دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۶

Download_hafteh_gahnameh_06

درس هایی از مارکسیسم و درنگی بر اندیشه ی قد کوتاهان

چاوشی بنام انقلاب اکتبر !

چه باید کرد (با لنین)؟

دفاع از لنین یعنی وفاداری به‌آموزشهایش درحرف ودرعمل

آنتی لنینیسم آنتی کمونیسم است

بوم شناسی تخریب

امر واقع لکانی- تلویزیون

شبکه نظامی – صنعتی ــ رسانه ای انحصاری : مثلث امپراطوری نظام جهانی سرمایه

بختیار: اسطوره و واقعیت و سوزاندن فرصتی تاریخی

رزا لوگزامبورگ: انقلابی پر‌شور، روزنامه‌نگار و جدل‌گرا

زنان بی‌زبان – در باب هژمونی زبان مردسالار و تضییع حقوق زنان

مفهوم طبیعت نزد گرامشی