آشنائی مختصر با مفهوم «دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم»

دایرة المعارف روشنگری

ش. میم بهرنگ

به استقبال مقاله ح. مهدی پور در سایت مجله هفته، تحت عنوان

«مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان!»

*****

 • دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم[1] با انقلاب سوسیالیستی اکتبر در روسیه (1917 میلادی) شروع شده و با پیروزی سوسیالیسم در مقیاس جهانی به پایان خواهد رسید.
 • دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم به جای دوران امپریالیسم می نشیند و آن را روانه موزه تاریخ می سازد.
 • دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، دوران مبارزه میان دو سیستم اجتماعی سرمایه داری و سوسیالیسم است.
 • دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، دوران انقلاب سوسیالیستی و انقلاب رهائی بخش ملی است.
 • دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، دوران فروپاشی امپریالیسم و کلنیالیسم است.
 • دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، دوران گذار خلق های دم به دم فزونتر به راه سوسیالیسم و کمونیسم در مقیاس جهانی است.
مرحله اول
دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم
 • مرحله اول این دوران با ساختمان موفقیت آمیز سوسیالیسم در یک کشور واحد ـ اتحاد شوروی ـ مشخص می شود.
مرحله دوم
دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم
 • مرحله دوم این دوران با تشکیل سیستم سوسیالیستی جهانی مشخص شده است که بعد از جنگ جهانی دوم آغاز می گردد.
 • تشکیل سیستم سوسیالیستی جهانی تناسب قوا را به نفع سوسیالیسم تغییر داد.
 • مسئله اساسی مبارزه به خاطر پیشرفت اجتماعی در پرتو این تناسب قوا طرح و حل شده است.
 • تا زمانی که دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم ادامه دارد، مبارزه طبقاتی سرسختانه دو سیستم جهانی نیز ادامه خواهد داشت.
 • همگرائی[2] دو سیستم و اضمحلال آندو در «سنتز جدید» محال است.
 • زیرا مبانی اجتماعی ـ اقتصادی تعیین کننده آندو یکدیگر را مستثنی می سازند.
 • تضاد اصلی آشتی ناپذیر دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، یعنی تضاد میان نظام اجتماعی سوسیالیستی مبتنی بر مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید و نظام اجتماعی کاپیتالیستی مبتنی بر مالکیت خصوصی انحصاری ـ دولتی بر وسایل تولید بطور اوبژکتیف (عینی) خصلت مبارزه دو سیستم جهانی را تعیین می کند.
 • مراجعه کنید به
 • · سوسیالیسم و کمونیسم
 • · همزیستی مسالمت آمیز
 • مبارزه طبقاتی.

پایان


[1] Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus

[2] Konvergenz