گوناگون

رهبر جهان

خدامراد فولادی

رهبر جهان

گفت :

من برای رهبری جهان امادگی دارم

و این ادعا نبود

دزد نیست ؟

فریبکار نیست ؟

قاتل نیست ؟

روی هیتلر را

سفید نکرده ؟

دست گوبلز را

از پشت نبسته ؟

فرهنگ واژگان اش

سیاه را سفید

سفید را سیاه

معنی نمی کند ؟

« سامری »پیش اش لنگ نمی اندازد ؟

جهان را روی شاخ گاو

نمی گرداند ؟

با همین اسب چوبین

که ریشخندش می کنید

کاینات را درننوردیده

به سرعت خیال ؟

اقتصاد را

با چند تا صفر بی ارزش

در کنار یکِ بزرگ

با مشت اهنین سیاست

نمی چرخاند ؟

با این همه حسن

که یکجا دارد

ایا تنها گزینه ی تان نیست

برای رهبری جهان وارونه ای

که ساخته اید

برای بشر

صاحبان سرمایه ؟

تیر ١٣٨٩