سياسی

از کمونیست‌ها و نژاد پرستان ـ سر در گمی در سایت PI-News و یا مینا احدی و سایت نژاد پرستان

از کمونیست‌ها و نژاد پرستان ـ سر در گمی در سایت PI-News

و یا مینا احدی و سایت نژاد پرستان (۱)

نوشته آریو ابراهیم پور میرزائی

منتشر شده در تسایت آنلاین zeit online

مترجم بیژن سهروردی

روی سایت نژادپرستانه و خارجی ستیز «Politically Incorrect» دوستی ویژه ای شکل گرفته است. در سایت مذکور اخیراً و به طور رسمی «مقاله‌ – فراخوانی!» از مینا احدی (از رهبری «حزب کمونیست کارگری ایران») و منتقد «اسلام» تحت عنوان «انقلاب در ایران به یاری شما نیاز داردانتشار یافته است.

روی سخن فراخوان ایشان با مرتجعین، خارجی ستیزان و اسلام ستیزان یعنی خوانندگان سایت مذکور که به عنوان “PI-News” هم معروف است می باشد.

فراخوان مینا احدی در کنار ادعا های بی پشتوانه، نشان دهنده بی اطلاعی نویسنده از اتفاقات داخل ایران است.

هدف مقاله بخصوص بی‌اعتبار ساختن اسلام است تا کمک واقعی به سبز ها ویا جنبش دمکراسی خواهانه مردم ایران (که خود این جنبش نیز تحت تأثیر اسلام قرار دارد) .حامیان جنبش سبز از «پشتیبانی» ایشان از این جنبش نه تنها راضی نیستند بلکه حمایت مینا احدی نویسنده سایت “PI-News” را بشدت رد می کنند.

قضیه زمانی جالب می‌شود که در همین سایت راسیستی و ضد خارجی اعلام و تبلیغ می‌شود که مینا احدی از سوی «سازمان جوانان دمکرات مسیحی آلمان» برای سخنرانی و بحث و گفتگو به شهر «آشافن بورگ» دعوت شده است.

با توجه به شدت گیری فعالیت‌ها و همکاری‌های مینا احدی با طیف راست افراطی و ضد خارجی اروپا، پیشنهاداتی مبنی بر چشم‌پوشی از دعوت مینا احدی به عنوان سخنران به برگزار کنندگان این جلسه یعنی «سازمان جوانان دمکرات مسیحی آلمان» و «حزب دمکرات مسیحی آلمان» داده می شود. (پس از انتشار این مطلب به علت پیدا نشدن جای مناسبی برای سخنرانی جلسه لغو شد!! کلیسای St. Gertrud از در اختیار نهادن سالن سخنرانی سرباز زد و علتش را هم سازماندهی تعزیه گردانی اسلام ستیزان افراطی و راست های افراطی معروف به Pax Europa اعلام کرد – مترجم ).

مضحک این است احدی خود را نه تنها«منتقد اسلام» که کمونیست هم می شمارد، تا اینجا قضیه مطلب جدیدی نیست اما ماجرا آنجا جالب می‌شود که پایه‌های ایدئولوژیک و تبلیغاتی «Politically Incorrect» (جریان راسیست و مرتجعی که خانم احدی مقاله در آن می نویسد) بر چپ و کمونیست ستیزی استوار بوده و مدعی قصه خطر رشد چپ و رادیکال تر شدن آن در اروپا هستند.

از نظر نویسندگان« Politically Incorrect» سایتی که مینا احدی با آنان همکاری می‌کند «حزب سوسیال دمکرات آلمان»و «حزب سبزهای آلمان» فرقه های «چپ افراطی» محسوب می شوند.

سؤال اینجا است: نظر نویسندگان« Politically Incorrect» در مورد «حزب کمونیست کارگری» چیست؟

اسلام ستیزی و دشمنی با اسلام گویا دو جریان «ظاهرا» متفاوت رابه هم پیوند میزند، دو جریانی که در نگاه اول با هم نباید ارتباطی داشته باشند! (اما تنها در نگاه اول!! – مترجم) .

اصل مقاله به آلمانی

توضیحات مترجم:

نگاه کنید به سایت همکاران خانم احدی « Politically Incorrect»

http://www.pi-news.net/wp/uploads/2010/05/mohamed4.jpg

http://www.pi-news.net/2010/07/geert-wilders-kommt-am-2-oktober-nach-berlin

http://www.pi-news.org سایت به زبان انگلیسی

(۱) تیتر دوم از مترجم است