ماه: ژانویه 2010

سیر و سرگذشت مفهوم فلسفی «تقسیم کار» بخش دوم

دایرة المعارف روشنگری ترجمه : ش. میم بهرنگ بخش دوم به استقبال کلنجار فکری ح. مهدی پور با امید بهرنگ  و گورو در سایت مجله هفته تقسیم اجتماعی کار در فرماسیون های اجتماعی ماقبل سوسیالیستی بطور طبیعی (خود رو) پدید می آید و در حرکت خویش و عواقب ناشی از آن، از کنترل انسان ها خارج می شود. و رفته رفته، به شالوده خودپوئی توسعه اجتماعی و به سرچشمه مسخ جسمی و روحی شخصیت انسانی بدل می شود. توسعه تقسیم اجتماعی کار در جامعه سرمایه داری ـ بویژه ـ بطور تضادمندی صورت می گیرد. و با تابع گشتن کامل توسعه فرم های مختلف تقسیم اجتماعی کار به منافع سرمایه، بویژه سرمایه انحصاری، به تضاد لاینحلی میان سازماندهی مبتنی بر برنامه تقسیم کار در کارخانه ها، کنسرن ها