براسب بی پروای رویا

براسب بی پروای رویا

نوشته ای که در پیش رو دارید، دومین بخش از مجموعه ای است که خواهیم کوشید در ٓان، تصویری از زنان کمونیست عرضه کنیم. هدف دو گانه است. این زنان، در دو جبهه سانسور شده اند. بورژوازی به خاطر دشمنی با ایده ها و مبارزات شان، ٓانان را نفی می کند. یا اگر ٓانقدر برجسته اند که انکارشان ممکن نیست، تحریف شان می کند. نگرش مردسالارانه در جنبش انقلابی و کمونیستی
نیز به دلیل ٓان که زن بوده اند، اغلب در موردشان سکوت کرده است.