافت. در این زمان بود که تصمیم گرفتم، در حد بضاعت علمی ام، دست به کاری زنم و نوشته ای در معرفی اندیشه او و ستیز درگرفته میان او، پیروانش و نیز مخالفان سرسخت او در انگلستان، بزرگانی چون جان لوئیس و ئی.پی. تامپسون، فراهم آورم. این نوشته البته در آن وقت که دانشجو بودم با مشغله درسی زیاد، مقاله بالنسبه بلندی از کار درآمد به زبان انگلیسی در بررسی اندیشه بحث انگیز او به طور کلی با اشاره به ستیزی که پیرامون آن درگرفته بود که با شیطنت به عنوان کار موظف و تکلیف درسی تقدیم استاد شد و نمره خوبی هم نصیبم کرد! همزمان، این نوشته آلتوسر که به شدت مرا تحت تاثیر قرار داده بود، برای ترجمه به فارسی در دستور کارم قرار گرفت و کار برگردان آن آغاز شد. تقریبا نیم کمتری از آن به اتمام رسید که به علت کار و گرفتاری به کناری نهاده شد تا اواخر دهه ۵۰ شمسی که به ایران بازگشتم و در موسسه ای پژوهشی مشغول به کار شدم که همزمان تدریس هم می کردم.
در ایران، در آن وقت که گروه های سیاسی زیادی وجود داشت، به علت جو سیاسی در نتیجه مبارزات خونبار مردم برای براندازی پادشاهی، و هر یک نیز برای خود نشریه، روزنامه و مجله ای منتشر می کردند و فراوانی کتاب از هر قبیل، خیره کننده بود؛ در پی آن برآمدم تا مگر ترجمه ای از آثار آلتوسر در آن آشفته بازار بیابم. چندتایی یافتم که پس از مطالعه معلوم شد ترجمه ها به دلیل شتابزدگی اکثرا مغلوط، نارسا و غیرقابل استفاده اند؛ ولی خوشحال شدم که دست کم این فیلسوف به ایرانی ها معرفی و درباره اندیشه اش که درست نقطه مقابل اندیشه چپ در ایران بود، اینجا و آنجا گفت وگو درمی گیرد. در همان موقع که شاید پس از دوره کوتاه نخست وزیری دکتر مصدق که ایران طعم دموکراسی را چشید، مشاهده این پدیده شگرف، یعنی آزادی بیان اندیشه باورنکردنی بود. شاید هم به همین دلیل در فرصت ها و مناسبت های مختلف به گشت و گذار در شهر می پرداختم و با شوق روزنامه و مجله و کتابی می خریدم و منزل می رفتم و ساعت ها خود را با خواندن آنها سرگرم می کردم. نشریه ای در میان نشریات دیگر که پس از خرید یکی دو شماره از آن (متاسفانه این نشریه بیش از ۳ شماره منتشر نشد) به نظرم وزین و متفاوت با بقیه بود به نام «اندیشه»؛ اغلب دارای مقاله های نظری و ترجمه های تقریبا رسا و پاکیزه ای از اندیشه وران غربی در کمپ چپ بود و من در یکی از شماره های آن ترجمه کامل «اید ئولوژی و دستگاه های ایدئولوژیک دولت» نوشته آلتوسر را خواندم و چون برگردان پاکیزه ای به نظرم رسید، از ادامه ترجمه نیمه کاره خود صرف نظر کردم تا اینکه در گفت وگویی با مدیر فرهیخته انتشارات آگاه قرار شد روی آثار آلتوسر کارکرده و اهم نوشته های او را در چند جلد ترجمه و با شیوه پژوهشی که خواننده مشاهده می کند، منتشر کنیم.چند ماه پیش بود که شنیدم کتابی از آلتوسر ترجمه و منتشر شده است. بسیار شگفت زده شدم، زیرا هرگز گمان نمی کردم کسی اندیشه کند دست به کاری چنین طاقت فرسا و هستی سوز زند که اجری نیز ندارد! چرا که در این سال های اخیر که به تعبیری «مارکسیسم هم مرده است!» جز نوشته ها و ترجمه های کوتاهی با نام و نشانی از آلتوسر به صورت پراکنده در روزنامه ها و برخی نشریات تخصصی که یکی از آنها یک سوم از مقاله من به نام «چرا آلتوسر؟» بود که بقیه آن که قرار بود در سه شماره روزنامه منتشر شود، انتشار نیافت؛ چیز قابل توجهی به صورت کتاب منتشر نشده است. البته اقبال نسل جوان به این اندیشه ور سترگ را احساس می کردم. به ویژه استقبالی که از کلاس های خودم در دانشکده علوم اجتماعی به عمل می آمد که به دعوت انجمن دانشجویی درباره دیدگاه های آلتوسر با دانشجویان مشتاق در چندین جلسه گفت وگویی داشتم.
باری، کتاب به دستم رسید. و ترجمه ای بود از نوشته آلتوسر به نام «اید ئولوژی و ساز و برگ های! اید ئولوژیک دولت». شگفتا! چاپ دومی از ترجمه منتشره در مجله اندیشه نبود! کتاب جدیدی بود با ترجمه ای! جدید! تورقی کردم و پیش از آغاز متن چشمم به عبارت سوزناک! تقدیمی! افتاد.
ترجمه تقدیم شده بود به دو نفر با نام مستعار که مترجمان نخست اثر بودند که او را جا گذاشته و رفته اند!
کتاب را ورق زدم. این نیز سرقت ادبی بود اما، بسیار ناشیانه تر!! چرا که مترجم جوان که ترجمه! خود را به آنان تقدیم کرده و در زمان انتشار نخست آن (در سی و اندی سال پیش) یا متولد نشده بود، یا نوزادی شیرخوار بوده است! آنچنان با تغییر برخی کلمات و سیاق عبارت و از همه بدتر، شتابزدگی که – هرچه زودتر کتاب منتشر شود – اشتباهات لپی به قول مادربزرگ ها! که نادرستی و دگرگونی مفاهیم را سبب شده است؛ خرابکاری کرده که شاید بتوان آن را در ردیف بزه های نابخشودنی که جزای سنگینی می تواند داشته باشد، قرار داد.
من بیش از این درباره این به اصطلاح ترجمه! صحبت نمی کنم، فقط با جلب نظر خواننده به جایگزینی های نادقیق، بدآوا و گاه مهملی که تنها می خواسته نشان از تازه بودن! داشته باشد! مانند جایگزین کردن «بچه» با کودک، «ساز و برگ» با دستگاه و صدها از این دست در سرتاسر کتاب و نابخشودنی تر، عدم فهم کافی از مفاهیم و عبارت های کلیدی اثر اصلی و نامربوط و بی معنا کردن مفهوم است. به این عبارت توجه کنید:
«اید ئولوژی طبقه کارگر با عنایت الهی و حتی با به دست آوردن قدرت دولتی مسلط نمی شود.» که هر کس کمترین اطلاعی از اندیشه و نظریه مارکسیستی داشته باشد می فهمد که این طبقه بورژواست نه کارگر که با عنایت الهی … به قدرت می رسد …
به ترجمه پیشن نگاه کردم و همچنین اصل نوشته، معلوم شد، همان طور که پیشتر گفتم، شتابزدگی دردسرساز شده و این اشتباه لپی صورت گرفته است!
اما، با تمام اینها، این سرقت ادبی دارای مقدمه بی نام و نشانی است با عنوان «مقدمه ای بر خوانش آلتوسر» که به مصداق: عیب او جمله بگفتی، هنرش نیز بگوی، خواندن آن را به خواننده توصیه می کنم.

روزنامه شرق ، شماره ۱۲۱۱ به تاریخ ۱۴/۱/۹۰، صفحه

فلسفه نو