سياسی

دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۹

Download_hafteh_gahnameh_09

تحلیل طبقاتی، تاریخ و رهایی

جمهوری خلق چین در تحول مدام – اندیشه هائی راجع به اقتصاد سیاسی کشور در حال توسعه سوسیالیستی چین

جهانی‌کردن تولید و تجارت و بحران در اقتصاد جهانی

جهانی‌کردن تولید و تجارت و بحران بی‌کاری

از مکتب وابستگی تا نظریه‌ی نظام جهانی

سایه های خونین خشونت درجوامع نئولیبرالی

مارکس و کینز

توتم و تابو

معرفی کتاب ژیژک در باره لنین، روبسپیر و مائو

نامه‌ای از مارکس به فویرباخ

مانیفست جنگ از کمیته نوبل در اسلو

آشنائی با مفهوم جنبش کارگری

دایرالمعارف روشنگری جمهوری خلق چین در تحول مدام – اندیشه هائی راجع به اقتصاد سیاسی کشور در حال توسعه سوسیالیستی چین .

طرفدارن حقوق بشر یا آتش بیار جنگ علیه ایران

ابزارهای معاصر از خود بیگانگی کار

تبت در رویای دیگران

طرد سرسختانه نظمی که دیگر پایدار نیست – رهیدن از این دام

هیچ کس مجبور نیست تن به رذالت دهد

کنش، بی کنشی، از خود بیگانگی یک خوانش از دست نوشته‌های فرانک فیشباخ

ترور بر علیه کارگران موج فشار بر علیه اتحادیه های کارگری عراق ـ راه برای خصوصی سازی هموار شده است

سرمایه داری و از خود بیگانگی

یارانه ها، تلاشی برای یک ارزیابی واقعی

آشنائی با مفهوم جنبش کارگری

طبقه کارگر

خود آموز خود اندیشی

پیدایش حماقت –مکس هورکهایمر. تئودور آدورنو

خدامراد فولادی شعرِمن

تحریم و آینده‌ی کارگران ایران -فریبرز رییس‌دانا