دفتر گاهنامه مجله هفته شماره ۲

Download_hafteh_gahnameh_02

دفتر مارکسیسم 
و 
دشمنان آن

ریشه های ناساز نمایی در اندیشه ی «مارکسیسم»غربی

تقلب توانگر کند مرد را!

(آن گاه که هدف وسیله را توجیه می کند)

در پوششِ نامی دروغین ( پارادوکس در ایدئولوژی حزب کمونیست کارگری)