بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد

گ. سنگزاد
به مناسبت رجزخوانی های

جورج بن جورج در آستانه حمله بر عراق

دایرة المعارف روشنگری

«محمد خاتم الانبیاء بود
و لذا
انتظار پیامبری دیگر،
بیهوده خواهد بود.»

پدرم گفته بود.

« محمد میزبان مستمر روح القدس
ـ پیک خجسته خدا ـ
بود
و در عین بی سوادی،
راوی فروتن آیه های شعرگونه قرآن.»

شنیده بودم، از پدرم،
که
اهل حدیث بود.

*****

قرن بیست و یکم
دمیده بود، چون صبحی بی خورشید

و من
ـ آواره هماره تاریخ ـ
ـ مغلوب و بی پناه و غمآلود ـ

شاهد ظهور پیامبری دیگر بودم :
دلقکواره ای چندش آور و نفرت بار.

تاجر نفتی از طوایف تگزاس
ویسکی به دست و مسلسل بدوش
ـ یادآور حرامیان ابله خون آشام ـ

*****
به ادعای پیامبری برخاسته بود
و بردگان نوین را
حکم جهاد مقدس می داد
ـ بی پروا ـ

و با تانک و توپ و هواپیما
ـ قانون آزموده جنگل ـ

نظم نوینی را پی افکندن می خواست، ضحاکوار
بر ملاطی از خون و استخوان و عزم جوانان.

*****
هرگز زمین
ـ این مام شرمگین ـ
چنین

بی عصمت و تهوع آور و رسوا نبوده است!

هرگز بشر
ـ این اشرف یگانه موجودات ـ

این گونه بی پناه
این گونه بی امید و ذلیل و زمینگیر
تبر
بالا نبرده است،
بر ریشه های پاکی و زیبائی!

تنها تر از زمین
قلب بزرگ تو ست،
ای آرزوی زلال رهائی!

قلب بزرگ تو ست!
قلب بزرگ تو ست!

پایان