دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۷

Download_hafteh_gahnameh_07

آشنائی با مقوله جنگ

روی‌کردی مارکسیستی به مارکسیسم

بحران ساختاری اقتصاد جهان: فردا خیلی دیراست….

درباره کمونیسم

زنان در بازار کار ایران

بحث مقدماتی درباره سیرسرمایه‌داری در پایان قرن ۲۰

در راه یک برنامه مطالعاتی پیرامون گذار به سوسیالیسم

رشد آزاد فردی و حقوق بشر از دیدگاه مارکس

ادبیات واقع‌گرا

در باب ضرورت هنر در دوران ما

سوسیالیزم یا نئولیبرالیزم

آشنائی با جهان بینی طبقه کارگر: ماتریالیسم دیالک تیکی و تاریخی

ماتریالسم تاریخی چیست ؟

فروید همچنان زنده است

نامه‌ای از گرامشی،در سال چهارم زندانش

دیالکتیک آزادی در عصر “مطلق” ها

چرائی و ضرورت سوسیالیسم در مرحله گذار طولانی

خانه کارگر تهدیدی دایمی علیه جنبش کارگری: غفلت جایز نیست

کار، طبقه و انقلاب در بن بستهای التقاط ذهنی