حکومت بانک ها

Serge HALIMi

دبیر هيئت تحريريه لوموند ديپلوما تيک

برگردان:
Mitra SHABANI ميترا شعباني

وقاحت سوداگران مالي، اعتراضات گستردۀ مردم جهان را بر انگيخته و دولتها را ناچارساخته است تا قدري از محافل مالي فاصله بگيرند. پرز يدنت باراک اوباما، در روز بيستم ماه مه گذشته، بانکداران مخالف طرح قانوني جديد خويش درجهت نظارت دولت بروال استريت را« دارو دستۀ گروه هاي فشار» خواند. آيا قانون را همچنان امضاء کنندگان چک ها خواهند نوشت؟

روز دهم ماه مه امسال، ٧٥٠ ميليارد يورويي که به کورۀ سوداگري واريز شد، خاطرسهامداران بانک « سوسيته ژنرال» راآسوده و ٨٩,٢٣ % سود عايدشان کرد. در همان روز، نيکولا سارکوزي رئيس جمهورفرانسه اعلام نمود که کمک هزينۀ استثنائي ١٥٠ يورويي به خانواده هاي کم بضاعت، بنا بر ملاحظات صرفه جويانه دربودجه کشور، متوقف خواهد شد. بدين ترتيب، هر بحران مالي ، تابعيت حاکميت سياسي از خلق و خوي سهامداران را بيش از پيش آشکار مي سازد. هر چند سال يکبار، به لطف دموکراسي، منتخبين مردم آنان را فرا مي خوانند تا به احزابي رأي دهند که ضررشان به «بازارهاي مالي» نرسد.

دولتمردان ازترس بي آبرويي ديگرحتي جرئت دفاع از منافع ملي راندارند. کافيست که باراک اوباما، دردفاع ازمقررات مالي مورد نظر خود، به گلدمن ساکس حمله کند تا جمهوريخواهان چرتکه بدست بگيرند ودر يک فيلم تبليغاتي (١) فهرست کمک هاي « شرکت» به رئيس جمهور و رفقاي سياسي وي را رديف کنند: « دموکراتها: ٥,٤ ميليون دلار. جمهوري خواهان: ٥,١ ميليون دلار. سياستمداران با قدرت هاي مالي سرنزاع دارند ونه با ميليون ها دلاري که وال استريت به جيبشان ميريزد.» وقتي محافظه کاران در انگلستان، به بهانه حمايت از قدرت خريد خانواده هاي فقير، با تثبيت يک نرخ حداقل براي الکل مخالفت مي کنند، حزب کارگرآنراخوش خدمتي به مالکين سوپر مارکت هاي بزرگ مي خواند ، که الکل برايشان محصول جلب و رضايت مشتري، بويژه نو جوانان است، که آبجو حتي ارزان تر از آب معدني بدستشان ميرسد. و بالاخره، بر کسي پوشيده نيست که حذف آگهي هاي تبليغاتي از شبکه هاي تلويزيوني دولتي توسط نيکولا سارکوزي، بيش ازهرچيزموهبتي است براي تلويزيون هاي خصوصي به سرکردگي دوستان ايشان: ونسان بولوره، مارتن بوئيگ، وغيره تا بي دردسرغنائم حاصل از تبليغات راميان خود تقسيم کنند.

اين شک و شائبه ها در تاريخ سابقه اي طولاني دارد. چه بسيارواقعيات نفرت باري که تنها بايک « تا بوده همين بوده» از کنارشان گذشته ايم. بي ترديد، در سال ١٨٨٧ ، ژول گروي، داماد رئيس جمهور وقت فرانسه، از قبل قوم و خويش اليزه نشين خود، سود سرشاري در تجارت کالا هاي خانگي برد. درآغاز قرن بيستم، استاندارد اويل بسياري از دولت هاي آمريکا را در خدمت خود داشت. و يا ، دررابطه با سلطۀ بلا منازع محافل مالي، ازسال ١٩٢٤ از « اتفاق آراء صاحبان اوراق قرضه» يا طلبکاران بدهي هاي دولت آن زمان، که به «سد مالي» شهرت داشتند، صحبت مي شد. با گذشت زمان اما، رفته رفته، قوانيني در جهت کنترل نقش سرمايه در حيات سياسي وضع شدند. وحتي در آمريکا : طي « عصر پيشرو» ( ١٨٨٠ تا ١٩٢٠ ) ويا پس ازرسوايي واتر گيت ( ١٩٧٤) ، و هرباربدنبال بسيج سياسي فراگير. و اما در رابطه با« سد مالي»، در فرانسه پس از آزادسازي کشوراز اشغال آلمان هيتلري، محافل مالي تحت کنترل دولت قرار گرفتند. در مجموع اما، اين مسأله « هميشه بدين روال بوده است»، اما مي توانست هميشه بدين روال نباشد.

و ياباز به روالي ديگرباشد… در جهت معکوس. از سي ژانويه ١٩٧٦، ديوان عالي کشور آمريکا، چندي از موازين کليدي مصوب کنگره، در جهت تحديد نقش پول در سياست را باطل اعلام نمود ( حکم باکلي عليه والئو). و انگيزه قضات چه بود؟ « آزادي بيان را نميتوان به بهانۀ امکانات مالي فرد در شرکت در مباحثات سياسي، محدود نمود.» به عبارت ديگر، کنترل هزينه هاي انتخاباتي ، همانا به منزلۀ خفقان است… در ژانويه گذشته، دامنۀ اين حکم چنان وسعت گرفت که شرکت ها مجاز شمرده شدند تا هر چه دلشان ميخواهد براي پيروزي ( ويا شکست ) يک کانديدا خرج کنند. واما در ديگر نقاط جهان ، بيست سالي است که آپاراچيک هاي شوروي سابق به اربابان صنعتي بدل شده اند، کارفرمايان چين جايگاه ويژه اي در بطن حزب کمونيست اين کشوردارند، نخست وزيران، وزرا و نمايندگان کشورهاي اروپايي به شيوه آمريکايي ها در تکاپوي نقل وانتقال خويش به « بخش خصوصي» هستند، و روحانيون ايراني و نظاميان پاکستاني مست از بادۀ زد و بند ها(٢) . لغزش طمع جو يانه بار ديگرخط مشي زندگي سياسي جهان را تعيين مي کند.

در بهارسال ١٩٩٦ ، پرزيدنت ويليام کلينتون، در پايان اولين دوره رياست جمهوري بسيارضعيف خود، و در تدارک مبارزه براي انتخاب مجدد، به کمک مالي احتياج داشت. از اينرو دست به ابتکاراتي زد مانند اهداي هدايايي چون گذراندن يک شب در کاخ سفيد، مثلا در« اتاق خواب لينکلن»، به حاميان سخاوتمند حزب دموکرات. امااز آنجا که هم خوابي با « آزادي بخش کبير» از عهدۀ جيب هاي خالي بر نمي آيد، و اين امر لزوما رؤياي جيب هاي پر هم نيست، تنقلات ديگري نيز به حراج گذاشته شدند. ازآنجمله « صرف قهوه» با رئيس جمهوردر کاخ سفيد. و حاميان بالقوه حزب دموکرات، دست جمعي با وزراي مسئول خويش ملا قات کردند. سخنگوي کلينتون، لاني ديويس، ساده لوحانه اظهار داشت که منظور« شناخت بهترمسائل صنايع مورد نظرتوسط مسئولين مربوطه» (٣) بود. ظاهرا يکي از همين « کا فه هاي کار» است که چند ميليارد دلاري خرج روي دست اقتصاد جهاني گذاشته، باعث صعود ناگهاني اقراض کشور ها شده، و به نابودي ده ها ميليون شغل ختم شده است.

در سال ١٩٩٦ بيل کلينتون براي تامين هزينه هاي انتخاباتي خود بانکداران را به صرف قهوه در کاخ سفيد دعوت نمود

بدين ترتيب، روز١٣ مه ١٩٩٦ ، چند تن از بانکداران عمدۀ ايالات متحده، ملا قاتي نود دقيقه اي در کاخ سفيد با اعضاي اصلي دولت آمريکا داشتند. در کنار پرزيدنت کلينتون، رابرت روبن، وزيراقتصاد، جان هاوک، معاون وي در امورمالي، و اوژن لودويگ ، مسئول مقررات بانکي حضور داشتند. بنا به مشيت الهي، ماروين روزن، خزانه دار حزب دموکرات نيز در اين جلسه شرکت داشت. در اين نشست، به گفتۀ اوژن لودويگ سخنگوي دولت، « رؤساي بانک ها در مورد قوانين آتي بحث وگفتگو نمودند، و از آن جمله از ميان بردن سد ميان بانک ها و ساير نهاد هاي مالي .»

NEW DEAL، آبديده ازتجربۀ بحران سال ١٩٢٩، بانکهاي پس اندازرا ازريسک بي محابا درمال مردم منع کرده بود، تا دولت ناچار نشود که براي نجاتشان از خطر ورشکستگي و عواقب دردناک آن براي مشتريان بيشماراين بانک ها وارد عمل شود. اين قانون ( گلاس استيگال) ، که در سال ١٩٣٣ به امضاء پرزيدنت فرانکلين روزولت رسيده وتا سال ١٩٩٦ همچنان پابر جا بود، به مذاق بانکداران، طالب سود هرچه بيشترازمعجزۀ « اقتصاد نو»،خوش نمي آمد. و « کافۀ کار» بايد اين دلخوري را به رئيس جمهور آمريکا، درست در زماني که وي نيازمند کمک مالي بانک ها براي انتخاب مجددش بود، يادآوري ميکرد.

چند هفته پس از ديدار کاخ سفيد، خبرگزاري ها اعلام کردند که وزير اقتصاد مجموعه اي قانوني به کنگره مي فرستد که « مقررات بانکي حاکم از شش دهۀ پيش را زير سؤال برده، و به بانک هاي پس انداز امکان مي دهد تا بطور گسترده در شرکت هاي بيمه، بانک هاي تجاري و بازار سهام سرمايه گذاري نمايند.» دنباله ماجرا بر کسي پوشيده نيست. الغاء قانون گلاس استيگال، در سال ١٩٩٩ ، سه سال پس از انتخاب مجدد کلينتون، تا حدي به لطف خزانۀ جنگي او، به امضاء وي رسيد. (٤). امري که عيش و نوش سوداگران مالي سال هاي ٢٠٠٠ را در پي خواهد داشت ( پيچيدگي فزايندۀ کالاهاي مالي، وام هاي Subprimes و غيره) وبحران اقتصادي سال ٢٠٠٨ را شتاب خواهد بخشيد.

در واقع، « کافۀ کار» سال ١٩٩٦ ( جلساتي از اين دست صد و سه باردرهمان دوره زماني و در همان محل برگزار شدند) تنها تأئيدي بود براين واقعيت که عقربه ها به سمت منافع بانکها خم شده اند. اين کنگره با اکثريت جمهوري خواه بود که بنا بر ايدئولوژي ليبرال و اميال « حاميان هنرپرور» خود، قانون گلاس استيگال را مدفون ساخت. چرا که دلار هاي بانک ها سبيل نمايندگان جمهوري خواه را نيز چرب کرده بود. ودولت کلينتون، با «کافۀ کار» و يا بدون «کافۀ کار»، در حاليکه وزير اقتصاد ش، روبن، از رؤساي سابق گلدمن ساکس بود، نمي توانست مدت زيادي در برابرالويت هاي وال استريت دوام آورد. درست مثل هانري پولسون، رئيس خزانه آمريکا در زمان بحران سال ٢٠٠٨ . پولسون، پس ازبه خاک سپردن شرکت هاي بير استيرنز و مريل لينچ – دو رقيب گلدمن ساکس- ، آمريکن انترناشنال گروپ را از ورشکستگي نجات داد، امري که مي توانست دامن گير بستانکار اصلي وي شود…يعني گلدمن ساکس.

چگونه شهروندان که اکثريتشان ثروتي ندارند، سيطرۀ سرمايه داران، وکلاي مالي و بانکداران، برنمايندگان منتخب خويش را مي پذيرند، تا جايي که قدرت سياسي بجاي مقاومت بنام مشروعيت دموکراتيک، به عامل تحکيم تناسب قواي اقتصادي بدل شده است ؟ چرا اغنيا هنگامي که خود به قدرت سياسي دست مي يابند خود را مجاز مي شمارند تا ثروت خويش را به رخ بکشند؟ و مدعي شوند که دفاع از منافع خصوصي اقشار ممتاز، يگانه مرجع قدرت فعل ( سرمايه گذاري) ويا منع ( انتقال سرمايه)، در جهت منافع همگاني بوده، و لذا بايد مرتب از آنان دلجويي نمود ( « جلب اطمينان بازار هاي مالي») و مانع گريزآنان شد ( منطق « سپر مالياتي» )؟

اين پرسش ها ما را به اشاره به مورد ايتاليا ميرساند . در اين کشور، نمي توان گفت که يکي از ثروتمند ترين مردان کرۀ زمين در حزبي نفوذ کرده، بلکه وي به منظور دفاع از منافع خويش، حزب خودرا آفريده است: Forza Italia. در روز ٢٣ نوامبر ٢٠٠٩ ، روزنامۀ رپوبليکا ليست ١٨ مادۀ قانوني که از سال ١٩٩٤ تا کنون در جهت منافع امپراطوري تجاري سيلويو برلوسکوني ، و يا امکان دادن به وي به گريز از تعقيب قانوني به تصويب رسيده اند را منتشر ساخت. در کشوري ديگر، فرانسيسکو دال آناس، وزير دادگستري کوستاريکا، هشدارمي دهند که اين روند وارد مرحلۀ تازه اي شده است: « کارتل هاي مواد مخدر احزاب سياسي را تصرف خواهند کرد، مخارج مبارزات انتخاباتي آنان راخواهند پرداخت، و سپس کنترل قوۀ مجريه را بدست خواهند گرفت.» (٥)

افشا گري هاي (اخير) روزنامۀ لا رپوبليکا، در عمل چه تأثيري بر سرنوشت جناح راست ايتاليا داشته است؟ با توجه به پيروزي آنان در انتخابات ايالتي ماه مارس گذشته، هيچ . لذا بنظر ميرسد که سستي متداول اخلاق سياسي، ديگرشهروندان را به فساد دولت ها عادت داده است. وقتي منتخبين مردم شب و روز ازمنافع اليگارشي جديد دفاع مي کنند و يا درتلاشند تا در رأس هرم مالي به آنان بپيوندند، ديگرشکايت راچه حاصل؟ به گفتۀ کم و بيش دقيق جان مک کين، کانديداي سابق حزب جمهوريخواه، « فقرا به احزاب سياسي کمک مالي نمي کنند». وي اکنون عضو گروه هاي فشار وابسته به بانک ها شده است.

سرنوشت بسياري از مردم، از طريق صندوق هاي بازنشستگي، نا خواسته با محافل مالي پيوند خورده است

بيل کلينتون، تنها در اولين ماه پس از ترک کاخ سفيد به اندازه کل در آمد پنجاه و سه سال عمر خويش عايدي داشت. گلد من ساکس براي چهار سخنراني، ٦٥٠ هزار دلار به او دستمزد داد. تنها يک سخنراني در فرانسه ،٢٥٠ هزار دلار، از سوي سيتي گروپ نصيب وي نمود. درآمد خانواده کلينتون در آخرين سال رياست جمهوري وي، ٣٥٧ هزار دلاراعلام شده بود؛ اين رقم از سال ٢٠٠١ تا ٢٠٠٧ به ١٠٩ ميليون دلار بالغ خواهد شد. اکنون، از شهرت و مناسبات حاصل ازيک دوره اشتغال سياسي مي توان بويژه پس ازاتمام آن سود برد. مشاغل سودمندي چون عضويت در هيئت مديرۀ شرکت هاي بخش خصوصي و مشاورت بانک ها، جايگزين مناصب سياسي مختوم مي شوند. و از آنجا که حکومت کردن همانا دور انديشي است…

اما گرايش به « بازنشستگي گرم ونرم» را ديگر نمي توان تنها با امتيازاتي چون عضويت مادام العمر در بطن اقشار مسلط توجيه نمود. اکنون شرکت هاي بزرگ خصوصي، نهاد هاي مالي بين المللي و سازمان هاي غير دولتي وابسته به شرکت هاي چند مليتي، گاه بيش از دولت ها، مرجع قدرت وتسلط فکري هستند. در فرانسه نيز وجهۀ محافل مالي از سويي و آرزوي يک آينده طلايي براي خود از سوي ديگر، تعدادي از شاگردان سابق مدرسه عالي امور اداري ( ENA ) ، دانشسراي عالي و يا مدرسۀ پلي تکنيک را از راه رسالت خدمت به منافع ملي منحرف ساخته است. آلن ژوپه، نخست وزير سابق فرانسه، فارغ التحصيل مدرسۀ عالي امواداري و دانشسراي عالي، اعتراف مي کند که وي نيز دچار چنين وسوسه اي بوده است: « ما همگي مسحورشده بوديم، منجمله و با عرض معذرت، رسانه ها. گولدن بويز، محشربودند! جوانان بورس لندن که جلوي کامپيوترشان ظرف چند لحظه، ميليارد ها دلاررا جا به جا مي کردند و هرماهه صدها ميليون يورو در آمد داشتند، همه مسحور آنان بودند! […] راستش نمي توانم انکار کنم که من هم گهگاه به خود مي گفتم : شايد اگرمن هم همين راه را رفته بودم، امروز وضعيت متفاوتي داشتم.» (٦)

ايو گالان، وزيرتجارت سابق فرانسه، برعکس، « بدون کوچکترين عذاب وجدان»، رياست شرکت بوئينگ فرانس ، شرکت رقيب اير بوس فرانسه، را پذيرفته است. مطلقا هيچ عذاب وجداني نيز براي کلارا گي مارد، همسر هروه گي مارد، وزير سابق اقتصاد، امور مالي و صنايع، که پس از پست هاي مهم در وزارت اقتصاد، و سپس نمايندگي سيار در امور سرمايه گذاري بين المللي، اکنون رئيس کل شرکت جنرال الکتريک در فرانسه است. وجدان کريستين آلبانل که مدت سه سال وزير فرهنگ و ارتباطات جمعي بود نيز آرام است. وي از ماه آوريل امسال همچنان مشغول به ارتباطات است اما اينبارارتباطات شرکت تلفن فرانسه …

نيمي از سناتور هاي سابق آمريکا اکنون عضو گروه هاي فشاروغالبا در خدمت شرکت هايي هستند که زماني تحت کنترلشان بوده اند. اين امر همچنين در مورد ٢٨٣ عضو سابق دولت کلينتون و ٣١٠ عضو سابق دولت بوش صدق مي کند. در ايالات متحده، درآمد نا خالص سالانه گرو ه هاي فشار به ٨ ميليارد دلار در سال بالغ مي شود. رقمي هنگفت، اما با باز دهي استثنائي! بطور مثال، در سال ٢٠٠٣ ، نرخ ماليات بر سود حاصل درخارج از کشور براي شرکت هاي سيتي گروپ، جي پي مورگان چيس، مورگان استانلي و مريل لينچ، از ٣٥% به ٢٥.٥% کاهش يافته است. صورتحساب گروه هاي فشار: ٥.٨ ميليون دلار. بهره حاصل از کاهش ماليات اين شرکت ها: ٢ ميليارد دلار. عنوان قانون مربوطه: « قانون ايجاداشتغال در آمريکا» (٧)…به گفته آلن منک، فارغ التحصيل مدرسه عالي امور اداري، مشاور (داوطلب) نيکلا سرکوزي و (جيره خوار) چند تن از اربابان بزرگ فرانسه: « منافع عمومي رامي توان در جايي ديگر از درون دولت ، و چه بسا درشرکت هاي بزرگ تأمين نمود . » (٨) منافع عمومي، مسأله اينست.

آفت جاذبۀ شرکت هاي خصوصي ( و دستمزد هاي کلان آن) به جناح چپ نيز سرايت کرده است. بنا به گفته فرانسوا هولاند، در سال ٢٠٠٦ ، زماني که وي دبير اول حزب سوسياليست بود، « در سال ١٩٨١ زماني که جناح چپ به قدرت رسيد، يک بورژوازي عالي جديد روي کار آمد. […] کادر هاي جديد سرمايه داري تربيت شده دولت بودند. […] آنان که درفرهنگ خدمت به مردم پرورش يافته بودند، اينباربه منزلت نو کيسه گي دست يافتند، وبا زبان سياستمداراني که سرکارشان گذاشته بودند آشنا يي داشتند.» (٩ ) سياستمداراني که به نوبه خود راه آنان را در پيش گرفتند.

اکنون قباحت مسأله بسيار تعديل شده است چراکه از راه صندوق هاي مالي باز نشستگان، صندوق هاي سرمايه گذاري، وغيره، سرنوشت بخش فزاينده اي از مردم، خواه نا خواه، با سرمايه پيوند خورده است. از اين رو ديگر مي توان از بانک ها و بازار بورس تحت عنوان حمايت از منافع بيوه زن بي بضاعت و يا کارمند جزئي که براي تکميل خرج آخر ماه خود ويا تضمين بازنشستگي اش سهام مي خرد، دفاع نمود. در سال ٢٠٠٤، جرج و. بوش، رئيس جمهور سابق آمريکا مبازه انتخاباتي دومين دوره خود را بر « طبقات سرمايه گذار» استوار نمود. وال استريت ژورنال در اين باب چنين نوشت: « هرچه رأي دهندگان بيشتر صاحب سهام باشند، بيشتراز سياست هاي اقتصادي ليبرال جمهوري خواهان حمايت خواهند کرد. […] در حال حاضر ٥٨% مردم آمريکا، در مقابل ٤٤% در شش سال پيش، بطور مستقيم و يا غير مستقيم در بازار هاي مالي سرمايه گذاري مي کنند. از اين رواحتمال حمايت سرمايه گذاران، صرف نظراز سطح درآمدشان، ازجمهوري خواهان، به مراتب بيش ازشهروندان غير سرمايه گذاراست. » (١٠) جاي تعجب نيست که جرج بوش رؤياي خصوصي کردن سيستم باز نشستگي را در سر مي پروراند.

به گفتۀ فردريک لوردون (١١)، اقتصاد دان، « از دو دهۀ پيش، دولت ها چنان به اسارت سرمايه درآمده اند که قادرنيستند از آن فاصله بگيرند مگر آنکه به حد غير قابل تحملي از آن آسيب ببينند.» ابعاد تدابيري که آلمان، فرانسه، ايالات متحده، در نشست سران بيست کشور، عليه سوداگري مالي اتخاذ خواهند نمود، بزودي به ما نشان خواهد داد که آيا تحقير روزمرۀ دولت ها توسط « بازارهاي مالي» و وقاحت بانک ها که خشم مردمي را شعله ور ساخته است، قادر خواهد بود نزد زمامداران عاصي ازسر سپردگي، اندک شرافتي راکه برايشان باقي مانده است بيدار سازد.

١- در آدرس زير مي توانيد ويدئوي آنرا ملاحظه نمائيد: http://www.monde-diplomatique.fr/19172

٢- ر. ک. به مقالات «پول»، « امپراطوري اقتصادي پاسداران»، و « سلطۀ نظاميان بر منابع ثروت پاکستان»، به ترتيب در شماره هاي ژانويۀ ٢٠٠٩، فوريۀ ٢٠١٠ و ژانويۀ ٢٠٠٨ لوموند ديپلماتيک.

٣- ر. ک. به « حدس بزن چه کسي براي صرف قهوه مي آيد؟»، واشنگتن پست، واشنگتن، ٣ فوريۀ ١٩٩٧.

٤- ر.ک. به « خزانه هاي جنگي پرزيدنت کلينتون»، توماس فرگوسن، لوموند ديپلماتيک، ١٩٩٦.

٥- به نقل از London Reviews of Books، لندن، ٢٥ فوريۀ ٢٠١٠.

٦- برنامۀ « گفتگوي بي پرده»، راديو فرانس انفو، ٢٧ مارس ٢٠٠٩.

٧- دان ايگن، « lobbying pays » ، واشنگتن پست، ١٢ آوريل ٢٠٠٩.

٨- راديو فرانس انتر، ١٤ آوريل ٢٠١٠.

٩- فرانسوا هولاند، « وظيفۀ ابراز حقيقت»، پاريس، ٢٠٠٦، صفحۀ ١٥٩ تا ١٦١.

١٠- کلوديا دين و دان بالز، « Investor Class Gains Political Clouts »، وال استريت ژورنال اروپا، ٢٨ اکتبر ٢٠٠٣.

١١- « بلوگ هاي ديپلو»، ٧ مه ٢٠١٠ ، http://blog:mondediplo.net
کليه حقوق براي نشريه لوموند ديپلوماتيک محفوظ است
© 2003 – 2000 Le Monde diplomatique