بحرانی که آزمایشگاه لیبرالی را ویران کرد – زمانی که مردم ایسلند علیه بانکها رای می دهند

نويسنده:  Robert WADE       استاد اقتصاد سياسي مدرسه اقتصاد لندن

Silla SIGURGEIRSDOTTIR     دانشيار علوم سياسي دانشگاه ايسلند

برگردان: باقر جهانباني

در ايالات متحده، جمهوري خواهان براي حذف بخشي از بودجه فدرال تلاش مي کنند، در پرتقال چانه زني در مورد برنامه نجات اقتصادي اروپا در جريان است،در يونان الگوي بازپرداخت وام در مسير تقويت سياست رياضت اقتصادي است.زير فشار سفته بازان( دلالان مالي)، دولتها بي تحرکي را پيشه کرده اند. اما ايسلندي ها در يک همه پرسي راه ديگري را پيشنهاد مي کنند: صورت حساب بحران را بايد آناني بپردازند که آنرا بوجود آوردند

جزيره اي کوچک با مسائلي بزرگ. آيا بايد شهروندان هزينه ديوانگي بانکها را بپردازند؟ آيا هنوز نهادي مردم سالار وجود دارد که از مشروعيت خود در مقابل تسلط پول وثروت دفاع کند؟ هدف همه پرسي ١٠ آوريل ٢٠١١ در ايسلند همين سوالات بود. در آن روز براي دومين بار دولت از مردم نظر خواهي مي کرد: آيا با باز پرداخت موجودي شهروندان انگليسي و هلندي در بانک آيس سيو موافقيد؟ وبراي دومين بار ساکنين جزيره ويران شده از بحران سال ٢٠٠٨ پاسخ «نه» دادند ( شصت در صد راي دهندگان). دفعه اول در سال ٢٠١٠ نود و سه درصد راي دهندگان جواب منفي داده بودند.

در حاليکه دولتهاي قاره پير اروپا بر خلاف قولهاي انتخاباتيشان، زير فشار سفته بازان(دلالان مالي) و کميسيون اروپا و صندوق بين المللي پول (FMI)، برنامه رياضت اقتصادي را تحميل مي کنند، اين همه پرسي رنگ وبوي خاصي مي گيرد. تسلط کامل نهادهاي مالي آزاد از هر گونه قيد وبند برجهان غرب ، حتي مداحان سرسخت مقررات زدائي را نيز نگران کرده است.

فرداي همه پرسي در ايسلند سر مقاله نويس بسيار ليبرال تايمز مالي « پيروزي شهروندان بر بانکها » را تبريک گفت ( ١٢ آوريل ٢٠١١). تفکري که در بين حاکمان سياسي اروپا هنوز نشاني ازديده نمي شود.

اگر امروزايسلند همانند بهترين نمونه براي مطالعه مورد توجه قرار ميگيرد از آنروست که اين کشور مثال عيني عملکردهائي است که در طي سالهاي ١٩٩٠ و٢٠٠٠ به گرايش سودجويانه بخش خصوصي اجازه دادند تا با ديکته کردن مقررات دولتي هم بخش مالي را شديدا متورم کرده وهم آن را از حوزه هاي ديگر اقتصاد جدا نموده و در نهايت آنرا منفجر کنند.

در سال ٢٠٠٧ ، درست قبل از بحران هنوز همه چيز در ايسلند بر وفق مراد بود : پنجمين سطح درآمد جهان- ٦٠ % بيش از آمريکا- رستورانهاي لندن در برابررستورانهاي مجلل ريکياويک(پايتخت ايسلند) در آن زمان ، آلونکي بيش بنظر نمي آمدند. ، مغازه ها و بوتيک ها پر ازکالاهاي لوکس وخيابانها مملو از ماشين هاي گران قيمت. يکسال قبل از آن طبق يک بررسي بين المللي ، شهروندان ايسلندي خوشبخت ترين مردم روي زمين به حساب مي آمدند(١). بخش بزرگي از اين رفاه مديون رشد سريع سه بانک ايسلند بود. اين موسسات تا سال ١٩٩٨ دولتي بودند واز آن پس بسرعت به سطح ٣٠٠ بانک بزرگ جهان رسيدند. فعاليت آنها بين سالهاي ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٨، ٨ برابر شد( دومين رشد بعد از بانکهاي سويس).

بحران اقتصادي در پايان سال ٢٠٠٨ رخ نمود : پس از ور شکستگي بانک لهمن برادر، بازار مالي با مشکل مواجه شد(٢). واين سه موسسه بانکي ايسلند بخاطر عدم پرداخت وامهايشان با سرشکستگي از نو دولتي شدند و به گفته آژانس موريس يکي از يازده فجايع مالي تاريخ بوقوع پيوست.

در اوايل قرن بيستم، پس از ٦٠٠ سال تسلط خارجي ، ساختار اجتماعي ايسلند هنور فئودالي ترين در ميان کشورهاي شمال اروپا بود. ماهيگيري فعاليت مسلط اقصادي و بيشترين در آمد ارزي را سبب شده وبه تجارت رونق مي بخشيد. سپس فعاليتهاي اقتصادي تازه اي ظهور مي کنند: ساختمان، خدمات و صنايع کوچک.

بعد از جنگ جهاني دوم، بدلايل مختلف، اقتصاد با تداوم بيشري رشد مي يابد: کمکهاي برنامه مارشال به منظور ايجاد يک پايگاه نظامي آمريکا و ناتو، فراواني ماهي آبهاي سرد که محصولي است که زياد به درآمد مصرف کنندگان وابستگي ندارد، جمعيت کم وآموزش ديده با احساسات وتعلقات ملي.

در طول روند ثروتمند شدن، ايسلند پايه هاي يک حکومت رفاه، الهام گرفته از کشورهاي اسکانديناوي، با تکيه بر اخذ ماليات را پايه ريزي مي کند. در سالهاي ١٩٦٠ توزيع در آمد به سطح متوسط کشورهاي شمال اروپا رسيد. با وجود اين، دولت در ايسلند وزني بيشتر از همسايه هايش دارا بود. سپس نوچه پروري سياسي به همراه اليگارشي هاي محلي، فضاي سياسي واقتصادي را کنترل کرده وبرآن تسلط يافتند.

جامعه سرمايه داري مدرن نيمه دوم قرن بيستم در ارتباط مستقيم با ساختار نسبتا فئودالي قرن نوزدهمي بوجود آمد . در دهه هاي بعد از جنگ دوم جهاني، اکثريت نخبگان سياسي واقتصادي از درون گروهي متشکل ا ز ١٤ فاميل که « هشت پا» ناميده مي شوند، بيرون آمدند و درست همانند روساي پيشين قبائل صارات، حمل ونقل، بانکها، موسسات بيمه، ماهيگيري و تدارکات پايگاه ناتو را در تسلط خويش گرفتند.

اين اليگارشي بر حزب استقلال(PI) که رسانه ها را کنترل مي کند نيز حاکم بود. همچنين انتصاب و ترفيع مقام کارمندان عالي رتبه ادارات و پليس و ارتش نيزتحت نظر همين اليگارشي انجام مي گرفت. در آن دوران احزاب مسلط ، حزب استقلال و حزب ميانه رو- که پايگاهشان در مناظق روستائي بود (٣)- بانکهاي محلي-دولتي را اداره مي کردند: بدون رضايت متنفذين محلي، دسترسي به وام غير ممکن بود. تهديد، ارعاب، چاپلوسي و تملق، بد گماني و بي اعتمادي، شبکه قدرتي آغشته به فرهنگ مرد سالاري را تنيده بود که قصد داشت اين سيستم را به فضيلتي جهان شمول ارتقاء دهد.

نفوذ يک نشريه دانشجوئي

ولي در اواخر سالهاي ٧٠ ، يک گروه نئو ليبرال از قلب وضعيت حاکم سنتي بيرون آمد. آنها حول «لوکوموتيو»، نشريه اي دانشجوئي که توسط دانشجويان دست راستي رشته حقوق واقتصاد منتشر مي شد، گرد آمدند. هدف آنها ارج نهادن بر تعليمات مبادله آزاد بود و بوجود آوردن شرائطي که در آن ارتقاء شغلي بدون مرحمتهاي «هشت پا» امکان پذير باشد. با پايان يافتن جنگ سرد و تضعيف اپوزيسيون چپ، فعاليت « لوکوموتيو» رونق مي گيرد و يک نخست وزير تحويل کشور مي دهد: آقاي داويد اودسون از حزب استقلال.

متولد سال ١٩٤٨ در طبقه متوسط، آقاي اودسون از سوي حزب استقلال در سال ١٩٧٤، ابتدا به سمت مشاور شهردار انتخاب شده و سپس در سال ١٩٨٢ شهردار ريکياويک مي شود. او از همان زمان موج خصوصي سازي واز جمله فروش کشتي هاي ماهي گيري شهرداري را، به نفع اعضاي « لوکوموتيو» آغاز مي کند. در سال ١٩٩١ او حزب استقلال را به پيروزي انتخاباتي در سطح کشور ميرساند . در پست نخست وزيري، به مدت ١٤ سال بر کشور فرمانروائي کرده و در اين مدت، گسترش عجيب و استثنائي بخش مالي را سبب مي شود. در سال ٢٠٠٤ بالاخره به رياست بانک مرکزي دست مي يابد. بدون آنکه هرگز از مسائل فضاي سياسي بدور باشد به باقي مسائل جامعه ايسلند کاملا بي تفاوت باقي مي ماند و هيچ کنجکاوي در مورد آنها به خرج نمي دهد، در نهايت آقاي جير هارد، نوچه اش در « لوکوموتيو» و وزير اقتصاد در سال هاي ١٩٩٨ تا ٢٠٠٤، جانشين او مي شود.

در سال ٢٠٠٤،. ليبراليزه کردن اقتصاد ايسلند آغازمي شود: پيمان اقتصاد اروپائي- مبادلات آزاد بين کشورهاي حوزه اروپا- که نروژ وايسلند و ليختن اشتاين به آن مي پيوندند،گردش آزاد سرمايه، دارائي ها، خدمات وافراد را تحميل مي کند. دولت ادسون اقدام به فروش دارائي هاي دولت ومقررات زدائي بازار کار مي نمايد. خصوصي سازي بخش امور مالي در سال ١٩٨٨ زير نظر آقاي ادسون و هالدور اسگريمسون اجرا ميشود: لندس بانک(Landsbanki) به مقامات عالي رتبه حزب استقلال واگذار مي گردد در حاليکه بانک رقيب، کپتينگ(Kaupthing) نسيب حزب ميانه رو مي شود. چندي بعد بانک ديگري بنام گليتنير(Glitnir) که از بهم پيوستن موسسات کوچک تر بوجود مي آيد در مقام سوم جاي مي گيرد.

سوار برامواج سرمايه داري مالي جهاني شده و نيرو يافته از وام هاي ارزان قيمت ايسلند وارد هزاره سوم مي شود. در سطح کشور سه عنصر تعيين کننده بودند : تعهد سياسي قاطع به نفع بخش سرمايه داري مالي؛ ادغام بانکهاي سرمايه گذاري وبانکهاي تجاري که امکان استفاده از ضمانت دولتي را براي بانک هاي سرمايه گذاري نيز ميسر مي ساخت، امري که پيش از اين فقط براي بانک هاي تجاري ممکن بود؛ و بالاخره کاهش قرضه دولتي که براي بانک ها در زمان ارزيابي شان از سوي موسسات رتبه بندي اعتباري بسيار اهميت دارد. اين جريان بويژه از اين امر نيرو مي گرفت که نفوذ سياسي سهامداران لاندس بانک، کپتينگ،گليتنير و موسسات مشتقه از آنها، تسلط ديرينه سياست بر حوزه مالي را واژگون ساخت.

مسئولين بانک مرکزي به رياست ادسون به سرعت مقررات وامهاي رهني تضمين شده توسط دولت را نقض کرده و وامهائي تا حد ٩٠ درصد قيمت ملک را مجاز نمودند. بانکهائي تازه خصوصي سازي شده نيز به سوي دادن وامهائي باز هم «دست ودل بازتر» هجوم آوردند. با هدف استراتژيک تبديل ايسلند به يک مرکز مالي بين المللي که در آن از ماليات خبري نيست، ماليات بر درآمد و بر کالاهاي توليدي را کاهش دادند. اين چنين بود که پويائي پيدايش حباب رقم خورد.

نخبگان تازه وارد بانکهاي ايسلند با آرزوي گسترش تسلط شان بر اقتصاد کشور شادمانه بر اين امواج سوار شدند. با در گرو قرار دادن سهام هايشان به عنوان ضمانت، به خود اجازه دادند که وام هاي کلان از موسسه خودشان دريافت کرده و با آن سهام همان موسسات را خريداري کنند. نتيجه اينکه نرخ سهام اوج ميگيرد. همين اعمال گاهي در مورد بانکهاي ديگر نيز انجام مي پذيرد. بدين روال سهام داران بانک «ب» به قصد خريد سهام جديد همين بانک، اقدام به گرفتن وام از بانک«الف» مي نمايند و بدنبال آن براي پاسخ به لطف بانک «الف» به دوستان و سهامداران آن بانک وام مي دهند. بدين ترتيب نرخ سهام هر دو بانک در بورس، بدون کوچکترين رابطه اي با فعاليتهاي واقعيشان اوج ميگيرد.

بدين روال، جزيره کوچک ايسلند بزودي درهاي باشگاه اش را به روي هيولاهاي مالي مي گشايد. وفور وامها به ساکنين جزيره اجازه مي دهد که پايان کنترل دهها ساله شبکه هاي سياسي بردادن وام را با شور وشعف جشن بگيرند: سرانجام ايسلند خود را واقعا «مستقل» احساس مي کند. شايد به همين دليل است که در آن زمان اهالي خود را« خوشبخت ترين مردم روي زمين» مي پنداشتند. صاحبان ومديران بانکها حقوقهاي گزافي به خود اختصاص مي دهند( دستبردي واقعي به صندوق). هر قدر آنها ثروتمند تر مي شوند به همان اندازه مي توانند به احزاب کمک مالي کرده و از پشتيباني متقابلاشان بهره مند مي شوند. جت هاي خصوصي که آسمان ريکياويک را مي شکافت نماد صوتي پيروزي جماعتي بود که درميان ابرها بين شيفتگي و رويا درنوسان بودند. نابرابري درآمدها و دارائي ها شکاف عميقي در جامعه بوجود آورد. اين پديده با سياست دولت در بالا بردن ماليات بخش کم درآمد جامعه تشديد شد. خلاصه اينکه، روزنامه وال استريت يکي از دو آتشه ترين پشتيبانان اقتصاد بازار به شيوه ايسلندي در ستونهاي خود چنين مي نگارد:« ابتکارات ليبرالي ادسون فوق العاده ترين پيروزي در جهان است»(٤).

با اين وجود، در اوايل سال ٢٠٠٦ نگراني ها آغازمي گردد. رسانه هاي بازار مالي استحکام بانکهاي بزرگ را زير سوال مي برند چرا که آنها براي قرض گرفتن در بازارهاي مالي با مشکلاتي مواجه مي شوند. در سال ٢٠٠٣ بدهي ايسلند به سطح ٥% توليد ناخالص ملي افزايش مي يابد ودر سال٢٠٠٧ اين افزايش به ٢٠ % مي رسد يعني ٥ برابر سطح بدهي سال ٢٠٠١. لاندس بانک، کپتينگ و گليتنير بسيار بيش از سطح توانائي مالي بانک مرکزي عمليات مالي انجام مي دهند حال آنکه اين بانک مرکزي ايرلند است که در صورت بروز حادثه تضمين کننده عمليات آنان است . از همه مهمتر آنکه دارائي هاي اين سه بانک ناروشن ولي بدهيشان واقعي مي باشد.

در فوريه سال ٢٠٠٦ موسسه رتبه بندي اعتباري فينچ، رتبه ايسلد را از « ثابت» به « منفي» تنزل داد: اين هنوز يک «بحران کوچک» است. واحد پول ايسلند کورن به نسبت افزايش بدهي بانکها سقوط کرد. گسترش بدهکاري ها به حوزه ارز خارجي به زودي به مشکل «ملي» تبديل شد، بازار سهام سقوط کرد و ورشکستگي ها چند برابر شد. دنس بانک، يکي ازبانک هاي کپنهاک ايسلند را يک «اقتصاد آتشفشاني» ارزيابي کرد که در حال انفجار است.(٥)

بانکداران ومسئولان سياسي ايسلند بسرعت اين انتقادها را رد کردند. بانک مرکزي با گرفتن يک وام، خزانه ارزي خود را به دو برابر افزايش داد. و اطاق بازرگاني- تحت نظارت لاندس بانک ، کپتينگ وگليتنير- کارزار تبليغاتي در رسانه ها براه انداخت. فردريک ميشکين (Frederic Mishkin) اقتصاد دان آمريکائي با در يافت ١٣ هزار دلار امضاي خود را زير گزارشي نهاد که ثبات بانکهاي ايسلندي را تضمين مي کرد و تقريبا تمامي آن توسط يک اقتصاد دان ايسلندي نگاشته شده بود (٦). ريچارد پورت (Richard Portes) از مدرسه بازرگاني انگلستان با دريافت ٥٨ هزار لير استرلينگ همان کار را انجام مي دهد. اواخر سال ٢٠٠٧ آرتور لافر(Arthur Laffer) تئوريسين اقتصاد عرضه وتقاضا چنين اطمينان مي دهد:« ايسلند بايد مدلي براي تمامي جهان باشد. (٧)» در آن زمان ميزان عمليات مالي بانکها به ٨ برابر توليد ناخالص ملي مي رسيد.

در انتخابات ماه مه ٢٠٠٧ اتحاد سوسيال دمکراتها (ASD)(٨) و حزب استقلال که هنوز اکثريت داشت دولتي تشکيل دادند. مسئولين سوسيال دمکراسي در مقابل حيرت طرفدارانشان تعهدات انتخاباتي خود را فراموش کرده و به طرفداري بي قيد و شرط از گسترش بخش مالي پرداختند.

لاندس بانک، کپتينگ وگليتنير با وجود آنکه از بحران کوچک سال ٢٠٠٦ جان سالم به در برده بودند ، اما باز هم براي يافتن نقدينگي به منظور اخذ دارائي هاي تازه و پرداخت بدهي ها مشکل داشتند. اين بانکها براي حل مشکلات دو روش بکار مي گيرند. اولين روش « آيس سيو»(Icesave) ، يک ابتکار لاندس بانک است که با ايجاد يک پايگاه خدمات اينترنتي و پيشنهاد نرخ بهره اي بسيار بالاتر از بانکهاي سنتي سعي در جلب پس انداز ها دارد. چنين پايگاه هائي در اکتبر ٢٠٠٦ در انگلستان و١٨ ماه بعد در هلند، تاسيس شد. «آيس سيو» سريعا از تجربيات سايت هاي متخصص امور مالي استفاده کرد و توانست به سرعت مقادير هنگفتي جذب کند: از جمله واريز کنندگان، دانشگاه کامبريج، پليس لندن، ويا کميسيون نطارت و بررسي مالي انگلستان بود که مسئوليت امور مالي دولتهاي محلي را به عهده دارد. به اينها بايد صدها هزار نفر ازمردم عادي را افزود ( سيصد هزار نفر از صاحبان حساب تنها در انگلستان) .

از آنجا که «آيس سيو» همچون موسسه اي مستقل کار مي کند و نه بمثابه نمايندگي بانکي، از لحاظ حقوقي تحت کنترل حکومت ايسلند قرار مي گيرد نه کشورهاي محل استقرارموسسات آن . هيچکس در آنزمان نگران اين مسئله نبود که تعداد کساني که مسئول نظارت براجراي مقررات مالي در ايسلند بودند از ٤٥ نفر- با محاسبه افراد غير متخصص- تجاوز نمي کردند – و اکثر آنها فقط پس از يک دوره کارآموزي در يکي از بانکهاي کشور، کار خود را آغاز کرده بودند. ونيز هيچکس از اين مسئله نگران نبود که در قرارداد ضمانت سپرده ها در چارچوب فضاي مالي اروپا ، اين مردم ايسلند (سيصد وبيست هزار نفر) هستند که در صورت ورشکستگي مسئول بازپرداخت سپرده هاي خارجي شناخته مي شوند.

ابتکار دوم بانکها براي دسترسي به نقدينگي هاي تازه بدون ضمانت آن با دارائي واقعي« نامه هاي عاشقانه» بود.« سه غول خواهر» وام ها ، اوراق مالي و سفته هاي بدهکاران را به بانکهاي منطقه اي کوچکتر فروخته و آنها به نوبه خود اين اوراق را بمثابه ضمانت به بانک مرکزي براي دريافت وام هاي جديد ارائه مي دهند و پس از دريافت نقدينگي آنرا بصورت وام به « سه غول خواهر» برمي گردانند. وام ها ، اوراق مالي و سفته هاي نخست، در بين حرفه اي ها « نامه هاي عاشقانه» ناميده مي شود زيرا فقط يک وعده ساده است و بدون هيچ تضمين جدي. اين شيوه عمل سپس بين المللي مي شود و « سه غول خواهر» شعبه اي در لوکزامبورک تاسيس مي کنند و سپس اعتبارات اين موسسه را به عنوان تضمين به بانک مرکزي اروپا ارائه داده ودر مقابل آن وام مي گيرند و آنرا به ايسلند منتقل مي کنند.

فرو پاشي بانکهاي ايسلند دو هفته بعد از فرو پاشي لهمن برادرز رخ مي دهد. ٢٩ سپتامبر ٢٠٠٨ گليتنير خواستار کمک دولت و بانک مرکزي مي شود، آقاي ادسون(رئيس بانک مرکزي) بمنظور جلب اطمينان دستور باز خريد ٧٥ % از سهام گليتنير را صادر مي کند، که تنها اثرش تشديد نگراني هاست. رتبه اعتباري کشور رو به سقوط مي گذارد، و در همانحال سپرده ها از لاندس بانک و کپتينگ بيرون کشيده مي شود. در نمايندگي هاي خارجي «آيس سيو» نيز بيرون کشيدن وسيع سپرده ها آغاز مي شود. ٧ اکتبر٢٠٠٨ آقاي ادسون تصميم مي گيرد که شاخص برابري کورن را با مجموعه اي از ارزهاي مختلف پيوند دهد. ولي کورون سقوط فاحشي کرده و خزانه دولت بسرعت از ارزهاي خارجي تهي شده بود. بدون کنترل تبادل سرمايه اين شاخص گذاري چند ساعتي بيش نپائيد. با اين وجود اطرافيان حکومت به اندازه کافي وقت داشتند تا کورون هايشان را با نرخ مناسبي تعويض نمايند. طي چند ساعت ميلياردها از کشور خارج شد قبل از آنکه کورون شناور يا بهتر بگوئيم غرق شود. ٨ اکتبر ٢٠٠٨ نخست وزير انگلستان اقاي گردون براون با تکيه بر قوانين ضد تروريستي که حزب کارگر از پارلمان گذرانده بودند، دارائي هاي لاندس بانک در کشورش را توقيف مي کند. بازار بورس، اوراق تضمين شده، ساختمان به همان سر نوشت درآمد متوسط ايسلندي ها دچار مي شوند: سقوط مي کنند.

متلاشي شدن دولت

بدين ترتيب سروکله صندوق بين المللي پول (FMI) در ريکياويک پيدا مي شود تا مديريت بحران را بعهده گيرد. از زمان کمک به انگلستان در سال ١٩٧٦ اين اولين بار بود که صندوق بين المللي پول (FMI)براي نجات اقتصاد يک کشور پيشرفته مي شتافت. صندوق بين المللي پول (FMI) براي تثبيت کورون يک وام ١/٢ ميليارد دلاري پيشنهاد مي کند. و از سوي ديگراز خواسته هاي بريتانيا وهلند پشتيباني مينمايد: براساس دستورالعمل اروپائي در مورد ضمانت سپرده ها ايسلند بايست غرامت لندن ولاهه را بپردازد( اين دو کشور تصميم گرفتند که خود پرداخت سپرده هاي مشتريان «ايس سيو» در کشورشان را بعهده گيرند).

مردم ايسلند که معمولا خون سرد هستند، بخشم آمدند. جنبشهاي اعتراضي بويژه آقايان هارد واودسون، سران حزب استقلال، را نشانه گرفتند و همچنين وزير امور خارجه آقآي گيسلاندوتير ازحزب (ASD) . بارها بين اکتبر سال ٢٠٠٨ و ژانويه ٢٠٠٩ شنبه ها بعد از ظهر هزاران نفربا سنين مختلف در سرما و در ميدان اصلي ريکياويک تجمع مي کردند. تظاهر کنندگان دست در دست هم رنجيري انساني بدور پارلمان مي بستند وبه ساختمان ماست و ميوه پرتاب مي کردند. آنها خواهان استعفاي دولت بودند.

ژانويه ٢٠٠٩ اتحاد بين (ASD) و (PI) شکسته مي شود. « گردشي به چپ» در ايسلند به وقوع مي پيو ندد که تنها نمونه در بين کشورهاي بحران زده است: ژانويه ٢٠٠٩ يک حکومت موقت از سوسيال دمکراتها و حزب جديد و مردمي چپ- سبز (MGV) تشکيل مي شود. در انتخابات آوريل ٢٠٠٩ با وجود اينکه سيستم انتخاباتي تا حد زيادي به نفع (PI) بود، اين حزب فقط ١٦ کرسي پارلمان را بدست می آورد. يعني بد ترين نتيجه انتخاباتي از زمان تاسسيس اين حزب در سال ١٩٢٩.

دولت جديد سريعا وادار شد بدون مهلت بدهي هاي بريتانيا و هلند را بپردازد: اين پيش شرط کمک صندوق بين المللي پول (FMI) بود. همچنين دولت در نظر گرفت که داوطلب عضويت کامل در اتحاديه اروپا و محدوده يورو شود. پس از مذاکرات طولاني در اکتبر ٢٠٠٩ متني توافق نامه اي عملي در مورد پرداخت بدهي هاي ايس سيو به پارلمان ارائه شد: واريز مبلغ ٥/٥ ميليارد دلار معادل ٥/٣ ميليارد يورو يعني ٥٠ درصد توليدات ناخالص ملي ايسلند به خزانه کشورهاي انگلستان و هلند بين سالهاي ٢٠١٦ و ٢٠٢٣.

حزب چپ- سبز (MGV) چند دسته مي شود. وزير بهداشت از اعضاي اين حزب ، از پست وزارت استعفا مي کند و در همانحال ٥ نفر ازنمايندگان معترض بر خلاف توصيه حزب از دادن راي سرباز مي زنند. اين قانون با دشواري ودر فضاي نارضايتي عمومي در ٣٠ دسامبر ٢٠٠٩ از مجلس گذشت بشکلي که رئيس جمهور گريمسون وادار شد که از اعلا م رسمي قانون به اين دليل که مخالف احساسات ملي است خود داري نمايد. در همه پرسي ماه مارس ٢٠١٠ ، ٩٣ درصد راي دهندگان به توافقنامه ايس سيو راي منفي دادند در مقابل ٢ درصد راي موافق. حتي رهبران محلي احزاب سوسيال دمکرات و چپ- سبز (MGV) راي ممتنع دادند. در انتخابات شهرداري ماه مه ٢٠١٠ ريکياويک، تعداد منتخبين سوسيال دمکراتها به ١٩ کرسي کاهش يافت و يک بازيگر کمدي به سمت شهردار ريکياويک انتخاب شد. در ماه اکتبر تظاهرات دوباره شروع ميشود ، حکومت اعتلافي به انتخاب يک مجلس موسسان تن ميدهد که سرانجام توسط ديوان عالي کشور رد مي شود.

موافقت نامه جديدي در مورد بدهي هاي ايس سيو به مبلغ ٤ ميليارد دلار، در آوريل گذشته به همه پرسي گذاشته شد. پس از پيروزي راي «نه» به اين نظر سنجي، عملا اختلافات بين ريکياويک ، لندن و لاهه مي تواند به دادگاه کشيده شود .

بدين ترتيب تاخير انداختن حذف بخشي از بودجه خدمات اجتماعي تا سال ٢٠١١ اجازه تنفسي به اقتصاد داد و تا کنون ايسلند کمتر از ايرلند، استوني وليتواني- که سياست رياضت کشي اقتصادي در آنجا بيداد ميکند- دچار کند شدن فعاليها شده است. بيکاري از ٢ درصد در سال ٢٠٠٦ به ٧ تا ٩ درصد در سال ٢٠٠٩ رسيد ولي در صد مهاجرت – ايسلندي ها ويا ديگر کارکنان اروپائي بخصوص لهستاني ها – به بالا ترين سطح از سال ١٨٨٩ رسيد. با اين وجودحکومت سوسيال دمکرات وسبز تعهد دنبال گيري سياست رياضت اقتصادي را براي سال ٢٠١١ داده اند. حکومت هاي محلي بودجه اي براي پروژه هاي تازه ندارند. در بيمارستانها و مدارس حقوق ها کاهش يافته و اخراج کارمندان آغاز شده است. قانون موقت منع اخراج افراد از منازل واملاک به علت عدم پرداخت اجاره يا بدهي بانکي در آخر سال ٢٠١٠ به پايان رسيد.

تصميم دولت اعتلافي دو حزب PI-PSD در پايان سال ٢٠٠٨ ، در مورد ضمانت نا محدود سپرده هاي بانکي به شهروندان ايسلندي نشان ازدست اندازي نخبگان مالي بر کشوردارد. براي تضنين سپرده هاي ٩٥ درصد از اهالي کافي بود سقف ضمانت ٥ ميليون کرون- معادل ٥٠ هزار يورو تعيين شود. در حالیکه از ضمانت نامحدود بودن سپرده ها فقط ٥ درصد از ثروتمند ترين ساکنين جزيره بهره مي برند و این امر فشار تازه ايست بر بودجه خدمات عمومي کشور. ميشد اينطور فکر کرد که بدليل کوچک بودن ايسلند مسئولين زودتر چشم هايشان را بگشايند، ولي عملا درست برعکس شد. خيلي زود آقاي ادسون دست به « خصوصي سازي» بنيادهاي اطلاع رساني زد. انستيتوي اقثصاد ملي که به مستقل بودن مشهوربود در سال ٢٠٠٢ منحل شد. دستگاه هاي اداري مملکت ترجيح مي دهند به سرويس هاي تحليل وتحقيق خود بانکها مراجعه کنند.

با اينهمه يک پديده تعجب آور است. در ابتدا رشد حباب مالي ايسلند همراه بود با انتشار گزارش هاي انتقادي از جمله از جانب بانک مرکزي. ولي در سال ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ وقتي تهديد جدي شد گزارش ها – ازجمله از سوي صندوق بين المللي پول- لحن شان را ملايم تر کردند . بنيادهاي مالي رسمي همچون بانکها و سياستمداران همگي بر پايه توافقي جمعي يک صدا شدند: شرايط به حدي وخيم شده بود که نمي بايست در مورد آن صحبت کرد تا هراس و وحشت بانکها را بر نيانگيزند.

در اکتبر ٢٠١٠ پارلمان تصميم به تعقيب نخست وزير آقاي هارد بخاطر عدم اجراي وظايفش گرفت. دبير امور جاري مالي، آقاي بلدور گودلکسن(عضو سابق لوکومتيو) در سال ٢٠٠٨ به دو سال زندان محکوم شد، او سهامش در لاندس بانک را چند روز بعد از ملاقات با وزير امور مالي بريتانيا اليسدر دارلينگ در لندن و با سوء استفاده ازاطلاعاتي که در اختيار داشت، فروخته بود.

بدون هيچ مخاطره اي آقاي ادسون به پست سر دبيري روزنامه مورگن بلاو مهمترين نشريه ريکياويک بمنظور پوشش دادن هماهنگ بحران، منسوب شد- بقول يک مفسر مثل آن است که ريچارد نيکسن در طي جريان واتر گيت در راس روزنامه واشينگتن پست قرار گيرد.

١ –

World database of happiness, 2006, http://1 worlddatabaseofhappiness.eur.nl

٢ – « سقوط ليبراليسم» را بخوانيد:

Manière de voir, n° 102, décembre 2008 – janvier 2009

٣ – در بين احزاب مخالف از جمله مي توان حزب سوسيال دمکرات و حزب مرد م عادي را نام برد (Common people’s party, plus à gauche)

٤ – hannes Gissurarson, «Miracle on Iceland », TheWall Street Journal, new York, 29 janvier 2004.

٥ – danske bank, «Iceland : Geyser crisis», Copenhague, 2006

٦ – پس از فروپاشي سپتامبر ٢٠٠٨ ميشکين در خفا عنوان گزارش اش ( ثبات مالي در ايسلند) را تغيير مي دهد از اين پس در معرفي نامه شخصي اش عنوان گزارش چنين مي آيد( عدم ثبات مالي در ايسلند)

٧ – Arthur Laffer, «overheating is not dangerous», Morgunbladid, reykjavík, 17 novembre 2007

٨ – اتحاد متشکل از حزب سوسيال دمکرات، ليست زنان و بخشي از اتحاد مردمي( سابقا، چپ منتقد پيمان هاي ناتو و ورشو).

 


کليه حقوق براي نشريه لوموند ديپلوماتيک محفوظ است
© 2003 – 2000 Le Monde diplomatique