ماه: مارس 2010

ویژگی های اساسی جنبش آزادی بخش زنان

همچون زهرابه ای که از چشمه ای زهر آگین جاری می شود بیشتر بدی ها و تبهکاری هائی که دنیا را به چنین صحنۀ تاریک و نکبت باری در برابر ذهن تأمل گر تبدیل می کنند از احترام به مالکیت نشأت می گیرند. مری ولستونکرافت هرچند نشانه های اعتراض به تبعیض های جنسی حاکم بر جوامع بشری در زمینه های گوناگون حقوقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از دیرباز وجود داشته است اما جنبش زنان برای آزادی همچون جنبشی مستقل، مستمر، توده ای با خواست های روشن حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پدیده ای مدرن و محصول زندگی مدرن است. به بیان دقیق تر و روشن تر جنبش زنان برای آزادی و سازمان های مستقل زنان از محصولات جامعۀ سرمایه داری اند؛ همان طور که جنبش کارگری، جنبش ضد تبعیض نژادی، جنبش های ضد ستم ملی و غیره محصولات جامعۀ سرمایه داری اند. اما همان گونه که جامعۀ سرمایه داری، یعنی روابط اقتصادی – اجتماعی حاکم بر این جامعه و ساختارهای حقوقی،