آشنائی با مفهوم فلسفی «تغییر»

دایرة المعارف روشنگری

ش. میم. بهرنگ

تغییر  ماهیت مشترک کلیه فرم های حرکت ماده را تشکیل می دهد.

مفهوم تغییر انعکاس این واقعیت امر عینی است، که همه چیزها و پدیده های جهان مادی درحالت سکون و ثبات ابدی قرار ندارند، بلکه دستخوش تبدل مدام اند.

•     «حرکت، که در مورد ماده مورد استفاده قرار می گیرد، عبارت است از تغییر بطور کلی

مفهوم تغییر بیانگر عام ترین و انتزاعی ترین تعین حرکت است و بدین معنا عبارت است از دگر شدن بطور کلی.

معیارهای تمیز تغییرات از یکدیگر

معیار اول

 • · معیار اول عبارت است از اینکه آیا تغییرات در چیزها، مشخصات و روابط صورت می گیرند؟

معیار دوم

 • · معیار دوم عبارت است از اینکه آیا تغییرات در ساختار و یا فونکسیون سیستم ها صورت می گیرند؟

معیار سوم

 • · معیار سوم عبارت است از اینکه آیا تغییرات، تغییرات زمانی اند و یا مکانی؟
معیار چهارم
 • معیار چهارم عبارت است از اینکه آیا تغییرات ضرور اند و یا تصادفی؟
معیار پنجم
 • معیار پنجم عبارت است از اینکه آیا تغییرات ماهوی اند و یا نمودین؟

*****

 • در رابطه با مسئله توسعه باید در نظر داشت که کلیه انواع تغییر به دو دسته تقسیم بندی می شوند:
 • · تغییرات کیفی و
 • · تغییرات کمی
 • تغییرات کیفی و تغییرات کمی در قانون گذار از تغییرات کمی به کیفی در پیوند معینی با یکدیگر قرار دارند.
 • توسعه، فرم خاصی از تغییر کیفی است.
 • · هر تغییری به پیدایش کیفیتی عالی تر منجر نمی شود.
 • فقط اگر تغییر، گشتاوری در روند توسعه باشد، آنگاه در نتیجه تغییرات کمی، کیفیت های عالی تر پدید می آیند.
 • هر توسعه،  تغییری است و هر تغییر می تواند در فرجه زمانی کوتاه و یا بلند، گشتاوری در یک روند توسعه گردد.
 • تغییر مدام همه چیزها و پدیده ها شرط اصلی شناخت جهان خارج توسط انسان ها ست.
 • شناخت بشری (که به تغییرات فیزیولوژیکی سیستم عصبی درجریان کردوکار معرفتی مربوط می شود)، عمدتا یعنی شناخت تغییرات.
 • (از این رو ست که مقایسه نقش مهمی در روند شناخت بازی می کند.
 • مقایسه ساده اما می تواند به گمراهی منجر شود.
 • مقایسه باید دیالک تیک چیزها را در نظر گیرد، دیالک تیک نمود و بود را، دیالک تیک فرم و محتوا را، دیالک تیک پیوست و گسست را و الی آخر.
 • مقایسه ای که فقط نمود و فرم و گسست و امثالهم را در نظر می گیرد، وسیله گمراهی و گمراه سازی است. مترجم)
 • مراجعه کنید به
 • · حرکت،
 • · توسعه ،
 • · کیفیت و کمیت.

پایان