سياسی

بیانیۀ فیدل کاسترو

 

ترجمه توسط حمید محوی

زنده باد فیدل کاسترو

پاینده باد کوبا

فیدل می گوید:

شجاع باشیم و بخواهیم که تمام سلاح ها،

اتمی و غیر اتمی،

و هر آنچه که برای جنگ به کار می رود

باید نابود شود.

بین 12 و 15 اکتبر 2010 فرماندۀ کل قوای کوبا، فیدل کاسترو با میشل شوسودوسکی، مدیر مرکز پژوهش در مسائل جهانی سازی و سر دبیر وب سایت «پژوهش جهانی» (1) ملاقات طولانی و پر باری داشتند. این گفتگو ها به مصاحبه ای طولانی انجامید که در آینده منتشر خواهیم کرد. امروز سایت ما (2) پیغام فیدل کارسترو را علیه جنگ اتمی را از طریف ویدئو منتشر می کند.

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=21544

هاوانا اکتبر 2010


بیانیۀ فیدل کاسترو

وقوع جنگی نوین، و استفاد ه از سلاح های اتمی به معنای پایان بشریت خواهد بود. چنین نتیجه ای مطابق بر پیش بینی دانشمند بزرگی در حد آلبرت آنشتاین است که قابلیت تخریب را تا میلیون ها درجۀ حرارت ارزیابی کرده است که تحت چنین شرایطی هر چیزی را در شعاع گسترده ای به بخار تبدیل می کند. دانشمند بزرگ این سلاح را برا ی جلوگیری از پیش دستی رژیم نازی برای دستیابی به چنین سلاحی اختراع کرد.

تمام دولت ها، در هر کشوری مسئول حفاظت از حق زندگی برای تمام ملت ها یعنی مجموع تمام ملت هایی هستند که روی کرۀ زمین زندگی می کنند.

امروز قویا خطر چنین جنگی که در آن از سلاح های اتمی استفاده شود وجود دارد و من هیچ تردیدی ندارم که حملۀ ایالات متحدۀ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، به شکا اجتناب ناپذیری به جنگ اتمی در سطح جهانی تبدیل خواهد شد.

تمام ملت ها موظف به درخواست از رهبران سیاسی کشورشان هستند که به حق بنیادی آنها برای زندگی احترام بگذارند. وقتی که زندگی هم نوع، و هم میهنان و گرامی ترین موجودات در چنین خطری قرار می گیرد، هیچکس حق ندارد بی اعتناء باقی بماند و حتی یک دقیقه در این فراخواست برای احترام به بنیادی ترین حق تأخیر کند. زیرا که فردا خیلی دیر خواهد بود.

آلبرت آنشتاین این موضوع را به روشنی بیان داشته است : «نمی دانم در جنگ جهانی سوّم از چه سلاح هایی را به کار خواهند برد، ولی می دانم که در چهارمین جنگ از چماق و سنگ استفاده خواند کرد» به سادگی می توانیم آن چه را که او می خواست بگوید درک کنیم، و حق کاملا با او است، به شرط این که هنوز فردی برای به دست گرفتن چماق و سنگ باقی مانده باشد.

رهبران سیاسی و نظامی ایالات متحد هبی وقفه می گویند که جنگ از خسارات جانبی جلوگیری خواهد کرد، تا بر اساس مرگ بی گناهان را توجیه کنند. در جنگ اتمی، خسارات جانبی زندگی بشریت خواهد بود، زندگی تمام بشریت.
شجاع باشیم و بخواهیم که تمام سلاح ها، اتمی و غیر اتمی، و هر آنچه که برای جنگ به کار می رود باید نابود شود.

 

Fidel Castro Ruz

Le 15 octobre 2010

پانوشت

Global Research1)

mondialisation.ca 2)

منبع :

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=21544

گاهنامۀ هنر و مبارزه

2 نوامبر 2010