به کمیته ی تعیین دستمزد: بودن یا نبودن

نان كه مي خورم

با خميرهايش

وصل به فردا مي كنم –

بودن را!

يك چنين سست

تار و پودي –

ديده اي؟

دست مريزادم بگو

من –

زنده ام.

فلزبان/ بهمن 89

http://kanoonmodafean.blogspot.com/2011/04/blog-post.html